Публикации на гл.ас. д-р Вася Георгиева Мандикова-Иванова


Мандикова-Иванова, Вася (2019) Заедно на акордеонната сцена Алманах - Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров" ISSN 2367-8011 https://almanac.nma.bg/заедно-на-акордеонната-сцена/

Мандикова-Иванова, Вася (2018) Българските начални школи по акордеон и употребата им в началното обучение на студентите от педагогическите специалности на ВТУ.

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Специализирана методика за жанров подход в обучението на студенти от педагогическите специалности (За ролята на първичните моторни жанрове). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново, 17 януари 2013 г.Ред.кол. Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново: Фабер , 2013, т. I,с.653-663. ISSN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Стъпки на методическия модел за жанров подход в началното обучение по акордеон на студенти от педагогическите специалности. Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“,Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. кол.Пламен Легкоступ ...и др. Велико Търново:Фабер, 2014, с.38-45. ISSN 978-619-00-0037-2 COBISS.BG-ID 1269279972

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Жанров подход в обучението по акордеон на бъдещите педагози. Сб.от Конференция с международно участие "Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа", София, 23-24 ноември 2012 г. София: УИ "Св. Климент Охридски" 2013, с.571-576.ISSN 978-954-07-3522-1 COBISS.BG-ID 1262691812

Мандикова-Иванова, Вася (2013) Преди да се поеме по пътя на инструменталното музициране (резултати от констатиращ етап на педагогически експеримент за прилагането на жанров подход в началното обучение по акордеон). Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, Велико Търново,6 юни 2013 г. Ред кол.Пламен Легкоступ… и др .Велико Търново: Фабер, 2013 с.378-386. ISSN 978-954-400-985-4 COBISS.BG-ID 1261571556

Мандикова-Иванова, Вася (2010) Жанровата музика за акордеон-методически аспекти /върху примери от художествената литература/ Сб. от Национална научна конференция, посветена на 50-годишния юбилей на училище "Панайот Пипков" Съвременното образование в училищата по изкуствата - състояние и перспективи в европейския контекст, Плевен, ноември 2010 г. Пловдив : АСТАРТА, 2011, с.24-32. ISSN 978-954-350-114-9 COBISS.BG-ID 1238839268

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/