Публикации на проф. д-р Победа Василева Луканова


Луканова, Победа (2016) Безработните в България като обект на социална защита, 14 страници Социални изследвания 2016, Издание на ВТУ

Луканова, Победа (2016) Atypical employment (Нетрадиционни форми на заетост) , April 2016 , ICF Labour market integration of Asylum Seekers and Refugees, April 2016 EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Unit A1 — Employment and Social Aspects of the European Semester E-mail: empl-a1-unit@ec.europa.eu European Commission B-1049 Brussels Брюксел, Издание на Европейската комисия.

Луканова, Победа (2016) Продължителната безработица в България – структурни и институционални аспекти Сборник доклади на Международна научна конференция: "Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики", 21 – 22 10. 2016, УНСС София

Луканова, Победа (2015) UPSKILLING UNEMPLOYED ADULTS (AGED 25 TO 64) (Усвояване на нови умения от безработните между 20 и 64 години) EUROPEAN EMPLOYMENT POLICY OBSERVATORY (EEPO) 2015 (co- author in ТHEMATIC REVIEW SYNTHESIS; author of national report for Bulgaria)

Луканова, Победа (2015) The Bulgarian labour market policies at the end of the crisis (Българският пазар на труда в края на кризата) Икономически изследвания, кн. 3/ 2015 (31 страници).

Луканова, Победа (2015) Обучението на възрастни: организация и проблеми Сборник от доклади на научно-практическа конференция: Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5- 6 ноември, 2015 г. Стопански факултет на ВТУ .

Луканова, Победа (2014) Социална политика и социална защита в България – проблеми и перспективи Социални изследвания 2014, Издание на ВТУ (35 страници).

Луканова, Победа (2014) The Hiring Subsidies in Bulgaria (Субсидии за наемане в България), 23 страници Социални изследвания 2014, Издание на ВТУ

Луканова, Победа (2013) Финансиране на реформите в образованието и квалификацията. Посткризисното икономическо развитие на ЕС и България (2013), с. 192 – 206. Посткризисното икономическо развитие на ЕС и България (2013), с. 192 – 206.

Луканова, Победа (2013) Продължителната безработица в България – основни характеристики и фактори Сборник доклади от конференция на катедра "Човешки ресурси и социална защита

Луканова, Победа (2012) Въведение в социалната икономика Издателство Авангард, София

Луканова, Победа (2012) Глава пета. Образованието и квалификацията в условията на икономически спадове и растеж – ретроспекция, анализи и изводи в: Пазарът на труда и социалната защита в икономическото развитие на България (1990 – 2011), с. 260 – 319 Пазарът на труда и социалната защита в икономическото развитие на България (1990 – 2011), с. 260 – 319

Луканова, Победа (2012) Трудовите ресурси - реализация и подготовка (1990-2011 г.) София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/