Публикации на доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова


Моцинова-Бръчкова, Милена (2018) Психодинамичен анализ на случай на гранична личностова структура. сборник: ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Институт психологии РАН, ТВЕРЬ, 2018. ISBN 978-5-7609-1376-0

Моцинова-Бръчкова, Милена (2017) Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца В сп. „Практическа педиатрия“, бр.2/ март 2017. ISSN 1311-0756

Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Играта като терапевтичен подход в психоаналитично ориентираната работа с деца Сборник Юбилейна международна научна конференция 20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 84-91.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2015) Загуба на нормалните полови когнитивни различия след инсулт Юбилейна международна научна конференция „20 години специалност „Психология” - пътуване към себе си”. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, 49-56.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Психичната структура в психоаналитично ориентираната психотерапия В: „Психология – 2014” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, 139-151. ISBN 978-954-534-974-7

Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Биологична психология Издателство „Астарта”, Пловдив, ISBN 978-350-198-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2013) Тревогата в психоанализата В: „Психология – 2013” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2013, 67-76. ISBN 978-954-524-923-5

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Когнитивно-поведенческа психотерапия и обучителни подходи при деца с нарушения от аутистичния спектър. В: „Психология – 2011” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 136-164. ISBN 978-954-534-836-8

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им Издателство "Атарта", гр. Пловдив ISBN 978-954-350-119-9

Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската психоанализа В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , 2/ 2011, 63-72. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Основни насоки в психоаналитично ориентираната работа с деца със специални нужди В: Педагогически алманах. Брой 2/ 2009 Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 54-64. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Наръчник за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър – помагало за специалисти Издателство ДАР, гр. В.Търново

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция В сборник: Трудове на великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти). Том 10, Книга 4, 2005. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 185-211. ISSN 0204-6369

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Аутистични нарушения при децата В: Педагогически алманах. Брой 1, 2/ 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 87-103. ISSN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Психично развитие на децата до три годишна възраст в условията на социална депривация дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор” по научна специалност 05.06.05. педагогическа и възрастова психология

Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Eдно момче, което се страхува да порасне В: Сборник „Белезите на различието (какво научихме от децата, които растат без родители, и тези, които се грижат за тях)”, двуезично издание на френско-български обучителен проект „Да растеш без родители”, София, 2006, 187-190; Brachkova, M. Un garcon qui a peur de grandir, Sofia, 2006, 166-169. ISBN-10: 954-9397-08-4 ISBN-13: 978-954-9397-08-6

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Проблемът за социалната и емоционалната депривация в ранна възраст В: Сборник „Първа национална научно-практическа конференция ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ”, 2000-2005г., Велико Търново. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 110-117.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Как да окажем гостоприемство на детето с аутизъм? – помагало за специалисти с помагащи професии”. Издателство "Карина-Мариана Тодорова", София, 2005, 91-97. ISBN 954 315 019 2

Моцинова-Бръчкова, Милена (2004) Представяне на някои добри практики на институционални грижи за деца от 0 до 3 години В: Педагогически алманах на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1/ 2, 2002, 142-149. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004. ISBN 1310-358X

Моцинова-Бръчкова, Милена (2003) Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”. Брой 1/ 2003, 57-58. ISSN 1311-9125

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Логиката на езковия изказ и психоаналитичната клиника. Колоквиум „Жак Лакан”, 28 октомври 2001, София, 2002, 46-50. ISBN 954-737-332-3

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 –годишна възраст, отглеждани и възпитавани в институции. В: Сборник „Научна конференция „Детето на ХХI век”. Редактор: доц.д-р Веселина Петрова. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2002, 125-130.

Моцинова-Бръчкова, Милена (2002) Случаи, представени от екипите на ДМСГД през учебната 2000/2001. Случай 8: ДМСГД - Дебелец В сборник "Посрещането на детето. Законите на гостоприемството." Издание на френско-българския обучителен проект "Да растеш без родители". Съставител и редактор: Весела Банова. Издателско ателие "Аб", София, 140-143. ISBN 954-737-277-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/