Публикации на доц. д-р Емил Спасов Панушев


Панушев, Емил (2017) Външноикономическата ориентация на България в условията на членство в Европейския съюз и участие в глобалните стойностни вериги. – сп. Списание на БАН, кн. 3, 2017, с. 59-65. София

Панушев, Емил (2017) Външнотърговски отношения на България с Македония. – В: „ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪЛГОВА КРИЗА ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА ДОЛЖНИЧКА КРИЗА ВРЗ ПРОЦЕСИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИJА ВО ЕВРОПСКАТА УНИJА, БАН, МАНУ, София, ГорексПрес, 2017, с. 204-212 [212 стр.] София, Съвместна публикация на БАН и МАНУ.

Панушев, Емил (2017) Свободно движение на стоки, Външноикономическата ориентация на България. – В: „БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, София, FastPintBooks, 2017, с. 65-73, 213-220 [222 стр.] София

Панушев, Емил (2017) Европейският семестър и България. - В: „ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Отг. ред. Емил Панушев, Велико Търново, Ай ад Би, 2017, с. 9-19 [182 стр.] Велико Търново

Панушев, Емил (2016) Измененията в географската структура на външноикономическите отношения. – В: „ГЕОГРАФИЯ И ПРИЯТЕЛИ“, „Парадигма“, С., 2016, с. 190-200, [756 стр.] София

Панушев, Емил (2015) Споразумението между САЩ и ЕС – възможности за българската икономика. – В: „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ: СТИМУЛИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ“, Международна научна конференция 6-7 октомври 2014 г., София, ГорексПрес, 2015, с. 88-97 [668 стр.] София

Панушев, Емил (2015) Външноикономическите отношения на България и регионалните търговски споразумения. – В: „РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“, Научно-практическа конференция 5-6 ноември 2015 г., Велико Търново, Ай анд Би, CD, ISBN: 978-954-9689-99-0. Велико Търново

Панушев, Емил (2011) Влияние на външната среда и финансовата криза върху икономическата стабилност на новите страни-членки. сп. “Икономическа мисъл”, кн. 2 София

Панушев, Емил (2011) Influence of the Foreign Environment and the Financial Crisis on the Economic Stability of the New Member States of the European Union. – Economic though, No 7, 2011, София

Панушев, Емил (2008) Проблеми на прилагането на структурните фондове на Европейския съюз в България. – В: “БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ”, Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, 30 – 31 май 2008 г. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,

Панушев, Емил (2003) Външноикономическата ориентация на България в условията на преход и приобщаването към Европейския съюз. – В: “БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД” Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г., ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий, Стопански факултет, Икономически институт на БАН, Изд. “ГорексПрес”, София,

Панушев, Емил (2003) ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ София, Изд. НЕКСТ

Панушев, Емил (2002) Глобални и регионални тенденции в движението на капитали. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, кн. 1 Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна.

Панушев, Емил (2001) ЗА ПО-ГОЛЯМ И ПО-СИЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ София, Изд. НЕКСТ.

Панушев, Емил (2000) Взаимодействие между индустриалната структура и външнотърговските отношения. – В: “ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” Икономически институт на БАН, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Икономически университет – Варна, кн. 3,

Панушев, Емил (1988) Особености на регионалната политика. “Икономически изследвания”, кн. 2, 1988, с. 105-126.

Панушев, Емил (1986) Структурната политика и регионалното развитие на западноевропейските капиталистически държави. сп."Икономическа мисъл", кн. 5, 1986, с. 81-93.

Панушев, Емил (1985) Тенденции в развитието на регионалното програмиране в западноевропейските капиталистически страни. сп."Икономическа мисъл", кн. 3, 1985, с. 73-85.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/