Публикации на гл.ас. д-р Ана Борисова Ганева


Ганева, Ана (2015) Северняшки славеи. Народни песни с клавирен съпровод – Iч. Велико Търново: Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, 2015, 91 с. ISBN 979-0-707690-07-9 COBISS.BG-ID 12733183972

Ганева, Ана (2013) Часът по народно пеене като терен за качествени педагогически изследвания. Сб. от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 6 юни 2013 г. Ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др. В. Търново: Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-985-4 COBISS.BG-ID 1261571556

Ганева, Ана (2013) Особености на обучението по народно пеене в извънкласните училищни форми на читалищен принцип и в музикално-педагогическите университетски специалности. Хисаря, 2013.

Ганева, Ана (2013) Народното пеене – автентично и… „академично". Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий" 1963-2013, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... и др. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 473-479 ISBN 978-619-208-001-3 COBISS.BG-ID 1274917860

Ганева, Ана (2013) Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др. В. Търново: Фабер, 2013 с. 676-687 ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300

Ганева, Ана (2012) Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти. -В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ. Русе: ИЦ при РУ „Ангел Кънчев”, 2012, том 51, серия 6.3, с. 237-241 Print ISSN 1311-3321

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/