Публикации на доц. д-р Владимир Димитров Аврамов


Аврамов, Владимир (2019) "60 години по вълните или възможността да докоснеш хоризонта" В: "По вълните на времето", Легкоступ, Пламен, Велико Търново, Издателство Фабер 2019, с. 2-3. ISBN 978-619-00-0935-1.

Аврамов, Владимир (2018) ,,50+50=30" - Юбилейна изложба на Mариета Конова и Марио Конов Инфо бюлетин на СБХ, бр. 05, 2018 г., с. 29 -31, СБХ, София, ISSN 1313 - 9622

Аврамов, Владимир (2017) Градът/сгради - списание за градска среда, нови сгради, недвижими имоти и инфраструктура сп. Градът,Издател БАЛПЕКС ООД, Градът Медиа Груп, Печат Алианс Медиапринт ЕАД, бр.6/2017, с. 76-87, ISSN 2367-8054

Аврамов, Владимир (2015) ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЦЪРКОВНА СТЕНОПИС В РУСИЯ - хабилитационен труд за заемане на академична длъжност доцент по Изкуствознание и изобразително изкуство - стенопис, Диплома № ВТ-15 3-0078, Издадена на 02.04.2015 г. Велико Търново

Аврамов, Владимир (2015) "Wall-painting in Orthodox Church "The Assumption" (Eastern wall) sity of Botevgrad (Bulgaria), period of the realization 2007-2008 International Journal on information Technologies and Security, № 2/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, ISSN 1313-8251, с.73,74

Аврамов, Владимир (2015) Authors Iconn "Council of martyrs from Novo Selo for the canonization of the victims of the April uprising" Nevrokop monastery "St. Trinity", Apriltsi, 2011 International Journal on information Technologies and Security, № 4/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, ISSN 1313-8251, с. 107

Аврамов, Владимир (2015) St. Elisabet St. Irina Wall-painting in Ortodox Cathedral Church "Christs Resurrection", city of Usinsk (russia), 2014. International Journal on information Technologies and Security, № 3/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, ISSN 1313-8251, корица 4

Аврамов, Владимир (2015) Wall-painting in Ortodox Cathedral Church "Christs Resurrection", city of Usinsk (Russia), period of realization 2006-2014. International Journal on information Technologies and Security, № 1/2015, Union of Scientists in Bulgaria, 2015, с. 65, 66 (корица 3, корица 4), ISSN 1313-8251.

Аврамов, Владимир (2014) Icon-painting Ortodox Churches by Vladimir Avramov will be presented during the next year International Journal on information Technologies and Security, № 4/2014, Union of Scientists in Bulgaria, 2014, с. 101 ( корица 3), ISSN 1313-8251.

Аврамов, Владимир (2014) "Fishes" by painter Vladimir Аvramov International Journal on information Technologies and Security, № 2/2014, Union of Scientists in Bulgaria, 2014, "с. 89 (корица 3), ISSN 1313-8251.

Аврамов, Владимир (2014) "Small frogs" International Journal on information Technologies and Security, № 3/2014, Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313-8251, с. 69

Аврамов, Владимир (2014) “The harmonious approach in the implementation of the art synchronization between the different periods of the mural painting in the Sofia church “Sveti Sedmochislenitsi” International Journal on information techno-logies and security, № 1, Publication of the Union of Scientists in Bulgaria, 2014, ISSN 1313–8251, с. 59–64.

Аврамов, Владимир (2014) „Хармоничният подход при осъществяване на художествен синхрон между различните периоди на стенописване в храм „Св. Седмочисленици“, гр. София електронно издание на ВТУ /ISBN 978-954-524-981-5/

Аврамов, Владимир (2014) "Адаптиране на нови стенописни схеми и решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989 -2010 г. - дисертационен труд за образователна и научна степен доктор, Диплома № ВТ-14 4-086, Издадена на 03.10.2014 г. Велико Търново

Аврамов, Владимир (2012) „Отношение (резултати) между заложената проблематика и крайният художествен продукт при проектирането и реализацията на монументално живописната украса в три сакрални обекта“ //„Бого-словський вiсник – збiрник наукових праць, № 6, Чернiвецький нацiональний унiверситет, Чернiвцi, 2012, , УДК 75.052, с. 152–171

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/