Публикации на ас. Анита Иванова Тодоранова-Душкова


Тодоранова-Душкова, Анита (2018) Езикови проблеми на медийното онлайн пространство и влиянието им върху фирмения имидж. // Известия на съюза на учените – Варна. Варна: Изд. на Съюза на учените – Варна, 2018, 267 – 274. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2018) Сладки ли са „сладките“ думи? // Проблеми на устната комуникация. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 11, 2018, 149 - 156. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2017) XI международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация". // Проглас. Т. 2, бр. 26. Велико Търново, 2017: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2017) Маркери за разговорност в художествен текст (Наблюдения върху романа "Брокат и парцали" на Иван Голев). // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р. П. Радева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 225 – 232. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2017) Некоректно предадена компютърна терминология и стратегии за преодоляване на нееквивалентността. // Известия на съюза на учените – Варна. Серия „Икономически науки“. Варна: Изд. на Съюза на учените – Варна, №2, 2017, 209 – 216. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2013) Безлични структури със съществителното кеф и с производни от него глаголи. // Проблеми на устната комуникация. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 9, т. II, 2013, 106 - 115. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2012) За някои по-особени случаи на подчинени подложни изречения в синтаксиса на българския език. // Тенденции и предизвикателства в развитието на световната икономика. Сборник с доклади от международна научна конференция. Варна: Наука и икономика, 2012, том IV, 548 – 554. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2011) За една нетипична ситуация. // Проф. д-р Върбан Вътов, 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 133 – 140 (в съавторство). У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2010) Кризата и смехът. // Световната криза и икономическото развитие. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция. Варна: Наука и икономика, 2010, т. 4, 97 – 106. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2010) Към въпроса за употребата на бройната форма в „езика на медиите”. // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, 169 – 177. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2010) Бройната форма – между нормата и кодификацията. // Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, кн. 2, 163 – 173. У нас.

Тодоранова-Душкова, Анита (2009) Лингвистичен сборник в чест на проф. Димитър Чизмаров. // Проглас, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, кн. 1, 149 – 151.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/