Публикации на гл.ас. д-р Мария Николаева Христова


Христова, Мария (2016) Маджаров Г., В.Чавдарова, М.Христова, И.Стоянов. Психологическа същности възрастови граници на старостта: критичен анализ. Диоген. Психология. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"2016 . с. 108-126.ISBN 978-619-208-084-6 В.Търново COBISS.BG-ID 1279816932

Христова, Мария (2015) Христова М., В. Попова. Възможностите на позитивната психотерапия и биоенергийния резонанс при здраве и болест. Приложна психология и социална практика. УИ ВСУ "Черноризец Храбър"2015. с.603-613 ISSN 1314-8397 Варна COBISS.BG-ID 1249054180

Христова, Мария (2015) Христова М., Влияние на Аз-схемите върху възприемането и преработката на съответната на Аз-а информация. "20години специалност "Психология"- пътуване към себе си" УИ "Св.св. Кирил и Методий". В. Търново, 2015. с.344-350. ISBN 978-619-208-022-8 В.Търново COBISS.BG-ID 1279489764

Христова, Мария (2012) Христова, М., Д. Цветков 2012. Взаимовръзка между личностните диспозиции и Интернет-зависимостта. Диоген. Психология. В.Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012 с. 142-157.ISBN 978-954-524-893-1 В.Търново COBISS.BG-ID 1253623268

Христова, Мария (2012) Христова М. 2012. Влияние на социалните мрежи върху политиката и бизнеса. Сб: 20 години инвестиция в бъдещето, Икономически институт на БАН, София, 2012 с.656-661. В.Търново

Христова, Мария (2005) Белчева, М. 2005. Реален и виртуален Аз-образ. Диоген. Психология. В. Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий",2005 с.18-31. В. Търново ISBN 954-524-473-9-В.Търново COBISS.BG-ID 1044791780

Христова, Мария (2004) Белчева, М. 2004. Социално-психологически аспекти на общуването чрез Интернет. Диоген, Психология и практика, В. Търново, с. 191-217. В.Търново ISBN 954-524-397-X COBISS.BG-ID 1042019556

Христова, Мария (2004) Белчева, М. 2004. Възможности на психологическото консултиране в Интернет. Приложна психология и социална практика. Варна: УИ "ВСУ Черноризец Храбър", с.92-99. Варна, 2004. ISBN 954-715-252-1 COBISS.BG-ID 1043909348

Христова, Мария (2003) Белчева, М. 2003. Идентичност и самопрезентация в Интернет. Приложна психология и социална практика. Варна:УИ "ВСУ Черноризец Храбър" с. 224-230 Варна, 2003 ISBN 954-715-197-5 COBISS.BG-ID 1041452772

Христова, Мария (2002) Белчева, М. 2002. Психологически аспекти на феномена Интернет зависимост. Приложна психология и социална практика. Варна:УИ "ВСУ Черноризец Храбър", с.90-97. Варна, 2002. ISBN 954-715-159-2 COBISS.BG-ID 1039625444

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/