Публикации на доц. д-р Ваня Денчева Цонкова


Цонкова, Ваня (2019) Бюджет и бюджетна политика Пловдив: АИ "Талант" на ВУАРР, 2019, 101 с. ISBN 978-619-203-2463

Цонкова, Ваня (2019) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019

Цонкова, Ваня (2019) The Sovereign Green Bonds Market in the European Union: Analysis and Good Practices Scientific Papers in International Journal 'Knowledge', Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia, 2019, Vol. 30.1, p. 165-172. ISSN 1857-93XX (for e-version). ISSN 2545-4439 (for printed version)

Цонкова, Ваня (2018) Международни финанси и институции. Учебно пособие за дистанционно обучение Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.

Цонкова, Ваня (2018) The Bulgarian Municipal Bond Market - Situation Analysis and Perspectives for Development in the Post-crisis Period Collective Scientific Book of Faculty of Economics, "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo Annual Conference, held on 28-29.09.2017 in Arbanassi. Ed. by V. Hristova. V. Turnovo: Publishing House "St. Cyril and St. Methodius", 2018, с. 85-98. ISSN 2603-4093

Цонкова, Ваня (2017) Нов подход за обучение по "Финансов мениджмънт" Сборник научни трудове от конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", проведена на 14 октомври 2016 г. в гр. Варна. Ред. Ст. Вачков, Варна: Издателство "Наука и икономика" на ИУ - Варна, 2017, с. 61-73. ISBN 978-954-21-0919-8 (CD). COBISS.BG-ID 1283899108

Цонкова, Ваня (2016) Данъчна и митническа политика Велико Търново: Фабер, 2016, 155 с. ISBN 978-619-203-026-1. COBISS.BG-ID 1276395748

Цонкова, Ваня (2015) Нов модел за корпоративен финансов анализ (по примера на "Биовет" АД - гр. Пещера) В: Сборник студии и статии по проект "Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси, 2014 г.". Ред. М. Павлова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 102-123. ISBN 978-619-208-030-3. COBISS.BG-ID 1279522276

Цонкова, Ваня (2015) Международни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.

Цонкова, Ваня (2015) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2015, 275 с. ISBN 978-954-350-205-8. COBISS.BG-ID 1271095268

Цонкова, Ваня (2014) Възможности за използване на нови измерители за оценка на финансовото състояние на българските предприятия Сборник доклади от ЮНК "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена през май 2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 84-91. ISBN 978-954-524-970-9. COBISS.BG-ID 1273298916

Цонкова, Ваня (2014) Финансово управление на фирмата Велико Търново: Фабер, 2014, 136 с. ISBN 978-619-7048-93-3. COBISS.BG-ID 1276395492

Цонкова, Ваня (2014) Корпоративен финансов анализ (теория, методология, практика) Пловдив: Астарта, 2014. 184 с. ISBN 978-954-350-189-2. COBISS.BG-ID 1272175076

Цонкова, Ваня (2014) Дълг на общините в България – анализ на състоянието и насоки за управление В: Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси, 2013”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 131-141. ISBN 978-954-524-949-5. http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/66caa0bb-733c-476b-a332-94ab33b47038

Цонкова, Ваня (2014) К вопросу об оценке инвестиционного риска Материалы VI Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 22-23 апреля 2014 года, г. Тверь Ред. В. Петрищев. Тверь: ТГУ, 2014, с. 139-144, ISBN 978-5-7609-0911-4. https://elibrary.ru/item.asp?id=22510667

Цонкова, Ваня (2013) Вызовы и перспективы развития факторингового рынка в условиях финансового кризиса Материалы V Международной научно-практической конференции "Факторы развития экономики России", 17-18 апреля 2013 года, г. Тверь Ред. В. Петрищев, Тверь: ТГУ, 2013, с. 49-55, ISBN 978-5-7609-0825-4. https://elibrary.ru/item.asp?id=22973075

Цонкова, Ваня (2012) Serious Games in Economics Proceedings of International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, 18-21 September 2012, Veliko Turnovo. Ed. by R. Pavlov, P. Stanchev, Sofia: Institute of Mathematics and Informatics - BAS, 2012, p. 187-132, ISSN 1314-4006 (print). 2535-0366(online). COBISS.BG-ID 1247095012

Цонкова, Ваня (2012) Състояние и възможности за развитие на факторинга в България като алтернативен начин на финансиране Сборник научни трудове от Юбилейна МНПК „20 години инвестиция в бъдещето”, 18-19 май 2012 в гр. В. Търново. Ред. Б. Байков, Велико Търново: Горекс-Прес, 2012, с. 162-169, ISBN 978-954-616-221-2.

Цонкова, Ваня (2012) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2012, 224 с. ISBN 978-954-350-140-4. COBISS.BG-ID 1252432100

Цонкова, Ваня (2012) Капиталово бюджетиране Велико Търново: Фабер, 2012, 108 с. ISBN 978-619-7048-05-6. COBISS.BG-ID 1251225828

Цонкова, Ваня (2012) Основи на финансовия мениджмънт Пловдив: Астарта, 2012, 244 с. ISBN 978-954-350-143-4. COBISS.BG-ID 1252379876

Цонкова, Ваня (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм сп. “Социално-икономически анализи”, 2011, 4, с. 3-47, Print ISSN 1313-6909. COBISS.BG-ID 1247745764

Цонкова, Ваня (2010) Алтернативи на финансирането на МСП в България Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Отрасловото многообразие - условие за устойчиво развитие на селските райони", проведена на 12-14 ноември 2009 г., организирана от ВУ "Земеделски колеж" - Пловдив. Ред. И. Кънчев. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 379-388. ISSN 978-954-9498-57-8. COBISS.BG-ID 1251385316

Цонкова, Ваня (2010) Особености на оценката на финансовото представяне на малките и средните предприятия в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: ЛБМ Инвест, 2010, с. 159-203. ISBN 978-95-31572-5-3. COBISS.BG-ID 1240216804

Цонкова, Ваня (2010) Предизвикателства и перспективи пред българския капиталов пазар Сборник доклади от ЮНК "България и българите в Европа", проведена през октомври 2009 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 258-265, ISSN 978-954-400-301-2. COBISS.BG-ID 1232390884

Цонкова, Ваня (2010) Финансовото образование в условията на финансова и икономическа криза Сборник доклади "Дни на науката 2009", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 67-73, ISBN 978-954-400-276-2. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1232486884

Цонкова, Ваня (2009) Валутни операции в туризма Велико Търново: Фабер, 2009, 107 с. ISBN 9978-954-94998-35-6. COBISS.BG-ID 1234020324

Цонкова, Ваня (2009) Статистика в икономиката и управлението Пловдив: Астарта, 2009, 308 с. ISBN 978-954-350-042-0. COBISS.BG-ID 1244017124

Цонкова, Ваня (2009) Development of the Opportunities for Alternative Financing of Small and Medium Enterprises in Bulgaria Sibiu Alma Mater University Journals, 2009, Vol. 2 (No 4), p. 9-14. Print ISSN 2065-2372

Цонкова, Ваня (2007) Application of MS Excel in Statistical Education Conference Proceedings III from The 12th International Conference "Human resources. Communication. Leadership", held on 12-14 June 2007 in Land Forces Academy - Sibiu, Romania. Ed. by Danciu Victor, Sibiu: Land Forces Academy Publishing House, p. 16-26, ISBN 978-973-7809-71-1

Цонкова, Ваня (2007) Financial-economic aspects of the Public-Private Partnerships in the Defense and Security. Conference Proceedings from International Conference CATE 2007, held on 3 May 2007 in Defense University, Brno, Czech Republic. Ed. by P. Harasta. Brno: Defence University, 2007, p. 287-292. ISBN 978-80-7231-254-2

Цонкова, Ваня (2007) Възможности за инвестиране в дългови ценни книжа в България COBISS.BG-ID 1230644964

Цонкова, Ваня (2007) Възможности за обучение по икономическа статистика чрез използване на MS Excel в НВУ "Васил Левски" Сборник доклади от "Дни на науката 2007", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. И. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2013, с. 190-198. ISBN 978-954-775-906-0. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1232486884

Цонкова, Ваня (2006) Общинският дълг обновява градовете сп. Лидер, 2006, 51 (15), с. 54-57, Print ISSN 1312-5672. COBISS.BG-ID 1121906148

Цонкова, Ваня (2006) Общинските облигации в България сп. Банки. Инвестиции. Пари, София, 2006, 4, с. 19-22. ISSN 1311-7947. COBISS.BG-ID 1119844324

Цонкова, Ваня (2006) Състояние на пазара на корпоративни дългови ценни книжа и насоки за по-нататъшно развитие сп. Икономически алтернативи, УНСС, София, 2006, 74 (3), с. 78-90. ISSN 1312 - 5281. COBISS.BG-ID 1120868836

Цонкова, Ваня (2005) Алтернативи на традиционното финансиране на общините - възможности и перспективи в България Сборник научни трудове от научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", проведена през май 2005 г., организирана от СУБ - Велико Търново. Ред. И. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2005, том 2, с. 63-69. ISSN 954-775-515-3. COBISS.BG-ID 1045835236

Цонкова, Ваня (2005) The municipal bond market in Bulgaria en route to European Union accession Proceedings from International science conference, held on 24-26 november 2005 in Sibiu - Romania. Ed. by Kamarashev., G. Sibiu: Editura Academiei Fortelor Tereste, p. 19-27. ISBN 973-7809-29-7. ( и в Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4(40), trimestrul IV 2005, http://www.armyacademy.ro/cercetare/rev4_2005.pdf )

Цонкова, Ваня (2004) Маркетингови изследвания В: Маркетинг. Велико Търново: ИЦ при НВУ "Васил Левски", 2004, с. 40-99. ISBN 954-753-020-8. COBISS.BG-ID 1042973412

Цонкова, Ваня (2004) Увод в икономическата теория Велико Търново: Фабер, 2004, 252 с. ISBN 954-775-392-4. COBISS.BG-ID 1042815460

Цонкова, Ваня (2004) Възможности и перспективи пред пазара на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2004" с международно участие, проведен на 24-27 ноември 20004294 г., организиран от НВУ "Васил Левски" и СУБ - Велико Търново. Ред. Г. Камарашев. Велико Търново: ИЦ на НВУ "Васил Левски", 2004, т. 3, с. 110-117. ISBN 954-753-033-X. COBISS.BG-ID 173412

Цонкова, Ваня (2003) Приложение на показателите за определяне доходността от облигациите на българския капиталов пазар Сборник научни трудове "Дни на науката 2003", организирани от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: Фабер, 2003, с. 163-171. ISBN 954-775-259-6. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1041310180

Цонкова, Ваня (2003) Военните разходи при съвременните реалности и влиянието им върху макроикономическите параметри Сборник от МНК „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Велико Търново, 2003, с. 295-301. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1178329316

Цонкова, Ваня (2003) Някои аспекти, свързани с изследването на ценовата чувствителност на облигациите Сборник научни публикации от Втори международен симпозиум "Икономика 2003", проведен през юни 2003 г. в гр. Бургас. Ред. Ст. Нейчев. Бургас: Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, 2003, с. 85-92. ISSN 0861 9861

Цонкова, Ваня (2002) Some Practical Aspects of Deternining Bonds Yield Measures Proceedings of First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology and Fourth International Conference on Marine Industry, Varna, 07-11 October 2002 : Vol. 1 - 6 / Ed. by St. Barudov et al. Varna: Publishing House of Technical University, 2002. ISBN 954-20-0215-7. COBISS.BG-ID 1039665380

Цонкова, Ваня (2002) Изграждане на имунизиран портфейл от дългови ценни книжа на българския финансов пазар Сборник доклади от Международна научна конференция “Унитех” 2002, проведена на 21-22 ноември 2002 г. в Габрово. Ред. И. Немигенчев. Габрово: ИК "В. Априлов, 2002, с. 575-579. ISSN 954-683-17-0. COBISS.BG-ID 1042997732

Цонкова, Ваня (2001) Имат ли бъдеще общинските облигации в България Морски научен форум. Варна: ВВМУ "Никола Вапцаров", 2001, т. 6, с. 294-301. ISSN 1310-9278. COBISS.BG-ID 1121286884

Цонкова, Ваня (2001) Място на дълговите ценни книжа в портфейлите на инвеститорите в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 2001 г. в гр. Велико Търново. Ред. Д. Панайотова. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2001, книжка № 69, Икономика, с. 5-12. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Влияние на държавните ценни книжа и другите начини за финансиране на бюджетния дефицит върху паричното предлагане Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 521-526. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Дълговите ценни книжа като алтернативна техника за финансиране на фирмата: някои аспекти Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 527-531. ISSN 0861-0312

Цонкова, Ваня (2000) Обща икономическа теория: тестове, задачи, въпроси за дискусия София: Военно издателство, 2000. 165 с. COBISS.BG-ID 1036332772

Цонкова, Ваня (1998) Имунизирането на задълженията като стратегия за портфейлно изграждане - необходимост и подходи Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 370-379. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Предизвикателства пред българския пазар на корпоративни дългови ценни книжа Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 397-406, ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1998) Особености на маркетинговите проучвания, провеждани от малко търговско предприятие Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 360-369. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Същност и функционални особености на инвестиционните фондове Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, книжка № 51, Икономика, с. 475-481. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Правни и пазарни условия за изграждане и функциониране на инвестиционни фондове в България Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 461-469. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Цонкова, Ваня (1997) Бариери пред комуникационните процеси и начини за преодоляването им в организациите Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1997 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1997, книжка № 51, Икономика, с. 469-475. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/