Публикации на доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов


Парашкевов, Пламен (2018) „Географските коловози” на балканската история. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Ред. Ив. Тютюнджиев. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 803-808, ISSN 2603-3534

Парашкевов, Пламен (2017) Географският фактор в балканската история. Сб. от единадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. Велико Търново, 2 ноември 2016 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI (CD), с. 357-362, ISBN 978-619-208-125-6

Парашкевов, Пламен (2017) Геополитически параметри на турската външна политика. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност". Велико Търново, 6 ноември 2015 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х (CD), с. 253-261. ISBN 978-619-208-104-1

Парашкевов, Пламен (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност". Велико Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. IX, с. 163-172. ISBN 978-619-208-066-2

Парашкевов, Пламен (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p. 96. ISBN 978-954-723-179-5

Парашкевов, Пламен (2015) Сърбия, Косово, Македония и албанската национална идентичност. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т. IV, с. 346-351. ISSN 1314-4065 (Print)

Парашкевов, Пламен (2015) Геополитически измерения на гръцко-турския конфликт в Кипър. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 10-11 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, (CD), с.165-170. ISBN: 978- 619-208-002-0.

Парашкевов, Пламен (2015) Северен Кавказ - земя на конфликти? Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 10-11 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, (CD), с.208-213. ISBN: 978- 619-208-002-0.

Парашкевов, Пламен (2014) Географски измерения на китайската енергийна политика. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 28-29 ноември, 2014. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 188-193. ISBN 978-954-2968-96-2

Парашкевов, Пламен (2014) Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции. Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Ред. А. Дерменджиев. ВеликоТърново, 2014, (CD), с. 311-316. ISBN 978-619-168-104-4

Парашкевов, Пламен (2013) Украйна и Русия – междукултурен диалог или противостояние? Сб. от Трета научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 16 ноември 2012. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 207-217. ISBN 978-954-2968-55-9

Парашкевов, Пламен (2013) Южен Кавказ на евразийската геополитическа карта. Сб. от международна научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI (CD), с. 408-413. ISBN 978-954-524-930-3

Парашкевов, Пламен (2013) Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, т. III, с. 527-532. ISSN 1314-4065(Print)

Парашкевов, Пламен (2013) „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада. Велико Търново: Изд. “Фабер”, 220 с. ISBN 978 – 954 – 400 – 902 – 1

Парашкевов, Пламен (2012) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2012, с. 76-82. ISBN 978-954-2968-13-9

Парашкевов, Пламен (2012) Централна Азия в геополитическата трансформация на постсъветското пространство. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, т. V, с. 556-561. ISBN 978-954-524-844-3

Парашкевов, Пламен (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, т. IV, с. 650-656. ISBN 978-954-524-776-7

Парашкевов, Пламен (2011) Границите на Балканите – география, история, иконография. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. II, с. 296-301. ISSN: 1314-4065(Print)

Парашкевов, Пламен (2010) Глобализацията и регионализацията в съвременния свят като географски феномен. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159-166. ISBN 978-954-8387-84-2

Парашкевов, Пламен (2009) Основни направления на трансграничното сътрудничество на България. Сб. от трета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. III, с. 456-464. ISBN 978-954-524-713-2

Парашкевов, Пламен (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. Сб. от международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 13-15 април, 2007 г. Ред. К. Мутафова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 316-320. ISBN 978-954-524-636-4

Парашкевов, Пламен (2008) География пересечений – ЕС, Болгария, BSEC. Сб. "Туризм и региональное развитие". Смоленск: "Универсум", 2008, Выпуск 5, с. 120-124. ISBN 978-5-91412-218-1

Парашкевов, Пламен (2008) Современные тенденции в развитии болгарского туризма. Сб. "Туризм и региональное развитие". Смоленск: "Универсум", 2008, Выпуск 5, с. 271-276. ISBN 978-5-91412-218-1

Парашкевов, Пламен (2007) Черноморското икономическо сътрудничество и България. Географски анализ. Велико Търново, 2007, 202 с. COBISS.BG-ID 1230659300

Парашкевов, Пламен (2007) Етнодемографски и етноконфесионални различия и проблеми в страните от Черноморския регион Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 266-276, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2007) България и Балканите – възможни вектори на икономическото сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198, ISBN 978 – 954 – 524 – 586 - 2

Парашкевов, Пламен (2006) Инфраструктурните проекти в Черноморския регион и националните интереси на България. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Варна, 30.09- 03.10.2005 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2006, т. XVI B 6, Природни науки, с. 112-128. ISSN: 1311-834X

Парашкевов, Пламен (2004) Повишаване ефективността на обучение по география чрез реализацията на проект „Искам да знам, за да мога“ (в ОУ с. Виноград). Списание "Обучението по география", 2004, бр. 5, с. 32-39. ISSN-0204-6849

Парашкевов, Пламен (2004) Регионалните инициативи в Югоизточна Европа - препятствия и перспективи. Сб. Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев“, Русе, 29-30 октомври 2004 г. Ред. В. Иванов. Русе: Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2004, т. 41, Серия 5.2, Европеистика, с. 21-25. ISSN 1311-3321

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/