Публикации на д-р Васил Бранков Милев


Милев, Васил (2015) Data Building Blocks - Taxonomy International Journal on Information Technologies and Security,volume 7 / 2015

Милев, Васил (2015) ДАННИ ГРАДИВНИ БЛОКОВЕ ПРИ ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

Милев, Васил (2014) Концепция за използване на градивни блокове,при моделиране на данни Сборник с резюмета, Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, София 2014

Милев, Васил (2014) Taxonomy for describing of data building blocks Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2013) Архитектурата на данните като фундамент на архитектурата на предприятие ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Милев, Васил (2013) Data PER Model CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA,

Милев, Васил (2013) Extended Information Model Publishing John Atanasoff Society Of Automatics And Informatics Bulgaria, Sofia, October 3 - 7, 2013

Милев, Васил (2013) Method For Data Modeling With PER Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2013) Creation Of Ontology For Enterprise Architecture VI Международная научно-практическая конференция “Инновации в Технология и Образовании” 2013

Милев, Васил (2013) Таксономия на данни градивни блокове сп.„Компютърни науки и технологии”, год. XI, бр. 2/2013

Милев, Васил (2012) Онтология на архитектурата на предприятието Университетско издателство “Епископ К. Преславски“- Шумен

Милев, Васил (2011) Развитие на ВУЗ през призмата на архитектурния подход. Съвременни измерения на качеството на висшето образование издателсво „Ай анд Би“, В. Търново, 2011

Милев, Васил (2011) Използване на таксономия при разработка на архитектура на данните Академично издателство “Ценов“- Свищов

Милев, Васил (2011) Methods for creation of Enterprise Architecture Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2011) Architectural approach, based synchronization business and information technology Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“- Шумен

Милев, Васил (2011) The “Building Blocks” Concept Using for Modeling Data Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2011) 3D МОДЕЛ НА АРХИТЕКТУРА НА ДАННИТЕ Сборник доклади, УНСС, София

Милев, Васил (2010) Using the „Building Blocks" for modeling data University publishing house VFU ”Chernorizets Hrabar”, Varna

Милев, Васил (2010) Модел на зрялост на информационните технологии ”, Издателство “Наука и икономика“ икономически университет- Варна

Милев, Васил (2010) Място и роля на ITIL сред методологиите за управление на ИТ услуги Университетско издателство ВТУ „Св. св Кирил и Методий

Милев, Васил (2010) Component model of the enterprise architecture Publishing House of Technical University - Sofia

Милев, Васил (2010) Multiple dimensions of Enterprise architectural description Бургас

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/