Публикации на гл.ас. д-р Славина Русева Русева-Стефанова


Русева-Стефанова, Славина (2015) "Ранните творби на Никола Терзиев-Желязото в контекста на своето време" Сборник с доклади от Международната научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност”, том 2, Пловдив,2015, с.416 – 429. ISBN 978-954-2963-13-4

Русева-Стефанова, Славина (2015) "Никола Терзиев-Желязото – пластични преображения на мисълта" сборник с доклади от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015,(електронно издание), с. 125 – 141. ISBN 978-619-208-039-6

Русева-Стефанова, Славина (2014) "Скулптурен текст и смисъл: скулптурите на Никола Терзиев в Пантеона на възрожденците – Русе " Арнаудов сборник /доклади и съобщения/, том 8-ми, Изд. „Лени-Ан”, Русе, 2014, с.104 – 114. ISBN 978-619-7058-33-8

Русева-Стефанова, Славина (2014) "Неосъществените монументални проекти на Никола Терзиев-Желязото" РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе 2014г., с.189 – 193, (conf.uni-ruse.bg/bg/), с. 191 – 195 ). ISSN 1311-3321

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/