Публикации на гл.ас. д-р Христо Атанасов Орманджиев


Орманджиев, Христо (2018) Правен статус на поданиците в Търновската Конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса "140 годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската Конституция", В. Търново, "Фабер",2018, стр. 164-174, ISBN 978-619-00-0816-3

Орманджиев, Христо (2016) Специализирани омбудсмани в България – енергиен омбудсман Сборник от международна научно-практическа конференция „Развитие на правното регулиране през XXI век – тенденции и перспективи” в Белгородски държавен университет

Орманджиев, Христо (2016) За някои специализирани омбудсмани в Република България като способ за защита правата на гражданите Сборник от Юбилейна международна научна конференция по случай 25-годишнината на ЮФ на тема „ Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право”,проведена на 06-07.10.2016 г., стр 200-210, ISBN 978-619-208-118-8;

Орманджиев, Христо (2016) Омбудсманът и медиацията като способи за осъществяване а посредничество Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, стр.283-295, ISBN 978-619-208-072-3

Орманджиев, Христо (2015) Относно някои законови правомощия и обществени инициативи на омбудсмана сп. De jure, бр.2,ISSN: 13142593

Орманджиев, Христо (2015) Конституционните функции на омбудсмана - извънсъдебен способ за защита правата на гражданите.

Орманджиев, Христо (2015) Принципи на организация на местния омбудсман в България Международна научна конференция „Електронно правителство в регионите: проблеми и перспективи”, Белово, Русия, ISBN 978-619-208-011-2

Орманджиев, Христо (2013) Der Bűrgerbeauftragte in Bulgarien – Vortrag gehalten imRahmen des Rechtspolitischen Forums Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, ISSN 1616-1828

Орманджиев, Христо (2012) Бележки по един несбъднат законопроект или възможности за въвеждане на детски омбудсман в България списание „De jure”, бр. 1/2012 година, ISSN: 2367-8410

Орманджиев, Христо (2010) Националният референдум в българския конституционен и политически модел Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, т.II, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010,ISBN 978-954-07-3073-8-29

Орманджиев, Христо (2010) Институционализирането на омбудсмана като тенденция в развитието на съвременния европейски конституционализъм Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 241-266 (Състав. и предг.: ...), ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)

Орманджиев, Христо (2009) Правен статут на омбудсмана – законопроекти и конституционна регламентация Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 320 с., ISBN 978-954-07-2851-3.

Орманджиев, Христо (2009) Учредителната власт и Българският конституционализъм 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 55-74. (Науч. ред. и въведение: …), ISBN 978-954-07-28-45-2.

Орманджиев, Христо (2008) Правомощието на Омбудсмана по чл.150, ал.3 от Конституцията сп. „Общество и право”, бр. 4/2008 г., стр. 71-82, ISSN 0204-85-23.

Орманджиев, Христо (0) Принципи в организацията и дейността на омбудсмана Сборник от научна конференция: „Двадесет години Юлска конституция – тенденции в конституционната и парламентарната практика, С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

Орманджиев, Христо (0) Конституционните ревизии в съдебната власт в периода 2003-2006 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска Конституция – равносметката от Конституционните ревизии”,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски";

Орманджиев, Христо (0) Промените в Конституцията от 1991 година – правни възможности и процедурна специфика Сборник от конференция на тема:”Промените в Юлската конституция – възможни и необходими”,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски" .

Орманджиев, Христо (0) Някои нови законодателни решения в Конституцията от 1991 година Сборник от конференция на тема: „Двадесет години Юлска конституция – проблеми и предизвикателства на теоретичния фундамент,С, Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/