Публикации на ас. Пламена Николаева Вълчева


Вълчева, Пламена (2019) Narrative Discourse and Leadership-in-interaction in a Transnational Community of Practice St. Kliment Ohridski University Press.

Вълчева, Пламена (2018) Spanning Two Worlds: Traditional and Digital Storytelling in the University Language Classroom. Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, Пл. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, 119-127. ISBN 978-619-205-107-5. COBISS.BG-ID - 1288528100

Вълчева, Пламена (2018) Narratives-in-interaction and Leader Identity Construction in the Youth Organization AIESEC. Metis. Ricerchi di sociologia, psicologia e antropologia della comunicazione. Vol. XXV 1/2018 /Giancarlo Volpato. - Padova: CLEUP, 2018, 99-117. ISBN 978 886787 964 9.

Вълчева, Пламена (2017) The Enactment of Leader Identity in Oral Narratives of Personal Experience in the Youth Organization AIESEC. International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Proceedings of the 4th ESTIDIA conference “Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication”, ed. Ana-Maria Munteanu. Vol.6, Issue 2, 2017, 35-44. ISSN 2285-3324. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=145

Вълчева, Пламена (2017) A Great Feast of Storytelling: Leadership, Narrative Performance and Belonging in the Youth Organization AIESEC. Сборник от Тринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, УИ “Св. Климент Охридски”, съст. проф. д-р Мадлен Данова, стр. 74- 80, ISSN 0131-4394

Вълчева, Пламена (2017) From Lœdan to Leadership — Implications of Word History for the Study of Leadership Сборник от Четиринадесетата конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Климент Охридски" 2017 г.

Вълчева, Пламена (2016) Identity Construction through Narrative Discourse in a Global Community of Practice. //Език, култура и лингводидактика. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2016, с. 46-52. ISBN: 978-619-205-024-5, COBISS.BG-ID 1276596964

Вълчева, Пламена (2016) Doing Leadership through Narrative Discourse: Storytelling and Identity Construction in a Global Community of Practice. //Trinity College Dublin Working Papers in Linguistics: Proceedings of the 6th Sociolinguistics Summer School, 4-7th Aug. 2015 /Irma Bochorishvili et al. — Dublin: Trinity College, 2016, 158-163.

Вълчева, Пламена (2015) Leaders, Storytellers and Performers: Representations of Group Identity Through Narrative Discourse in AIESEC Bulgaria Community of Practice. //Сборник от Дванадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2015, с. 236-242. ISSN: 1314-3948, COBISS.BG-ID 1282250468

Вълчева, Пламена (2014) Bulgarian University Students’ Perceptions of English as a Lingua Franca. // Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2014, ISBN 978-954-2968-80-1, COBISS.BG-ID 1283573220

Вълчева, Пламена (2014) Pronominal Usage as an Identity-shaping Strategy in a Global Community of Practice. //Сборник от Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2014, с. 300-306. ISSN: 1314-3948.

Вълчева, Пламена (2013) Sociocultural Approaches to Identity Construction in AIESEC Bulgaria Community of Practice. //Сборник от Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. / Димитър Веселинов. — София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, с. 347-353. ISBN: 978-954-07-3633-4.

Вълчева, Пламена (2012) 100 Flash Fiction Dictations. Veliko Turnovo: Faber Publishers, 2012. —135. ISBN: 978-954-400-708-9, COBISS.BG-ID 1246993892

Вълчева, Пламена (2012) Cultural Identification through English as a Lingua Franca. // Езикът и културата в съвременния свят. / Марияна Парзулова, Кирил Цанков. — Велико Търново: Знак'94, 2012, c. 120-124. ISBN 978-954-8305-24-2, COBISS.BG-ID 1247563236

Вълчева, Пламена (2011) The Globalization of English: Perspectives for Business English Teaching. //Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма — теория, практика, перспективи. /Весела Белчева и др. — Велико Търново: Ивис, 2011, с. 126-134. ISBN: 978-954-2968-18-4, COBISS.BG-ID 1249131492

Вълчева, Пламена (2010) A Language Classroom outside the Classroom: Moodle Essentials for English Language Learners. //Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. /Свилен Станчев и др. — Велико Търново: Ивис, 2010, с. 178-188. ISBN: 978-954-8387-87-3, COBISS.BG-ID 1239647972

Вълчева, Пламена (2009) In Quest of a Needed Pronoun: Singular They. //Съвременно образование и чужд език. /Божидар Питев, Диана Питева. — Велико Търново: Астарта, 2009, с. 90-98. ISBN: 978-954-350-084-0, COBISS.BG-ID 1233468900

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/