Публикации на доц. д-р Ярмила Николова Даскалова


Даскалова, Ярмила (2019) Европеецът Яворов (Яворов и морето) Издателство “Либра Скорп” Меридиан 27 - Електронно списание за литература; online: https://www.meridian27.com/article/evropeecat-yavorov

Даскалова, Ярмила (2019) Един и същ на битието с урагана Предговор към книгата: “Яворов и морето // Yavorov et la mer” Издателство ЛИБРА СКОРП, 2019, Бургас. Print. ISBN 978-954-471-526-7

Даскалова, Ярмила (2018) W. B. YEATS AND EDWARD SAID: NATIONAL TRANSNATIONALISM: CONCEPTS OF IRISHNESS–FROM WITHIN AND FROM WITHOUT Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018, ISBN 978-619-233-023-1 (Online) стр. 214-226. https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online

Даскалова, Ярмила (2018) LITERARY PAIRS IN COMPARATIVE READINGS ACROSS NATIONAL AND CULTURAL DIVIDES Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, UK, 2018, pp.204. ISBN (10) : 1-5275-1380-7, Monograph, ISBN (13): 978-1-5275-1380-8.

Даскалова, Ярмила (2017) “Haunting Romanticisms: Daydreaming and Obsessive Imagery in the Works of Edgar Allan Poe and Peyo Yavorov” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 1 (7). Volgograd, Russia, 2017. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 44-52.

Даскалова, Ярмила (2017) “Percy Bysshe Shelley and William Butler Yeats: Wandering With(out) a Muse: Intertextuality and Romantic Disguise” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЦИСТИКА, Нов български университет, Изд. на НБУ, София. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/jubileen-godishnik-na-departament-anglicistika-2016 ISSN 2367-8720, pp. 132-147.

Даскалова, Ярмила (2017) “The Apocalyptic Mind: Nature, Ritualistic Gongs and Imperial Afflictions in the Works of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva.” International Scientific Journal PHILOLOGY, (Международный научный журнал “Филология”), № 2 (8), March, 2017, Volgograd, Russia. ISSN 2414-4452.The journal is indexed in the following databases: ResearchBib, Japan; The international catalogue of periodicals «Ulrich's Periodicals Directory», the USA Pp. 47-55.

Даскалова, Ярмила (2017) “Charles Baudelaire’s “The Voyage” And W. B. Yeats’s “News For The Delphic Oracle”: Politics Of Perception And Strategies Of Representation In Two Poems On Departure And (Withheld) Arrival” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т. 3. Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2017. ISBN 978-954-535-993-4. Pp. 321-337. COBISS.BG-ID1283258596

Даскалова, Ярмила (2017) “W. B. Yeats and P. K. Yavorov: Concepts of National Mythopoetics” "Ireland-Europe: Cultural and Literary Encounters", Plamen Gaptov, Maria Georgieva, Jonathan McCreedy, eds 978-954-07-4273-1 St Kliment Ohridski University Press, Sofia. Pp.22-33. [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters] COBISS.BG-ID 1280185060.

Даскалова, Ярмила (2017) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva" Славистичен сборник, ред. Ценка Иванова, Маргрета Григорова. ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

Даскалова, Ярмила (2016) “New Dimensions in Conceptualizing Beauty and the Principle of Originality in the Works of Edgar Allan Poe and Charles Baudelaire" Trees of Knowledge: Roots and Routes, Festschrift volume, 2016. Essays in Honour of Michael Grancharov. Edited by Snezha Tsoneva‐Mathewson, Yana Rowland, and Vitana Kostadinova. Plovdiv University Press, Plovdiv. ISBN 978-619-202-203-7. Pp. 251-263. COBISS.BG-ID1282656228

Даскалова, Ярмила (2016) „Нови измерения в концептуализирането на красотата и принципа на оригиналността в творчеството на Едгар Алън По и Шарл Бодлер” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, Нов български университет. Изд. на НБУ, София,2016. ISSN: 1313-7875. http://ebox.nbu.bg/rng16/lessons.php.htm

Даскалова, Ярмила (2015) “The Love Poetry of Edgar Poe and Peyo Yavorov” ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА, т.1., Нов български университет, Изд. на НБУ, София, 2015, стр. 373-387. ISBN 978-954-535-892-0. COBISS.BG-ID1278214628

Даскалова, Ярмила (2015) " 'A Word that Breathes Distinctly Has Not the Power to Die': The Life of Words in the Poetry of Emily Dickinson" Паисиеви четения: Литературознание. Научни трудове 2015, т.53, кн.1, сб. Б. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. ISSN 0861–0029. Pp.153-170. ( Номер 436 от Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) COBISS.BG-ID1124461540

Даскалова, Ярмила (2014) Прощално Пламък : месeчно списание за литература, изкуство и публицистика, София : ИК Сп. Пламък, 1957- (София : ДВИ); ISSN 0032-0528; COBISS.BG-ID1119663844

Даскалова, Ярмила (2012) Вместилища на чуждото: аспекти на интертекстуалност и онтологична себерефлексивност в два съвременни български романа Пространствата на словото : юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов / [състав. Клео Протохристова ... и др.]ИЦ „Боян Пенев", София, 2012. Стр. 494-508. ISBN 978-954-8712-84-2. COBISS.BG-ID1252405476

Даскалова, Ярмила (2012) Receptacles of the Foreign: Aspects of Intertextuality and Ontological Self-Reflexivity in Two Contemporary Bulgarian Novels” ("Elenite" by Svetlozar Igov and "The Glass River" by Emil Andreev).- Comparative Critical Studies, 2012, 9.2 Xenographies, pp.181-196. Print ISSN 1744-1854. eISSN 1750-0109. Edinburgh University Press, UK. Edited by Glyn Hambrook, Benjamin Colbert and Pedro Javier Pardo Garcia. UK. [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/ccs.2012.0051

Даскалова, Ярмила (2011) „Вместилища на чуждото I: аспекти на интертекстуалност и онтологична себереференциалност в романа „Елените” от Светлозар Игов” Сборник „Светът на словото”, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий” Велико Търново. Редакционна колегия: Доц. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц.д-р Маргрета Григорова. ISBN 978-954-524-775-0. Стр. 152-162. COBISS.BG-ID1238056420

Даскалова, Ярмила (2010) “Oracular Faces and Tomb Haunters” (W.B. Yeats's Later Poetry) Proceedings of the International Conference Language, Culture, Identity. Konstantin Preslavski University, Shumen. Редакционна колегия: доц. д-р Румяна Тодорова, доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, доц. д-р Велка Попова. ISBN: 978-954-400-281-7. Стр.255-263. COBISS.BG-ID 1232723684

Даскалова, Ярмила (2010) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, I част Материали от Втората национална конференция „Аз не живея, аз горя” по случай 110 год. от Анхиалския дебют на Пейо К. Яворови Националните поетични празници „Яворови дни”, Поморие. Издание на община Поморие. ISSN 1314-2372. Стр. 56-65. COBISS.BG-ID1237015268

Даскалова, Ярмила (2008) „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския национални митопоетизми”, II част Паисиеви четения: Интеркултурният диалог – традиции и перспективи), Научни трудове т.46, кн.1, сб.Б, 2008, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Редакционна колегия: Доц. д-р Жоржета Чолакова, проф. дфн Диана Иванова, доц.д-р Любка Липчева, доц.д-р Красимира Чакърова, доц.д-р Елена Гетова. ISSN 0861-0029. Стр. 202-219. ( Номер 436 от Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) COBISS.BG-ID1124461540

Даскалова, Ярмила (2007) „Странствания с/без муза: интертекстуалност и романтически маски” (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс) (Романтични и постромантични влияния у У. Б. Йейтс), Алманах „Света Гора”.Великотърновски университет, Велико Търново,2007. Стр. 431-4. COBISS.BG-ID1121150692.

Даскалова, Ярмила (2007) “Politics of Doubt and Aesthetics of Representation in W.B.Yeats’ ‘The Municipal Gallery Revisited’” Proceedings of the International Interdisciplinary Conference "Politics and/in Aesthetics", Selected Papers, Litsa Trayiannoudi (ed), Thessaloniki, Greece, pp. 59-70. ISBN 978-960-243-632-5.

Даскалова, Ярмила (2006) “W. B. Yeats’ Byzantine Poems: Some Temporal and Spatial Aspects” "Spaces, Gaps, Borders," Proceedings of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, ISBN 954-07-2355-8 (vol. 1), Stratiev and Vessela Katsarova (eds.), Sofia, St Kliment Ohridski University Press, vol. I, pp. 217-228. COBISS.BG-ID1243218148

Даскалова, Ярмила (2005) “National Transnationalism: Concepts of Irishness – From Within and From Without” "The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context", Madeleine Danova (ed.), Sofia University, pp. 314-323.ISBN 954-796-012-1. COBISS.BG-ID1044471012

Даскалова, Ярмила (2004) Легенда - Заболява сега стар морякът Алманах за литература и изкуство „Света Гора" / Сдружение на литературни дейци от Велико Търново; Велико Търново : ПАН-ВТ, 1997-; COBISS.BG-ID 1121150692 ISSN: 1311-0209.

Даскалова, Ярмила (2002) „Проклятието на българката", „Самодивско цвете" Издателство „Фабер", Велико Търново

Даскалова, Ярмила (2000) „Омагьосани кръгове" Издателство „Абагар", Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/