Публикации на доц. д-р Никола Стойчев Тодоров


Тодоров, Никола (2016) Пространствена структура, функциониране и геохимически проблеми в Малешевска планина Год. СУ, ГГФ,Кн. 2 География, т. 108. с. 183-216. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2016) Същност и функционални особености на планинските семиаридни и семихумидни ландшафти в Земенска планина Год. СУ, ГГФ,кн. 2 География, т. 108. с. 171-182. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2016) Разрушаване на ландшафти във възвишението Стражата, Среден Предбалкан СБОРНИК ДОКЛАДИ - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени гр. Вършец, България 23. 09 – 25. 09. 2016 г. с. 120-125. ISBN: 978-619-90446-1-2

Тодоров, Никола (2014) Някои аспекти на антропогенизираните ландшафти Юб. сб. „ 40 години Катедра „ Ландшафтознание и опазване на природната среда”. Изд. „Булвест 2000 ООД”. с. 72-75. ISBN 978-954-18-0902-0

Тодоров, Никола (2014) Ландшафти на България – пространствена структура. Издателство „ИВИС“ В. Търново. 126 с. ISBN 978-954-2968-97-7

Тодоров, Никола (2014) Особености на съвременните ландшафти в южната част на Влахина планина Год. СУ, ГГФ, кн. 2 География, т. 106. с. 135-170. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2013) Съвременна структура на ландшафтите на северния дял на Влахина планина Год. СУ, ГГФ, кн. 2 География, т. 105. с. 129-154. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2013) Книга с голяма научна и приложна стойност в областта на морфодинамиката и морфотектониката сп. Проблеми на географията, кн. 1 – 2. с. 127-129. ISSN 0204-7209

Тодоров, Никола (2012) Ландшафтни особености в района на Белоградчик сп. „Проблеми на географията”, кн. 1 – 2. с. 131-148. ISSN 0204-7209

Тодоров, Никола (2012) Съвременна структура на ландшафтите на Берковска планина и Козница. Год. СУ, ГГФ, т. 104, кн. 2 География. с. 151-166. ISSN 0324-2579

Тодоров, Никола (2012) Краеведските знания на чл. кор. Йордан Захариев и тяхното място в съвременните ландшафтни изследвания в България Юб. сб. „ 135 години от раждането на Йордан Захариев”, Кюстендил

Тодоров, Никола (2011) Ландшафтна география на България. Издателство Булвест 2000 . 235 с. ISBN 978-954-18-0782-8

Тодоров, Никола (2011) Contemporary state and geoecological problems of the landscapes in Berkovsra and Koznisa mountains West Stara planina In seven international Conference: Global change and regional development 2011, Sofia

Тодоров, Никола (2010) Геоекологични проблеми в района на Беляковското плато Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Научна конференция 27.11.2010“, с. 222-232. ISBN 978-954-8387-84-2

Тодоров, Никола (2010) Високопланински горско-храстови ландшафти Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том V. Научна конференция 27 октомври 2010 г." с. 436-441. ISBN 978-954-524-844-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/