Публикации на доц. д-р Владислав Владков Маринов


Маринов, Владислав (2019) Акустични характеристики на консонантите л и л' в българския език и l и л' във влашкия диалект AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, 316 - 324, ISBN 978-619-208-188-1

Маринов, Владислав (2018) ХХХ Европейско лятно училище по логика, език и информация Проглас, 2, 284, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)

Маринов, Владислав (2018) XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" Съпоставително езикознание, 1, 142 - 143.

Маринов, Владислав (2018) Сложене реченице са месним значењем у источним српским и западним бугарским периферним говорима Jezik, kniževnost, prostor: tematski zbornik radova. Urednice: Vesna Lopčić, Biljana Mišić Ilić. Niš: Filozofski fakultet, 2017, с. 655 - 667, ISBN 978-86-7379-473-0 COBISS.SR.-ID 262242572

Маринов, Владислав (2018) Акционни имена с общи гръцки основи в българския и румънския език / NOMINA ACTIONIS WITH AN IDENTICAL GREEK ROOT IN BULGARIAN AND ROMANIAN "Български език", 3, 2018, с. 98 - 109, Print ISNN 0005-4283, eISSN: 2603-3372

Маринов, Владислав (2018) За интонационния контур на подчинените подложни изречения / ON THE INTONATION CONTOUR OF THE SUBJECT CLAUSES Проблеми на устната комуникация. т. 11. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 369 - 380. ISSN: 2367-8712

Маринов, Владислав (2017) Контрастни маркери в българската реч на билингви от гр. Брегово (Видинско) сб. "Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г)", Уфа: РИЦ, 2017, с. 200 - 206. ISBN 978-5-7477-4553-7

Маринов, Владислав (2017) Още веднъж за произхода на т. нар. "власи" от Видинско Нено Неделчев в науката за Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Ивис, 2017, 429 - 434.

Маринов, Владислав (2017) За пунктуацията при подчинените изречения, въведени с въпросителна дума "Език свещен". Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.127-139, ISBN 978-619-208-123-2 COBISS.BG-ID 1284466916

Маринов, Владислав (2017) Ново изследване върху езиковата интерференция / A new piece of research on language interference Проглас, кн. 2, 2017 (год. ХХVI), с. 280-281, ISSN 2367-8585

Маринов, Владислав (2017) Начини за изразяване на минало резултативно време в българските диалекти Езиков свят, т. 15, кн. 1, 2017, с. 30-37, Print ISSN 1312 – 0484, COBISS.BG-ID - 1290244836

Маринов, Владислав (2016) Akustische Charakteristika der weichen/palatalisierten Konsonanten in dem walachischen Dialekt der Stadt Bregovo (Region Vidin) Балканско езикознание / LINGUISTIQUE BALKANIQUE, LV (2016), 1, с. 81-101, Print ISSN 0324-1653, COBISS.BG-ID - 1119616484

Маринов, Владислав (2016) За краесловните меки съгласни във влашкия диалект в крайния български Северозапад Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието (Юбилеен сборник). Съст. А. Кочева. София: Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016, с. 114-118, ISBN 987-954-322-852-2 COBISS.BG-ID 1276957924

Маринов, Владислав (2016) Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Проблеми на социолингвистиката. 12. Материали от Дванадесетата международна научна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, ИК "Знак '94", 2016, с. 63-68. ISBN 978-954-8305-43-3, COBISS.BG-ID - 1282883044

Маринов, Владислав (2016) Запазване на краесловната звучност при консонантните в разговорната реч Проблеми на устната комуникация. 10, част I. Десета международна научна конференция 7 - 8 ноември 2014. Велико Търново. Отг. ред. Ст. Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 323-330. ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID - 1274590692

Маринов, Владислав (2016) Още веднъж за меките съгласни в българския език Българският език - история и съвременност: международна научно-практическа конференция, април 2016, Уфа / Болгарский язык - история и современность: международная научно-практическая конференция, апрель 2016, Уфа. Ред. Ст. Буров. В.Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 82-88. ISBN 987-619-208-048-8 COBISS.BG-ID 1274757092

Маринов, Владислав (2015) За фонологичния статус на меките съгласни във влашкия диалект в Северозападна България. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 242 с. ISBN 978-619-208-036-5, COBISS.BG-ID - 1229240548

Маринов, Владислав (2015) Речевият етикет и чуждоезиковото обучение (върху материали от български и словашки език) Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (Kolektivní monografie). Brno: Bulharský kulturni institute, 2015, с. 275-283, ISBN 978-80-905336-6-0

Маринов, Владислав (2015) За палатализацията и палатализирането на консонантите в румънския език Съпоставително езикознание, 2015, 4, с. 54-66. Print ISSN 0204-8701, COBISS.BG-ID - 1276323556

Маринов, Владислав (2014) За неточното отразяване на краесловните меки съгласни на бреговския влашки говор в “Atlas linguistic roman” Проглас, 2, 2014, с. 86-94. Print ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID - 1273676516

Маринов, Владислав (2014) 50 години Великотърновска лингвистична българистика. Кратка история и перспективи Сб. "Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013г.". Кръгла маса "Българистика". С., 2014, 9-35. ISBN 978-954-07-3851-2

Маринов, Владислав (2014) За интерференцията при формите на перфекта в диалекта на гр. Брегово (Видинско) Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. II Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания БашГУ (г. Уфа, 26 - 27 сентября 2013 г.), Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, с. 61-68. ISBN 978-5-7477-3708-2

Маринов, Владислав (2013) Ein weiteres Modell zum Ausdruck eines vergangenen Geschehens mit resultativem Charakter in den bulgarischen Dialekten Балканско езикознание, LII (2013), 2-3, с. 69-93. Print ISSN 0324-1653, COBISS.BG-ID - 1119616484

Маринов, Владислав (2013) Неутрализация на рода във формите на перфекта в крайния български Северозапад Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Славчо Петков. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2013, с. 196-203. ISBN 978-954-680-908-7, COBISS.BG-ID - 1266357476

Маринов, Владислав (2013) Особености на топонимичната система в крайния български Северозапад Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Ред. Р/ Радев, Ц. Иванова, Варна: Славена, 2013, с. 208-219. ISBN 978-954-579-975-4, COBISS.BG-ID 1258146276

Маринов, Владислав (2013) Думите сигнализатори при превключването на кода в устната реч на билингвите Проблеми на устната комуникация, кн. IX, т. I. IX Международна научна конференция 28 - 29 октомври 2011 г.. Ред. М. Илиева (отг. ред.), А. Петкова, Вл. Маринов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 199-207. ISBN 978-954-524-887-0, COBISS.BG-ID - 1251009764

Маринов, Владислав (2013) Хибридни глаголи във влашкия диалект в гр. Брегово (Видинско) Путеви и домети дијалекатске лексикографије. Зборник радова са истоименог међународног научног скупа (одржаног од 12. до 13. априла 2013. године у Нишу). Ред. Jордана Марковић. Ниш: Филозофски факултет, 2013, с. 167-177. ISBN 978-86-7379-315-3. COBISS.SR-ID 203977996

Маринов, Владислав (2012) Различният поглед към есето (А. Ефтимова. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011) Проглас, 1, 2012, с. 182-185. Print ISSN 0861-7902

Маринов, Владислав (2012) Бележки върху агронимите в с. Кутово (Видинско) Проглас, 2012, 2, с. 145-154, Print ISSN 0861-7902

Маринов, Владислав (2011) Към въпроса за българо-румънските взаимоотношения в областта на фразеологията (върху материал от говора на гр. Брегово, Видинско) Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 91-99.ISBN 978-954-524-810-8

Маринов, Владислав (2011) За влиянието на социалния опит върху лексикалния репертоар на билингвите Проблеми на социолингвистиката. 10, Езикът и социалният опит. Материали от Десетата конференция по социолингвистика, посветена на 70-годишнината на академик Михаил Виденов, София 10 - 11 април 2010. София: Международно социолингвистическо дружество, 2011, с. 361-365. ISBN 978-954-8305-12-9, COBISS.BG-ID - 1226585316

Маринов, Владислав (2010) Социолингвистичен подход към лексемната динамика във вестникарския език Световната криза и икономическото развитие. Сборник доклади от юбилейна научна конференция. Том 4. Варна: Наука и икономика, 2010, с.106-113. ISBN 978-954-21-0489-6

Маринов, Владислав (2010) Нерешен проблем при употреба на главна буква Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Контекст, 2010, 198-203.ISBN 978-954-8238-25-0

Маринов, Владислав (2010) Лексикални паралели в два крайдунавски говора (по материали от Видинско и Силистренско) Юбилеен сборник на Филологическия факултет, Том 2 (В чест на 75-годишнината на проф. д-р Иван Кочев). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2010, 235-239.ISBN: 978-954-680-702-1, COBISS.BG-ID - 1238650852

Маринов, Владислав (2010) Количествен анализ на няколко маркера от билингвална реч Проблеми на устната комуникация, кн. 8. (Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. "Янтра днес", 5 - 6 юни 2008 г., Ред. Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 234-241.ISBN 978-954-524-745-3, COBISS.BG-ID - 1232710628

Маринов, Владислав (2010) Още веднъж за прогресивната консонантна асимилация Български език, 2010, 3, с. 94-99.Print ISSN 0005-4283, COBISS.BG-ID - 1236972004

Маринов, Владислав (2009) Субординацията между българския език и влашкия диалект в българския северозападен билингвален ареал. Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 266-270.ISBN 978-954-524-693-7, COBISS.BG-ID - 1230259940

Маринов, Владислав (2008) Билингвална интерференция в крайния български Северозапад В. Търново: Астарта, 343 с. ISBN 978-954-350-070-4, COBISS.BG-ID - 1229240548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/