Публикации на доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури Списание Медицина и Спорт, брой 1-2/2017, ISSN 1312-5664.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ", ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) RECOVERY OF MUSCLE FUNCTION AFTER STABLE ELBOW FRACTURES PROCEEDINGS OF THE 59th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., С. Денев, М. Алексиева. Адаптирана физическа активност I & B, Велико Търново, 2016, ISBN 978-619-7281-06-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури I & B, Велико Търново, 2016, ISBN 978-954-9689-87-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Gorgevic, S, B. Jorgic, S. Belomazheva-Dimitrova, D. Tsonkova, S. Milenkovich. INFLUENCE OF FLAT FOOT ON BODY POSTURE AT STUDENTS FROM VELIKO TURNOVO UNIVERSITY Сборник трудове от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ВТУ, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Jorgić, B., S. Đorđević, S. Belomazeva, S. Milenković, D. Tsonkova, G. Georgiev, S. Kostić. Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population Book of Proceedings XIX International Scientific Conference„FIS Communications 2016" in physical education, sport and recreation, Nis, 2016

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Видиновски, М., С. Беломъжева-Димитрова. MODERN ASPECTS OF THE TECHNIQUE OF CLIMBING Сборник трудове от международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, ВТУ, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Sirakov, I., S. Belomazheva-Dimitrova. MODERN RESOURCES FOR MOVEMENT FOLLOWING OF ORIENTEERING COMPETITORS Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С. Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури Сп. Медицина и спорт, брой 1-2/2016, ISSN 1312-5664, с. 26-31

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Захариева. Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности Сп. Спорт и наука, София, бр. 2, 2016, ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Belomazheva-Dimitrova, S., Stoichevski, M. Kinesiotaping Method – The New Achievement In Sport-Recovery Practice Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св., св. Кирил и Методий“, Велико Търново, брой 1/2015, ISSN 1310-358X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Захариева, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Оценката на стойката на децата в миналото и днес Сборник доклади от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 31 май – 1 юни, 2015

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение I & B, Велико Търново, ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение Сборник доклади от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 31 май – 1 юни, 2015

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Belomazheva-Dimitrova, S. Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures Scientific Report Physical Education and Sport, volume (19, 2015), Romania, ISSN:1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм” Сп. Спорт и наука, извънреден бр. 2, 2015, София.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Видиновски. Травматизъм в спортното катерене Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември, 2015, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Belomazheva-Dimtrova, S. Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures Scientific Report Physical Education and Sport, volume (18, 2014), Romania, ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С., Д. Захариева. Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Zaharieva. D., S. Belomazheva-Dimtrova. THE GOOD POSTURE OF LITTLE CHILD Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Беломъжева-Димитрова, С. Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Kantcheva, E., S. Belomazheva-Dimitrova. A STUDY OF THE STUDENT’S OPINION ON THE QUALITY OF EDUCATION IN SUBJECT „PEDAGOGY IN PHYSICAL EDUCATION“ IN „ST CYRIL AND ST METHODIUS“ UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO Сп. Спорт и наука, бр. 2, 2013, София

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) BELOMAZHEVA-DIMITROVA, S., KANTCHEVA, E., DILOVA-NEYKOVA, C. STUDY OF THE ATTITUDES AND EXPECTATIONS OF CANDIDATE STUDENTS FOR SPECIALTY PEDAGOGY OF PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY "ST. CYRIL AND ST. METHODIUS" Сборник трудове от научна конференция на тема “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimtrova, S. Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint Scientific Report Physical Education and Sport, volume (19, 2013), Romania, ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Belomazheva-Dimitrova, S. Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis Research in Kinesiology, volume (41, 1/2013), Skopje, Macedonia, ISSN: 1857-7679

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Belomazheva-Dimitrova, S. Research of the etiology and pathogenesis factors of the joint contracture В сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Е Костова Кънчева. Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище Сборник трудове от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 50, серия 8,1, 2011, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Крумова-Цончева, К., М. Петкова, С. Беломъжева-Димитрова. Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст Сп. Спорт и наука, извънреден брой 4/2010, София.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Беломъжева-Димитрова, С., Н. Попов. Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 49, серия 8,1, 2010, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С., Е. Кънчева. Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит Научни трудове - Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Сп. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св., св. Кирил и Методий“, брой 2, 2009, Велико Търново.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Беломъжева-Димитрова, С. Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания Научни трудове от Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените, секция „Здравна промоция и превенция”, том 48, серия 8,1, 2009, Русе.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова. „Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век” Сборник трудове от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, 6-7 ноември, 2009, Велико Търново.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/