Публикации на ас. д-р Трифон Тодоров Калфов


Калфов, Трифон (2018) Тълкувателният процес и ролята му в изкуството Сп. “Визуални изследвания” 1/2018, УИ “Св.св. Кирил и Методий”, 2018. с. 71-75ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print)

Калфов, Трифон (2016) Перспективна наука и Зрител „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 387-392 ISBN 978-619-208-077-8

Калфов, Трифон (2016) Трансформативния възглед –ново виждане. „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 23-24 октомври 2015, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, В.Търново , 2016, с. 387-392 ISBN 978-619-208-077-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/