Публикации на доц. д-р Павлин Петров Събев


Събев, Павлин (2019) Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 11-27. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1289743844

Събев, Павлин (2018) Евангелските родословия като въвеждащо – ретроспективни исторически конспекти. – В: Мисъл, слово, текст. Т. V. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2018, с. 40-47. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1287546852

Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет. – В: Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. София: „Покров Богородичен“, 2018, с. 9-110. ISBN 978-954-2972-62-4. COBISS.BG-ID 1288949476

Събев, Павлин (2018) Диптих за Савел от Тарс. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 173 с. ISBN 978-619-208-156-0. COBISS.BG-ID 1288218596

Събев, Павлин (2017) За тайните на иврита, паметта и изкуството да разговаряш с Бога. – В: Мисъл, слово, текст. Том ІІ. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2017, с. 39-46. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1281885668

Събев, Павлин (2017) Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите Евангелия. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 344 с. ISBN 978-619-208-101-0. COBISS.BG-ID 1280463588.WorldCat OCLC Number: 1035339608 Harvard College Library. HOLLIS number 990150698380203941

Събев, Павлин (2017) Марк – „тълкувателят на Петър“. – В: Мисъл, слово, текст. Том IV. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 45-57. ISSN 2534-9694

Събев, Павлин (2017) Няколко методологични предпоставки за изучаване на литературната история на светите Евангелия. – В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", Том 1. Русе: Авангард принт, 2017, с. 79-86. ISBN 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID 1285561572

Събев, Павлин (2016) За някои структурни особености на посланията на свети апостол Павел. – В: Два стълба на храма. Сборник с материали посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов. София: Библейски колегиум, 2016, с. 137-154. ISBN 978-954-92168-8-2

Събев, Павлин (2016) Предание и текст (Няколко акцента в раннохристиянската литература в периода I-III век). – В: Свещеното Писание в църковното Предание. Сборник доклади от научна конференция "Свещеното Писание в църковното Предание", 8 -11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. София: Покров Богородичен, 2016, с. 146-170. ISBN 978-954-2972-50-1. COBISS.BG-ID 1286730468

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 4 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 216 с. ISBN 978-619-202-067-5. COBISS.BG-ID 1276261348

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 2 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 210 с. ISBN 978-619-202-063-7. COBISS.BG-ID 1275366884

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 3 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 223 с. ISBN 978-619-202-065-1. COBISS.BG-ID 1275367652

Събев, Павлин (2015) Методическо ръководство по религия за 1 клас. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 208 с. ISBN 978-619-202-050-7. COBISS.BG-ID 1275366372

Събев, Павлин (2014) Новият Изход към есхатологичната почивка в Бога (Евр. 3:7- 4:11; 11:13-16). – В: Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 38-71. ISBN 978-954-524-982-2. COBISS.BG-ID 1274111972

Събев, Павлин (2013) ”Назорей” или "от Назарет”? (смислови траектории в Мат. 2:23). – В: Библия–култура–диалог. Сборник изследвания и студии. Том пети. София: Институт ”Библия–култура–диалог”, 2013, с. 117-124. ISBN 978-954-92528-5-9

Събев, Павлин (2013) В тези последни дни... [Научен редактор: проф. д.б.н. Емил Трайчев]. Велико Търново: УИ "Св.Св. Кирил и Методий", 2013, 328 с. ISBN 978-954-524-909-9. COBISS.BG-ID 1260418020

Събев, Павлин (2012) Благовестие христьянской святости (богословский анализ трудов Н. Н. Глубоковского, посвященных Посланию к евреям). – В: След пожара в Русия. Сборник с материали от международна конференция "Русская эмигрантская литература и искусство в европейском контексте. Вклад в мировую культуру. Научное и культурное наследие русской эмиграции в Болгарии (1920-1940 гг.)", София, 9-10 декември 2010 г. Редакционна колегия: Елка Бакалова, Владимир Донев, Радослава Илчева, Маргарита Каназирска, Ивайло Петров, Димитър Ппомаринов, Людмил Спасов. Велико Търново: Ивис, 2012, с. 294-302. ISBN 978-954-2968-33-7. COBISS.BG-ID 1249374948

Събев, Павлин (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра. София: Омофор, 2012, 120 с. ISBN 978-954-2972-08-2. COBISS.BG-ID 1248574180

Събев, Павлин (2011) Традиране на старозаветни наративи в новозаветни текстове (опит за херменевтика на разказването). – В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 65-83. ISBN 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID 1240277220

Събев, Павлин (2011) Небесният град като есхатологична цел и образ на Царството (Евр. 11:10; 12:22-28; 13:14). – Слово и образ, 3/2011. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с.19-26. ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245104868

Събев, Павлин (2010) Учението за "последния Адам" и Посланието до евреите (Евр. 2:5-18 в контекста на Рим. 5:12-21 и 1 Кор. 15:22, 45-47). – Богословска мисъл, №1(2009). София: Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски", 2010, с. 75-92. ISSN 1310-7909. COBISS.BG-ID 1251610084

Събев, Павлин (2010) Есхатологични измерения на евхаристийното общение в Църквата (Библейско-богословски анализ). – В: Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция, В. Търново, 5-10 ноември, 2006 г. София: Покров Богородичен, 2010, с. 348-353. ISBN 978-954-9700-90-9. COBISS.BG-ID 1232439780

Събев, Павлин (2008) Библейският превод като екзегетическо решение (сравнителен анализ на новобългарските преводи на Евр. 11:1 и гръцкият текст). – В: Библията в България. Сборник доклади от научна конференция "Библията в България", В. Търново, Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и методий", 18 декември 2007. София: Библейска лига, 2008, с. 149-160. ISBN 978-954-8968-43-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/