Публикации на доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Impact of Corrective Exercises Sets During Physical Education and Sports Classes on the Spine Stability of 11-12 Year Old Pupils Research in Physical Education, Sport and Health 2018, Vol. 7, No. 1, pp.91-96 ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Effectiveness of a Specialized Climbing Method for Beginners on the Physical and Technical Fitness of 8-10 Year Old Children Proceedings of the 11th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd of November, 2018, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 22 (2/2018), ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Value оf Technical Trainings, Their Analysis аnd Effects оn тhe Preparation Process оf World Elite Orienteering Competitors Proceedings of the 11th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd of November, 2018, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 22 (2/2018), ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Ски Велико Търново: Ай анд Би, 2018, 203 с., ISBN:978-619-7281-30-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2018) Двигателна активност и интерес към спорта на 11-12 годишни ученици. С. Педагогически алманах, 2018, бр. 2/2018, с. 130-136. Print ISSN: 1310-358Х

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Sports injuries in students – athletes. Trakia Journal of Sciences, 2017, Vol. 15, Suppl. 1, pp. 369-374. ISSN 1313-7069 (print)ISSN 1313-3551 (online), doi:10.15547/tjs.2017.s.01.062. Indexed in EBSCO, AGRIS, CABI, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ. Available online at: http://http://www.uni-sz.bg

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури. Списание Медицина и Спорт, 2017, брой 1-2/2017, с. 26-29. ISSN 1312-5664

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Ефективност на програми от изправителни упражнения за корекция на кифотично лоша поза при деца в начална училищна възраст: преглед. Списание Педагогически алманах, 2017, брой 2/2017, с. 181-186. ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print)

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) RECOVERY OF MUSCLE FUNCTION AFTER STABLE ELBOW FRACTURES PROCEEDINGS OF THE 59th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Проучване мнението на състезатели по ориентиране относно мястото на техническите тренировки и техния анализ в процеса на подготовка. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Въздействие върху болковата симптоматика на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури. Сп. Медицина и спорт, 2016, брой 1-2/2016, с. 26-31. Print ISSN 1312-5664,

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Относно дисциплината „Физическо възпитание и спорт” при ученици със специални образователни потребности. Сп. Спорт и наука, 2016, бр. 2/2016, с. ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Адаптирана физическа активност. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 149. ISBN 978-619-7281-06-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Кинезитерапия след стабилни лакътни фрактури. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, 211 с. ISBN 978-954-9689-87-7

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Influence of Flat Foot on Body Posture at Students from Veliko Tarnovo University. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Postural Status of the Spinal Column in the Sagittal Plane in a Student Population. Book of Proceedings of XIX International Scientific Conference „FIS Communications 2016" in Physical Education, Sport and Recreation, 20-22nd October 2016, Nis, Serbia. Editor in chief: Saša Pantelić. Nis: Faculty of sport and physical education, University of Niš, 2016, pp.295-299. ISBN: 978‐86‐87249‐80‐6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Modern Aspects of the Technique of Climbing. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2016, с. ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2016) Modern Resources for Movement Following of Orienteering Competitors. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, 25-26 ноември, 2016, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. ISSN 2534-9317.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Кинезиотейпинг методът - хит в спортно-възстановителната практика. Сп. Педагогически алманах, 2015, брой 1/2015, с. 127-133. Print ISSN 1310-358X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”. Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 2/2015, с.49-58. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Травматизъм в спортното катерене. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември 2015, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, 2015, с. ISSN 2534-9317

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Оценката на стойката на децата в миналото и днес. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 30-36. ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 121. ISBN 978-954-9689-96-9

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Условия и възможности за ски туризъм в курорта Банско – анализ на потребителското мнение. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с.54-59. ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Changes in the End Feel of the Elbow Joint during Recovery Process after Conservatively Treated Stable Fractures. Proceedings of the 8th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 19th - 20th November, 2015, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 19 (2/2015), pp. 485-490. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Профилактика на гръбначните изкривявания и физическо възпитание. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 453-458. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Добрата поза при малките деца. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, Велико Търново. Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 491-498. ISBN 978-619-00-0352-6

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Recovery of the Complex Elbow Function after Stable Intra-Articular Fractures. Proceedings of the 7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 14th - 15th November, 2014, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 18 1/2014, pp. 28-34. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2014) Функционално възстановяване на лакътния комплекс след консервативно лекувани фрактури на лакътната става. Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 216.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Study of the Effect of Mobilization and Muscle-Inhibitory Techniques on an Elbow Arthrokinematics after Conservative Treatment of Intra-Articular Fractures of the Elbow Joint. Proceedings of the 6th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, 22nd - 23rd November, 2013, Pitesti, Romania. Series Publications Title: Scientific Report Physical Education and Sport, volume 17 (1/2013), pp. 98-103. ISSN: 1453-1194

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване мнението на студентите относно качеството на обучение в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 2/2013, с,109-117. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Проучване на нагласите и очакванията на кандидатстващи за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Сборник от Международна научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 31 май – 1 юни, 2013, Враца. Редактор/Димитронка Цонкова. Велико Търново: Ай анд Би, 2013, с. 443-450. Print ISBN 978-954-9689-79-2

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2013) Elbow Stiffness – Nature and Ethiopathogenesis. Research in Kinesiology, 2013, vol. 41, 1/2013, pp.111-116. Print ISSN: 1857-7679, indexed in COBISS, EBSCO, WZB, WolrdCat, TIB.

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на етиологичните и патогенетичните фактори на ставната контрактура. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011,с. 302-305. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Проучване на студентското мнение относно въпроса за интеграцията на деца със специални потребности в масовото училище. Сборник от Трета международна научна конференция „Кинезиология ‘2011”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 27-28 октомври, 2011. Редактор/Людми Петров. Велико Търново: Ай анд Би, 2011, с. 306-309. Print ISSN 1313-244X

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2011) Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, том 5/2011, серия 8.1, с. 20-25. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI век. Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Великотърновски университет „Св., св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 6-7 ноември, 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 587-591. ISBN 978-954-400-422-4

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Сравнителен анализ на соматотипологична характеристика на занимаващи се със спортна и художествена гимнастика и спортуващи други спортове деца на 9-10 годишна възраст. Сп. Спорт и наука, 2010, бр. 4/2010, с. 166-170. Print ISSN 1310-3393

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2010) Изследване ефекта на някои мануални техники върху възстановяването на подвижността в лакътната става след оперативно лечение на вътреставни фрактури. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2010, том 49/2010, серия 8.1, с. 64-68. Print 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Проучване на средствата и методите на Кинезитерапия прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 41-46. Print ISSN 1311-3321

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Сп. Педагогически алманах, 2009, бр. 2, Print ISSN 1310-358Х

Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48/2009, серия 8.1, с. 28-33. Print ISSN 1311-3321

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/