Публикации на гл.ас. д-р Марина Георгиева Маринова


Маринова, Марина (2018) Ролята на телевизионното интервю в предизборната комуникация Медии и комуникации на 21. век: Медии и избори, 2018 (1/2017), с. 105-112. Print ISSN 2603-3089

Маринова, Марина (2016) Телевизионните новини - подготовка, стилистични особености, редактиране В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. VII, с. 165-208. ISSN 2367-8135

Маринова, Марина (2015) Икономическият коментар в телевизията - посоки към квазижурналистика Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 27 октомври 2015 г. Online ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/analizi/ikonomicheskiyat-komentar-v-televiziyata-posoki-kam-kvazizhurnalistika/

Маринова, Марина (2015) Кой ни слуша? Поглед върху езика на телевизионната публицистика Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 3 юни 2015 г. Online ISSN 1314-3794. https://www.newmedia21.eu/analizi/koj-ni-slusha-pogled-varhu-ezika-na-televizionnata-publitsistika/

Маринова, Марина (2014) Регионалната телевизия: модел, система, функционалност В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", направление Обществени комуникации и информационни науки. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, т. IV, с. 161-186. ISSN 0204-6369

Маринова, Марина (2014) Протестът като форма на комуникация Сб. от Дванадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 14-15 ноември 2013 г. Ред. Е. Георгиева. София: "Булгед" ООД, 2014, т. II, с. 203-213. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2014) Копирайтинг - журналистика или реклама? Сб. от Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 15 ноември 2013 г. Ред. П. Легкоступ, Б. Борисова, М. Иванова, В. Кутева- Цветкова. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 157-166. ISBN 978-619-00-0037-2

Маринова, Марина (2012) Цензурата Сб. от Десета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, т. II, с. 175-184. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2011) Коментарът в журналистиката Сб. от Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2010 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 254-262. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2010) Медийната регулация и факторите на влияние в гражданското общество Сб. от Национална научна конференция с международно участие "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности", Велико Търново, 11 юни 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 71-106. ISBN 978-954-524-735-4

Маринова, Марина (2010) България в рамката на европейската медийна политика Сб. от Осма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 343-369. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2009) Другата страна на свободното писане - испанският роман в проекта на модерността Сб. от Седма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 21-22 ноември 2008 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ: "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 314-324. ISSN 1313-8138

Маринова, Марина (2008) Текстът - идея и интерпретация Сб. от Национална кръгла маса "Книга и комуникация - от идеята до интерпретацията", Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Ред. Е. Георгиева, Д. Андреева, М. Димитрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 127-142. ISBN 978-954-524-642-5

Маринова, Марина (2008) Комуникация в предизборен контекст: демагогия и имиджов шаблон при политическите фигури в публичната игра Сб. от Шеста национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 15-16 ноември 2007 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 291-305. ISBN 978-954-524-669-2

Маринова, Марина (2007) Media text like a part of discourse cognitive models in mass communications Сб. от Научна конференция "Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006 г. Ред. А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. Велико Търново: "Астарта", 2007, с. 247-259. ISBN 978-954-350-36-9

Маринова, Марина (2007) Текстът като "огледало" - невербалният "образ" на автора Сб. от Пета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2006 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 235-249. ISBN 978-954-524-610-4

Маринова, Марина (2006) Контекстуално обусловеното включване на социалното време в медийния разказ: раждането на медийните митове Сб. от Международна научно-практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков, М. Димитров, П. Пенчев, Г. Стефанов, Д. Донева, Л. Георгиев. София: "ГорексПрес", 2006, с. 495-505. ISBN - 10: 954 - 616 - 170 -5. ISBN - 13: 978 - 954 - 616 - 170 -3

Маринова, Марина (2006) Публицистичният език - средство за реконструкция на историческото време Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 121-131. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4

Маринова, Марина (2006) Телевизионният дискурс. Археология на знанието, несъперничещо на писания текст Сб. от Трета национална научна конференция с международно участие "Книгата и безкнижната цивилизация", София, 1 ноември 2005 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2006, с. 412-424. ISBN - 10: 954-8887-19-3. ISBN - 13: 978-954-8887-19-9

Маринова, Марина (2005) Прочити на телевизионния текст: гласове на тълкувателя и буквалиста. Прагматична перспектива Сб. от Втора научна конференция "Книгата и националната идентичност", София, 1 ноември 2004 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2005, с. 368-381. ISBN 954-8887-10-Х

Маринова, Марина (2005) Как едно телевизионно предаване говори с езика на един световен роман (типологически паралел и психолингвистични отправки) Сб. от Научна конференция в чест на проф. Марин Ковачев, Велико Търново, 14-15 октомври 2004 г. Ред. Е. Георгиева, Ж. Радева, Т. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 208-219. ISBN 954-524-471-2

Маринова, Марина (2005) Телевизията - нова реалност и социална парадигма, или за омаловажаването на Гутенберг. Диспозиционни аспекти Сб. от Трета национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 25-26 ноември, 2004 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 187-196 г. ISBN 954-524-478-Х

Маринова, Марина (2002) Смешното и тъжното, конфликтът личност и общество в дилогията на Иля Илф и Евгений Петров "Дванайсетте стола" и "Златния телец" Сб. от Национални студентски четения, Велико Търново, май 2002. Ред. Н. Димитров, А. Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: "Фабер", 2002, с. 28-34. ISBN 954-775-199-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/