Публикации на доц. д-р Анелия Спасова Рангелова


Рангелова, Анелия (2019) Общуването при децата.Ръководство за семинарни занятия на студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика - втора част ISBN 978-619-207-114-1

Рангелова, Анелия (2018) Идейни варианти за провеждане на обучения Методически пътеводител за обучителя, 2018, СФ, ЕкипРа, ISBN 978-619-91255-0-2

Рангелова, Анелия (2018) Възможностите на педагогическата комуникация Сборник доклади от международна научна конференция "Педагогическата комуникация:настояще и бъдеще" ISBN 978-619-00-0712-8

Рангелова, Анелия (2018) • Становище относно заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление – 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология – педагогическа психология/, обявен в ДВ бр. 83/17.10.2017 г. от д-р Албена Крумова Крумова, главен асистент в катедра по социална, трудова и педагогическа психология при Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - март 2018 г.

Рангелова, Анелия (2017) Психични защити във възпитателния процес Издател (код 8467) МЕДИАТЕХ-Плевен

Рангелова, Анелия (2017)  Психоаналитични елементи във възпитанието на децата от предучилищна възраст Списание „Дом, дете, детска градина” ISSN 1310-0580, бр. 4, 2017

Рангелова, Анелия (2017) За защитните механизми при децата и ролята на играта Списание „Образование” , ISSN: 0861-475Х , бр. 4,2017

Рангелова, Анелия (2016) Общуването при децата.Ръководство за семинарни занятия на студенти от специалност ПУП и НУП - първа част ISBN 978-619-207-114-1 Издател (код 8467) МЕДИАТЕХ-Плевен

Рангелова, Анелия (2014) Психоаналитичен подход към възпитанието на децата от предучилищна възраст

Рангелова, Анелия (2013) ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Сборник на научна конференция с международно участие, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/