Публикации на проф. д-р Димитър Петков Цветков


Цветков, Димитър (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS Serdica Math. J. 43 (2017), (pp. 93−110) . ISSN 1310-6600

Цветков, Димитър (2018) Единадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас сп. Математика, бр. 6. ISSN 0204-6881

Цветков, Димитър (2017) Notes on the Parameter estimation of some IRT Models by Means of the EM-Algorithm Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 9–13, 2017, pp. 209 - 2017. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2016) One Method to Check the Population Homogeneity of a Test Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 6–10, 2016, pp. 187 - 193. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2015) Strategies for L2 lecture comprehension: an intervention study Research result. Theoretical and Applied Linguistics Series, Volume 1. № 3(5), 2015. ISSN 2313-8912

Цветков, Димитър (2015) Изследване върху формирането на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика Научна конференция РУ&СУ'15, Русе, 2015.

Цветков, Димитър (2015) Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2015, pp. 239 - 245. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2015) Surface activity of solutions for eliminating radioactive contamination III International Scientific and Technical Conference. Veliko Tarnovo, 27-29 May 2015.

Цветков, Димитър (2015) Leadership style analysis in different categories of military personnel III International Scientific and Technical Conference. Veliko Tarnovo, 27-29 May, 2015.

Цветков, Димитър (2015) Вероятностни модели в теория на тестовете Велико Търново. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ISBN 978-619-208-006-8

Цветков, Димитър (2015) Лекции по статистически методи в психологията Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-003-0. COBISS.BG-ID: 1267761892

Цветков, Димитър (2015) Лекции по функционален анализ Велико Търново, ИВИС, 2015. ISBN 978-619-205-002-0. COBISS.BG-ID: 1267764196

Цветков, Димитър (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 141-149. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2014) Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформата BUGS Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 173 -178, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937.

Цветков, Димитър (2014) Анализ на някои социални мрежи чрез платформата Gephi Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014, том 5, с. 179 -186, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014, ISSN 1314-1937

Цветков, Димитър (2014) Оценка на IRT модели с индивидуални нива на отгатване чрез платформата BUGS Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 150-158. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2013) Kullback-Leibler Divergence Monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov Chains Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2013. pp. 329 - 333. ISSN 1313-3330

Цветков, Димитър (2013) Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 639-646. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2013) Proof of the convergence theorem for the powers of the stochastic matrices under the detailed balance conditions Machines, Technologies, Materials. ISSN 1313-0226. ISSUE 7/2013.

Цветков, Димитър (2013) On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains arXiv:1302.0654v3, 2013.

Цветков, Димитър (2013) Информационен критерий на Акаике за избор на модел Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2014, с. 629-638. ISSN 1314-2283

Цветков, Димитър (2013) Теория на вероятностите и математическа статистика Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски", 2013. ISBN 978-954-753-158-1

Цветков, Димитър (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Цветков, Димитър (2012) Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.

Цветков, Димитър (2011) Изследване на поасонови временни редове с една точка на промяна чрез смес от разпределения Mathtech2010, Шумен, 2011, том 1, стр. 112 - 116. ISSN: 1314 - 3921.

Цветков, Димитър (2011) Оценка на параметрите за IRT модел с персонални нива на отгатване чрез Монте Карло методи за марковски вериги Mathtech2010, Шумен, 2011, том 1, стр. 106 - 111. ISSN: 1314 - 3921.

Цветков, Димитър (2010) Надеждност на дидактически тестове Годишник на Националния военен университет "Васил Левски" ISSN: 1312-6148, 2010 (2010), стр. 115-121. COBISS.BG-ID: 1245322212

Цветков, Димитър (2010) Монте Карло марковски вериги с приложения за статистическа оценка на параметри Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Монте Карло марковски вериги с приложения за статистическа оценка на параметри Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите по метода Монте Карло за бинарни модели от теория на тестовете Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" за 2010 година, Велико Търново, 2010

Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите в две–параметричния логистичен модел от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2010.

Цветков, Димитър (2010) Едно доказателство на основната теорема за марковски вериги Годишник на Националния военен университет "Васил Левски", ISSN: 1312-6148.- 2010 (2010), стр. 112-114. COBISS.BG-ID: 1245320676

Цветков, Димитър (2009) Основен вероятностен модел в съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009

Цветков, Димитър (2009) Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009.

Цветков, Димитър (2008) Статистически методи в психологията Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2008.

Цветков, Димитър (2008) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Generalized Partial Credit Models Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2008, Gabrovo, June 2008.

Цветков, Димитър (2008) Анализ на някои фактори на Интернет зависимостта при ученици и студенти Военно-научен форум ... : с международно участие : сборник научни трудове = International Military Scientific Forum ... : Proceedings ISSN: 1313-0390.- [za 2007] (2008), стр. 173-181

Цветков, Димитър (2007) Анализ на Някои Фактори на Интернет Зависимостта при Ученици и Студенти Военно-научен форум'2006, Велико Търново, 2007.

Цветков, Димитър (2007) Parameter Estimation for Finite Mixtures of Partial Credit Models In Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07,14-15 June, 2007, Rousse Bulgaria

Цветков, Димитър (2007) Approximate Parameter Estimation for Mixtures of Vector Autoregressive Stationary Time Series Models Proceedings of the Intrnational Conference on Computer Systems and Technologies, CompSys Tech’07,14-15 June, 2007, Rousse Bulgaria

Цветков, Димитър (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006.

Цветков, Димитър (2006) Прогностична сила на бал образуващите фактори за приемната кампания в НВУ "Васил Левски" Военно-научен форум'2006, Велико Търново, 2006.

Цветков, Димитър (2006) Note on the Clustering Via Gaussian Mixtures Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2006

Цветков, Димитър (2006) Класически анализ за надеждност на двоични тестове въз основа на две-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006

Цветков, Димитър (2006) Прогностична сила на балообразуващите фактори за приемната кампания на курсанти в НВУ "Васил Левски" Военно-научен форум ... : с международно участие : сборник научни трудове = International Military Scientific Forum ... : Proceedings ISSN: 1313-0390.- 3 (2006), стр. 235-244

Цветков, Димитър (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белорадчишко. Народопсихология и глобализация, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005.

Цветков, Димитър (2005) IRT Model with Personal Guesing Levels Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2005) Genetic Algorithm Based Optimization in the Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005.

Цветков, Димитър (2005) Using Support Vector Machines as a Binary Classifier Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2005

Цветков, Димитър (2004) Методи за повишаване производителността при обучение на многослойна права невронна мрежа с използване на метода на спускане по градиента НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветков, Димитър (2004) On the Quasi-Newton Training Method for Feed-Forward Neural Networks Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004.

Цветков, Димитър (2004) Един модел за установяване на социална желателност НВУ "Васил Левски", 2004.

Цветков, Димитър (2004) A Computer Implementation of the Generalized Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2004

Цветков, Димитър (2003) Computer Implementation of MMLE/EM Algorithm for Two-Parametric Logistic Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2003.

Цветков, Димитър (2003) Принудени трепетения в системи за регулиране с обобщени стационарни закъснения Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003

Цветков, Димитър (2002) A Brief Description of 3P Birnbaum's Model and the Partial Credit Model Internaional Conference on Computer Systems and Technlologies – CompSysTech'2002.

Цветков, Димитър (2002) Проверка надеждността на скалите на личностния въпросник на Х. Айзенк (EPQ) в армейски условия Сборник трудове от международна конференция "Кинезология 2002".

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули в Класическата теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Основни принципи и формули при някои модели от Съвременната теория на тестовете Четвърта Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001

Цветков, Димитър (2001) Критерии за надеждност и локална стохастическа независимост Пета Научна Конференция – Интернет Среда за Нови Технологии, Велико Търново, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата. Психологически форум, 5, София, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Описание на алгоритмите PROX и UCON за модела на Раш 40 години Съюз на учените в България – Стара Загора, 2001.

Цветков, Димитър (2001) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования. Инновации в психологии: материалы Инновации в психологии: материалы 1 международных психологических чтений. Бийск, 2001. ISBN 5-85127-262-7

Цветков, Димитър (2001) Исследование личностных особеностей некоторих груп болгарского етноса Ethnos and Cultures on the Balkans, DIOS, 281-296, 2001.

Цветков, Димитър (2001) On the nonautonomous n-competing species problem. Nonlinear Studies, 2001, vol. 8.

Цветков, Димитър (1999) Математика за начални учители, втора част. Абагар, В. Търново, 1999. ISBN: 954-427-300-X

Цветков, Димитър (1999) Note on the Goodwin's model Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев ISSN: 1311-3321, 37, 8 (1999), стр. 49-56. COBISS.BG-ID: 1146719716

Цветков, Димитър (1999) A Criterion for Permanence and Global Stability in the Periodic n-Competing Species System. Technical Reports of the University of Ioannina, 1999.

Цветков, Димитър (1999) Един модел на диференциация на клетка Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, ISSN: 1311-3321, 37, 8 (1999), стр. 57-64. COBISS.BG-ID: 1146717156

Цветков, Димитър (1999) A Time-Dependent Biochemocal System God. Univ. Arkhit. Stroit. Geod. Sofiya, Svitk II, Mat. Mekh. 39(1996-1997), 143-153 (1999).

Цветков, Димитър (1998) An Extension of the Characterization of Oscillations to Arbitrary Functional Differential Equations Via the Laplace Transform. J Math Annal Appl , 223 (1998).

Цветков, Димитър (1997) A Time-Dependent Biochemical System Математички Весник, 49(1997), 115-122.

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Certain Class Linear Functional Differential Equations. Dokl BAN, 11, Vol 49, 1996.

Цветков, Димитър (1996) Oscillations in Linear Differential-Difference Equations. Math Balk, Vol. 10, 1996, Fasc 1, 89-101.

Цветков, Димитър (1996) За експоненциалния ръст на полугрупи, породени от диференчни уравнения. Юбилейна научна сесия на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров", 1996.

Цветков, Димитър (1996) A Periodic Lotka-Volterra System Serdica Math J, 22(1996), 109-116.

Цветков, Димитър (1996) A Time-Dependent Biochemocal System Dokl BAN, 11, Vol 49, 1996.

Цветков, Димитър (1995) Forced Oscillations and Harmonic Balance Method in Systems for Control with Delay Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1994-95, Year XXV No3.

Цветков, Димитър (1995) Mean-Periodic Solutions of Retarded Functional Differential Equations Serdica Math J, 21(1995), 201-218.

Цветков, Димитър (1992) Asymptotic Bifurcations in Systems for Control with Delay Math. Balk., Vol. 6,1992 , 375-382.

Цветков, Димитър (1992) Mean-periodic problem for functional-differential equations of retarded type. God. Vissh. Inst. Arkhit. Stroit. Sofiya, Svitk II, Mat. 36(1991), 59-63 (1992).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/