Публикации на ас. Олга Алинова Манчева


Манчева, Олга (2019) КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ XVI INTERNATIONAL CONGRESS MACHINЕS, TECHNOLОGIES, MATERIALS WINTER SESSION, PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019 VOLUME II, KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE) pp. 214-216

Манчева, Олга (2019) РОЛЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МУЗЕИ ИЛИ РАЗЛИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY,PROCEEDINGS YEAR III, ISSUE 1 (4), SOFIA, BULGARIA 2019, VOLUME I “HIGH TECHNOLOGIES”, ISSN 2535-0005(PRINT), ISSN 2535-0013 (ONLINE), pp. 104-107

Манчева, Олга (2019) МЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY.’19 YEAR III, ISSN 2535-0315(Print), ISSN 2535-0323 (Online) ISSUE 1 (7), SOFIA, BULGARIA 2019 VOLUME 1, pp. 86-88

Манчева, Олга (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2018, ISMA University, Riga, Latvia, ISSN: 1691-2489

Манчева, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14-15 юни 2018 г., ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)

Манчева, Олга (2018) ТРАНСПОРТЪТ В СИСТЕМАТА НА ТУРИЗМА The XXVI International Scientific Conference "trans&MOTAUTO'18", ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online), Burgas, Bulgaria (с. 190-192)

Манчева, Олга (2018) OPPORTUNITIES FOR ACHIEVING EFFECTIVE MANAGEMENT IN SEASON TOURIST SITES International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 2018, ISBN 978-973-153-325-4

Манчева, Олга (2018) PLANNING AND TIME MANAGEMENT International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Sibiu, Romania, 2018, ISBN 978-973-153-325-4

Манчева, Олга (2018) УЕБ БАЗИРАНИЯТ МОДЕЛ – НАЧИН ЗА РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР И ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТИТЕ Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2018, Национален военен университет "Васил Левски", с.164-170, ISSN 2367-7465

Манчева, Олга (2018) Opportunities to Achieve a Sustainable Restaurant Business Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (2018), Split, Croatia, Vol. 4, No 1, ISSN:1849-7969

Манчева, Олга (2018) НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ТУРИСТИТЕ Втора международна научна конференция по сигурност „CONFSEC 2018", НАУЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ-4.0; 10-13 декември 2018, КК Боровец, България; сс 131 - 133; ISSN (PRINT) 2603-2945; ISSN (ONLINE) 2603-2953; Година 2, брой 1 (3)

Манчева, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, pp. 302-304

Манчева, Олга (2017) THE ROLE OF COMPUTER SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF HOTELS IN VELIKO TARNOVO REGION, BULGARIA International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Vol. XXIII, Land Forces Academy, "Nicolae Balcescu", Sibiu, Romania, 2017, PUBL: Sciendo, Volume 23: Issue 1, ISSN: 1843-6722, doi: https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0063, pp. 382-386

Манчева, Олга (2017) СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В ХОТЕЛСКИТЕ СОФТУЕРИ/ DATA SECURITY IN HOTEL SOFTWARE First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 136-138

Манчева, Олга (2017) СИГУРНОСТТА КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА ХОТЕЛСКА КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА /SECURITY AS A FACTOR TO SELECT A HOTEL COMPUTER PROGRAM First International Scientific Conference on Security „CONFSEC 2017", 11 to 14 December, 2017, Borovets, Bulgaria, PUBLISHER: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY-4.0, VOLUME 2 ISSN PRINT , 2603-2945 ISSN ОNLINE , 2603-2953 YEAR 1, ISSUE 2(2), pp. 139-141

Манчева, Олга (2017) Фактори влияещи върху хотелската индустрия /FACTORS INFLUENCING HOTEL INDUSTRY XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, pp. 833-839, ISSN: 2545-4439 (PRINTED)

Манчева, Олга (2017) СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, ЗНАНИЯ -International Journal Vol. 19.2, Септември, 2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece, ISSN: 2545-4439 (PRINTED)

Манчева, Олга (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателста Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, с.299-301

Манчева, Олга (2016) ATTRACTION RESTAURANTS AS CARRIERS OF CULTURAL HERITAGE Международна научна конференция “Културен коридор Западен трансбалкански път – културен туризъм без граници”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Лефкада, Гърция, 29.09 – 03.10.2016, ISBN: 978-954-300-158-3

Манчева, Олга (2015) ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО Научно-практическата конференция на Стопански факултет на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, 5-6 ноември 2015 г., ISBN: 978-954-9689-99-0

Манчева, Олга (2011) The Role of the Local Hotel Systems in the Management of High-Class Hotels in the Veliko Tarnovo – Arbanassi Destination Сб. доклади от Дни на науката, Том 2, Съюз на учените, клон Велико Търново, 2011, ISSN: 1314-2283

Манчева, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново

Манчева, Олга (2007) Възможности за развитие на религиозен туризъм във Великотърновска дестинация Сб. доклади от юбилейна научно-практическа конференция „България в Европейския съюз: първи стъпки”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, С. 2007

Манчева, Олга (2006) Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма Сб. доклади от международна научно-практическа конференция „България в Европа - 2007”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Стопански факултет и Икономически институт на БАН, ГорексПрес, С. 2006

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/