Публикации на проф. дн Сава Йорданов Василев


Василев, Сава (2019) Театралният човек – П . К.Яворов. Сб. от Национална конференция "Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания", 14 януари 2018 Чирпан. Съст. Д. Михайлов. В. Търново: ДАР-РХ, 2019, с. 123-137. (ISBN 978-954-9489-65-1) ДАР-РХ, В. Търново, 2019 – 123-137. SBN 978-954-9489-65-1

Василев, Сава (2018) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов. Сб. от Национална конференция по случай 100 годишнината от рождението на поета Иван Пейчев "Отидоха си моите пристанища" : Нови изследвания върху творчеството на Иван Пейчев, Шумен - София, декември 2016. Шумен, УИ "К.Преславски". Ред. А. Антонова, П. Ватова, с. 140-150. ISBN 978-619-201-233-6 Шумен, Университетско издателство "К. Преславски"

Василев, Сава (2018) Сезонните преображения на героя/езика в пиесата „Лазарица“ от Йордан Радичков. - Проглас, 2018, 2 (год. ХХVІІ), с. 166 – 170 (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн) Сп. Проглас, кн. 2 (год. ХХVІІ), УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2018, с. 166 – 170 (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн)

Василев, Сава (2018) Баладата „Каин“ на Асен Разцветников или за литературните и нелитературните екзекуции: Трима поети - Електронно списание LiterNet, 10.06.2018, № 10 (223), 23 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/kain.htm Списание LiterNet, 10.06.2018, № 10 (223), 23 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/kain.htm

Василев, Сава (2017) In spe. С надежда : [Предговор] // Паскалев, Добрин. Стих от дъжд и щурец. – Варна, 2017, с. 7-10. Варна

Василев, Сава (2017) Капан за дребни хищници и други човешки животни : Четири пиеси. В. Търново: Слово, 2017, 142 с. ISBN 978-619-212-014-6 COBISS.BG-ID 1283684324 В. Търново, Слово, 2017

Василев, Сава (2017) Спомени за настоящето : Велико Търново и неговите литературни университети. // Литературен бюлетин (В. Търново), № 3, 2017, с. 1, 2. Велико Търново, издание на НОЛИ "Формула 6"

Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов - Електронно списание LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212), 8 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/ivan-peichev-boris-hristov.htm Електронно сп. LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212).

Василев, Сава (2017) За немската литература в българската периодика (Даниела Денчева. Немската култура в българската периодика). (Рецензии) - Проглас, В. Търново, 2017, № 1, с. 161-162. (ISSN 0861-7902 – печат; ISSN 2367-8585 – онлайн) сп. Проглас, издание на ФФ на ВТУ, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов // "Отидоха си моите пристанища" Лит. вестник (София), № 25, 5-11 юли 2017.

Василев, Сава (2017) Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. – Велико Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2017. – 295 с. ISBN 978 619 7173-17-8 COBISS.BG-ID 1282691812 Велико Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2017.

Василев, Сава (2017) Подир сенките на българската Лазариада. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев – контексти, реплики, диалози. В. Търново: Сира, 2017 с. 199 ISBN 978-619-7173-13-0 COBISS.BG-ID 1280436196 Сира - В. Търново

Василев, Сава (2016) Владимир Василев и големите критически сюжети на литературата ни. Фрагменти от генеалогията на мита. Електронно списание LiterNet, 17.07.2016, № 7 (200), 21 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/vladimir-vasilev.htm сп. Литературна мисъл, кн. 1; LiterNet http://liternet.bg/publish/savasilev/vladimir-vasilev.htm

Василев, Сава (2016) Nepokorni Luka / Preveo s bugarskog Goran Igić. Rijeka : Udruga graᵭana Orion, 2016. – 102 p. (Biblioteka XXI. stoljeće)

Василев, Сава (2015) „Цената на златото“ – фрагменти от предисторията на романа [Генчо Стоев (1925 – 2002) 90 г. от рождението на писателя] КИЛ (Варна), № 3, май 2015, с. 8-9.

Василев, Сава (2015) В меката (есен) на българската литература [Валери Петров]. Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 293-296.

Василев, Сава (2015) Край бреговете на тишината и мълчанието : Молитвените диалози на Калина Ковачева. Лит. вестник, № 29, 23–29 септ. 2015, с. 14-15, както и в:КИЛ (Варна), № 6–7, авг. – септ. 2015, с. 1, 12; № 8–9, септ. – окт. 2015, с. 14; № 10, ноем. 2015, с. 13. и др.

Василев, Сава (2015) Литературата като бързо преживяване Велчев, Велизар. Kurrente kdldmo [Тичащо перо]. – Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2015, с. 5-8.

Василев, Сава (2015) От градината към дизайна (Художникът Едо Циротин) Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 174-178.

Василев, Сава (2015) Вазов и природата. КИЛ (Варна), № 6–7, авг. – септ. 2015, с. 9.

Василев, Сава (2015) Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите“ – Варна Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 457-458.

Василев, Сава (2015) Елегия за последното време Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 5-12.

Василев, Сава (2015) За смъртта на една птица и на едно стихотворение КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9, 10; Също и в: Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев : Изследвания, материали, спомени. – В. Търново, 2007, с. 77-87.

Василев, Сава (2015) Георги Николов. Пушачът. „Знаци“, Бургас, 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 478-479.

Василев, Сава (2015) Евелина Белчева. Яворов – между драмата и театъра. „Пропелер“, С., 2014 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 519-521.

Василев, Сава (2015) Михаил Неделчев. Ефектът на раздалечаването. „Кралица Маб“, С., 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 518-519.

Василев, Сава (2015) Неделчо Ганев. Подгряваща цигулка. „Светулка 44 АТЕНЕЙ“, С., 2015 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 509-510.

Василев, Сава (2015) Сашо Серафимов. Старците умират в края на света (стихове и размисли). „Жанет 45“, Пловдив, 2013 Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 502-504.

Василев, Сава (2015) Цветните множества на думите София : Бълг. писател, 2015, с. 5-6.

Василев, Сава (2015) Art & POSITIVITY Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 397-398.

Василев, Сава (2015) PRINTED BG – Вижте, преди да прочетете и чуете! Света гора : Алманах за литература, наука и изкуство, № 13 («М»), 2014 – 2015. – В. Търново : Faber, 2015, с. 417-418.

Василев, Сава (2015) Край бреговете на мълчанието. Молитвените диалози на Калина Ковачева. - В: „Тихата лирика“ в българската литература – София: "Кралица Маб", 2015, с. 307-322. Състав. и ред. Пламен Дойнов, Иван Станков. Също и в: КИЛ (Варна), № 6-7, авг.-септ. 2015, с. 1, 12; № 8-9, септ.-окт. 2015, с. 14; № 10, ноем. 2015, с. 13. Лит. вестник, № 29, 23-29 септ. 2015, с. 14-15. сп. Страница, 2015, № 3, с. 156-164. България, София

Василев, Сава (2014) За черупката на доброто КИЛ (Варна), № 2, 2014, с. 1; 13

Василев, Сава (2014) Отвъд огледалния свят на прозореца Влахов, Миролюб. Някой зад прозореца. – В. Търново : Абагар, 2014.

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България КИЛ (Варна), № 10, окт. 2014, с. 1, 4. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br10_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Разказвачът и любовта Сборник за Анчо Калоянов : В чест на 70-год. на писателя и учения – В. Търново : Фабер, 2014, с. 88-104

Василев, Сава (2014) Литературните градове на България: Велико Търново КИЛ (Варна), № 11, окт. 2014, с. 1, 6. http://sdrujeniepisatelivarna.bg/store/Kil_br11_2014.pdf

Василев, Сава (2014) Имената – преди и след употреба Простори 61, 2014, № 1, с. 52-58.

Василев, Сава (2014) Езикът е сводник, по-стар от човечеството. Марица (Пловдив), 25.08.2014.

Василев, Сава (2013) Modernism in Bulgarian Literature / Vassilev, Sava Yordanov // Bulgarian modernism : Books and Magazines 1919-1934. Highlights from a German Collection / Ed. by Domenico Jacono in collaboration with Irena Stoimenov-Huetter and Edo Zierotin. – Vienna : Antiquariat / Verlag / Galerie, Neubaugasse, 2013, p. 8-9. Виена, английски език

Василев, Сава (2012) А... Ако можеха да говорят?! Няколко минути разходка из литературния двор. На Светлозар Игов. - В: Пространствата на словото. София: ИЦ "Боян Пенев", 2012, т. 2 с. 597-614 ISBN 987-954-8712-77-4 COBISS.BG-ID 1252405476. Ред. колегия и съставителство К. Протохристова, Ел. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова - Гайдаржиева, Ал. Антонова; както и в: Svobodata.com, 17.02.2011. Също и в: Либерален преглед, 18.01.2011, № 1. Антимовски хан, 2011, № 1, с. 6-16. Страница, 2011, № 1, с. 160-174. България

Василев, Сава (2012) Писателят Генчо Стоев и литературните кръстовища на историята. В. Търново, 2012: Фабер, 437 с. ISBN 978 954 400 734-8 COBISS.BG-ID 1247623908 В. Търново : Фабер, 2012. – 438 с.

Василев, Сава (2011) Варвело. Книга за явяване: Литературният фронт. Евангелие от Лазар. В. Търново: Фабер, 2011, 335 с. ISBN 978 954 400 526-9 GOBISS.BG-ID 1245104100 В. Търново : Фабер, 2011. – 338 с.

Василев, Сава (2011) Арбанашките махали на литературата. Книга за сприказване.В. Търново: Фабер, 2011, 195 с. ISBN 978 954 400 528-3 COBISS.BG-ID 1245191908 В. Търново : Фабер, 2011. – 196 с.

Василев, Сава (2011) Литературата и социализмът – драмата на опаметената истина. Също и в: Литературата и социализмът : Фрагменти върху предисторията на историческия роман от втората половина на 20. век. - Електронно сп. LiterNet, 11.01.2011, № 1 (134). Online ISSN 1312-2282, както и в: Svobodata.com, 25.01.2011. и Лит. вестник, № 1, 13-19 ян. 2010, с. 10 България

Василев, Сава (2010) Интелигенция и литературна провинция – за един задочен диалог между Тончо Жечев и Станислав Сивриев - Електронно сп. LiterNet, 10.09.2010, № 9 (130). ISSN 1312-2282 както и в: Станислав Сивриев в българската литература : Материали и проучв. по повод 85 год. от рождението на писателя. – Варна, 2010, с. 52-60. България

Василев, Сава (2008) Цената на златото и на историята. Генчо Стоев: “Цената на златото”, “Завръщане”, “Досиетата”. В. Търново: Слово, 2008, с. 287 ISBN 978 954 439-902-3 COBISS.BG-ID 1229551332 В. Търново : Слово, 2008. – 288 с.

Василев, Сава (2007) Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. В. Търново: Слово, 2007, с. 189 ISBN 978 954 439 871-2 COBISS.BG-ID 1226851044 В. Търново : Слово, 2007. – 190 с.

Василев, Сава (2007) Евангелие от Лазар. Разказът „Лазар и Исус“ от Емилиян Станев - В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбил. сб. по повод 100 г. от рождението на писателя : Изследвания. Архив. Спомени. – В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и методий", 2008, с. 223-258. ISSN 978-954-524-625-8 COBISS.BG-ID 122843660; ред.колегия Ив. Радев, С. Василев, Ил. Павлова, П. Стефанов. България, В. Търново

Василев, Сава (2007) За смъртта на една птица и на едно стихотворение. - В: Петър Алипиев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий",2007 ISBN 978-954-524-561-9 , с. 77-87. Съставители и редакционна колегия В. Русева, А. Велкова, Г. Върбанова Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 175-189. Лит. вестник, № 1, 10-16 ян. 2007, с. 10-11. КИЛ (Варна), № 2, март 2015, с. 7, 9-10. България, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Василев, Сава (2006) Литературният и паралитературният сюжет „Христо Смирненски“ в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисъла. - В: Класика и авангард. Юбил. сб. по случай 70-та год. на проф. дфн Иван Сарандев. София: ИЦ "Проф. Боян Пенев", 2006, с. 145-155. Ред. колегия Св. Каролев, Вл. Янев, Л. Малинова ISBN-10:954-8712-39-3 ISBN-13-978-954-8712-39-2 COBISS.BG-ID 1045753828; както и В: Света гора : Алманах за лит. и изкуство (В. Търново), 2004, № 5 (Д), с. 209-222. Също и в: Владимир Василев : Критикът, редакторът, естетът. Състав и ред. Сава Василев. – В. Търново, 2005, с. 24-36 и Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 15-31 и В: Електронно. сп. LiterNet, 22.12.2007, №12 (97). България, София

Василев, Сава (2005) Персоналистът законодател. Стилът Йордан Вълчев – портрет от натура или литература в литературата - В: „Змей със змейовете и човек с човеците." Йордан Вълчев. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с.47-60 ISBN . 954-524-479-8, COBISS.BG-ID 1045367012, ред. колегия: Ив. Радев, С. Василев, А. Велкова, Г. Върбанова. Също и в: Електронно сп. LiterNet, 20.12.2005, № 12 (73). Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 119-137. България, В. Търново

Василев, Сава (2005) Димо Кьорчев за литературната критика. Фрагменти. - В: Димо Кьорчев между литературата и политиката. Изследвания. Архив. Оценки. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 55-61. ISBN 954-524-450-X COBISS.BG-ID 1043847140 ред. колегия Ив. Радев, А. Велкова - Гайдаржиева, Н. Димитров, Г. Върбанова Също и в: Димо Кьорчев за литературната критика : 12 фрагмента, увод и заключение. // Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в бълг. литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 5-14. България, В. Търново

Василев, Сава (2003) Разсъбличането на метафорите. Йордан Радичков „Суматоха“. - В: Сборник, посветен на 50-год. на специалността българска филология в университета „Лоранд Йотвьош” – Будапеща, 2002. Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново: Фабер, 2003, с. 151-160. Съст. и редакция Иван Русков ISBN 954-775-284-7 COBISS.BG-ID 1042211044 Също и в: Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX век. – В. Търново, 2007, с. 102-118. България, В. Търново, Фабер

Василев, Сава (2003) Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. - в: Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев. Т. 1. София: НБУ, 2003, с. 74-95. България, Сафия

Василев, Сава (2003) Златото – археология на смисъла. - В: Словесност и литература. Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. Благоевград: УИ "Н. Рилски", 2003, с. 268-282. ISBN 954-680-282-4 COBISS.BG-ID 1041386212 Съст. Цв. Ракьовски България, Благоевград

Василев, Сава (2002) Винена попара за непослушни ангели. – Виното в етнокултурата и литературата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2002, с. 162-168 Ред. колегия Д. Чавдарова, В. Панайотов, Ив. Петров ISBN 954-577-137-2 COBISS.BG-ID 1040280804 България, Шумен

Василев, Сава (2002) Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. - В: История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В. Търново: Фабер, 2002, с. 45-53. Ред. колегия Ив. Радев, П. Стефанов, Р. Пенчева ISBN 954-775-089-5 COBISS.BG-ID 1038635492 България, В. Търново

Василев, Сава (2002) Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново: Слово, 2002, 286 с. ISBN 954 439 714-0 COBISS.BG-ID 1039691492 В. Търново : Слово, 2002. – 288 с.

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. Пет студии върху българската литература. В. Търново: Слово, 2001, 184 с. ISBN 954 439 700-0 COBISS.BG-ID 1037820900 В. Търново : Слово, 2001. – 184 с.

Василев, Сава (2001) „Спомени от дъното“. Варианти на библейския архетип в романа „Циклопът“ от Генчо Стоев. - В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново: Фабер, 2001, с. 267-275. Ред. колегия Ив. Родев, В. Русева, Т. Моллов, Ю. Коева ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580 България, В. Търново

Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието. - В: Писателят Васил Попов. „Това красиво човечество“. Изследвания, материали, спомени. В. Търново: Фабер, 2001, с. 55-70. Ред колегия Ив. Радев, С. Василев, Ю. Коева ISBN 954-775-003-8 COBISS.BG-ID 1037284324 Също и в: Васил Попов – поетът, думите, смъртта. Василев, Сава. Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. – В. Търново, 2001, с. 161-184. България, В. Търново

Василев, Сава (2000) Литературният мит Владимир Василев. В. Търново: Слово, 2000, 240 с. ISBN 954 439 627-6 COBISS.BG-ID 1035720932 (дисертация) В. Търново : Слово, 2000. – 240 с.

Василев, Сава (1999) Литературна класика. 13 интерпретации. В. Търново: Слово, 1999, 221 с. ISBN 954 439 549-0 COBISS.BG-ID 1034003172 В. Търново : Слово, 1999. – 221 с.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята. // Стоев, Генчо. Цената на златото : Завръщане. – В. Търново, 2002, с. 293-318.

Василев, Сава (0) Златото – археология на смисъла. // Словесност и литература : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Енчо Мутафов. – Благоевград, 2003, с. 268-282.

Василев, Сава (0) Даскал Петър Бонев срещу воеводата Гаврил Хлътов: Писателят Генчо Стоев чете „Цената на златото“ // Стоев, Генчо. Цената на златото : Завръщане. – В. Търново, 2002, с. 5-10.

Василев, Сава (0) Генчо Стоев – „Много висока тераса“. // Лит. форум, № 11, 20-26 март 2002. Също и в: Лит. вестник, № 11, 20-26 март 2002, с. 5. Текстът е публикуван със съкр. Българската литература – история и съвременност. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003, с. 195-201. Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. – В. Търново, 2007, с. 167-174.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята [За „Цената на златото“ от Г. Стоев]. // Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-год. на доц. Михаил Неделчев : Т. 1. – София, 2003, с. 74-95.

Василев, Сава (0) Globalism and Metaphoricism. // Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. – Plovdiv : Plovdiv University Press, 2007, p. 241-249.

Василев, Сава (0) „Спомени от дъното“ : Романът „Циклопът“ от Генчо Стоев. // Литература на отминалото половин столетие : 1. – В. Търново, 2007, с. 170-196.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята : За романа „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Литература на отминалото половин столетие : 1. – В. Търново, 2007, с. 197-223.

Василев, Сава (0) Да мислим другия! За цената на златото и смутното време в балканския дом на историята. // Свое и чуждо в културата на българи и сърби : Своje и туħe у култури бугара и срба. – В. Търново, 2006, с. 203-212.

Василев, Сава (0) Българската драма и театър между двете световни войни : [Предговор]. // Българската драма между двете световни войни. – В. Търново, 2000, с. 5-14.

Василев, Сава (0) Даскал Петър Бонев срещу воеводата Гаврил Хлътов: Писателят Генчо Стоев чете „Цената на златото“ // Стоев, Генчо. Цената на златото : Завръщане. – В. Търново, 2002, с. 5-10.

Василев, Сава (0) Изпитанията на читателя: „Цената на златото“ от Генчо Стоев – рефигурации на смисъла. // Сборник в чест на проф. Георги Данчев : Материали от междунар. науч. конф. Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г. – В. Търново, 2004, с. 332-338.

Василев, Сава (0) Дунав се влива в Черно море. Атанас Липчев и поколението на 80-те - В: Дунав се влива в Черно море. Сб. в памет на писателя Атанас Липчев. В. Търново: Фабер, 2012, с. 7-53. ISBN 978-954-400-807-9 COBISS.BG-ID 1255348708 В. Търново, 2012

Василев, Сава (0) Globalism and Metaphoricism. // Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. – Plovdiv : Plovdiv University Press, 2007, p. 241-249.

Василев, Сава (0) Цената на златото и на историята : За романа „Цената на златото“ от Генчо Стоев. // Литература на отминалото половин столетие : 1. – В. Търново, 2007, с. 197-223.

Василев, Сава (0) Текстът на спомена и литературното митотворчество. // Филологически сборник : В памет на проф. д-р Георги Димов (1918 – 1994). – В. Търново, 2000, с. 166-173.

Василев, Сава (0) Литературният мит в контекста на културното и политическото митотворчество на ХХ век. // Страница, 2000, № 4, с. 175-184.

Василев, Сава (0) Експресионизмът и следвоенният символизъм срещу сп. „Златорог“ и неговия главен редактор. // Конструиране на традицията : Юбил. сб. в чест на проф. Милена Цанева. – С., 2000, с. 260-274.

Василев, Сава (0) Историята като наративно събитие. Фрагменти по повод „Цената на златото“ и „Завръщане“ от Генчо Стоев. // История. Истории. Наративи : Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. – В. Търново, 2002, с. 45-53.

Василев, Сава (0) Генчо Стоев – „Много висока тераса“. // Лит. форум, № 11, 20-26 март 2002. Също и в: Лит. вестник, № 11, 20-26 март 2002, с. 5. Текстът е публикуван със съкр. Българската литература – история и съвременност. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003, с. 195-201. Василев, Сава. Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век. – В. Търново, 2007, с. 167-174.

Василев, Сава (0) Eвангелие от Лазар (Разказът „Лазар и Исус“ от Ем. Станев). – В: И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 156-188 Съст. Ел. Налбантова ISBN 978-954-731-6 (Проблематичен-друг автор и книга)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/