Публикации на проф. д-р Радослав Димитров Радев


Радев, Радослав (2019) Публицистиката като драматургия. В: Мурджев.Лазар.Прозрения от дъното. С., 2019. с.325-326. Изд."Захарий Стоянов". ISBN 978-954-09-1346-9

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Малапропизми и йотовизми в българската литература и култура. Т.3. Варна. Изд. Славена, 254 с.ISBN 978-619-190-133-3

Радев, Радослав (2019) Радев, Радослав. Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература. Български език и литература, Кн.3, 2019. с.325-328. ISSN 0323-9519

Радев, Радослав (2018) Радев, Радослав. Противоречието в художествения текст и обучението чрез противоречие.– Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. Колективна монография. 2018. Редактор и състав. Йорданова, Даниела. В. Търново. с.7-26. Изд. Екслибрис студио.ISBN 978-619-90391-7-5

Радев, Радослав (2018) Музиката на срещите в разказите на Йордан Йовков. – Музика у култури срба и бугара. Музиката на културата на сърби и българи. Зборник радова.Ниш. Издавачки центар Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-474-7. с.91-99. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2018) Портретите – време за пътуване с Красимира Алексиева. В каталог "Портретите на Краси Алексиева.време за пътуване към нея. Пловдив. 2018. ИК Ракурси.с.4-9.ISBN 978-954-8852-78-4 Пловдив

Радев, Радослав (2018) Поискай да си един от тях. – Сб. Предизвикателствата пред нас. Трети форум на младите педагогически специалисти. Фабер, 2018. с.5-6. ISBN 978-619-00-0853-8.

Радев, Радослав (2017) Български смехотворци. Реални личности и художествени образи. Т.2. Варна. Издателство "Славена". 2017. 167 с. ISBN 978-619-190-099-2

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Физиология и философия на богатството и бедността в публицистиката на Петко Р. Славейков. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.9-15. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков и Цвятко Н. Самарджиев – опит за интелектуален аристократизъм през Възраждането. – Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.58-62. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Възгледите на д-р Кръстьо Кръстев за литературното обучение. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.87-92. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радев, Радослав. Петко Р. Славейков –политика от грамотност към образование. Сборник с материали от конференции по време на Славейковите празници 2014-2017 г. Трявна. Издателство Фабер. 2017. с.143-149. ISBN 978-619-00-0676-3

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе (Проблемно-тематичен кръг за числото в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков) [contextual approach in definition of topics foressay (Thematic Problematic Circle for the Number in the Work of Hristo Botev, Ivan Vazov and Pencho Slaveykov)] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130. сп. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Красотата на жената в мярата на труда и почивката. Лепота жене у раду и одмору. Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Унив. Изд. „Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2017. ISBN 978-619-208-100-3. с.77-88.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Комуникативни основания за четенето - от "Аз чета" към "Аз думам". Сб. Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност. Електронно издание. Състав. и редактор проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова. Изд. Екслибрис студио еоод. Велико Търново. с.77-89. 4.

Радев, Радослав (2017) Радослав. Радев. Смехът и петелът на Сава Василев. Био-библиография на проф. дфн Сава Василев. Изд. Народна библиотека "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново. 2017.с.78-83.

Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Следите остават. Рецензия за стихосбирката на Божидар Богданов. „Кула”, Изд. Жанет.45, Пловдив. 2106. Литературен бюлетин. Ред. Сава Василев. Бр.3, май 2017. с.19.

Радев, Радослав (2016) Радослав Радев. Романът за българското драгоданство (Радойнов, Атанас. Полет до седмото небе). Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, Буква „Н” 2016.с.229-231.

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. От „чудна и дивна даскалетинка” до педагогика за национално случване”. Виолета Атанасова (2015). Петко Славейков за образованието. Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Сп. Педагогика. Кн.7. 2016.с.987-990. ISSN 0861-3982

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. . „Поет, който може да създаде…” Редакция и предговор към стихосбирката на Невена Борисова. „Времетраене”. София. 2016. Изд.Пергамент. ISBN 978-978-954-367-060-4. с.5

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Словесни инсталации. Пясъкът, Рамката, Сводът, Стъпалата, Мигът. – Россия – Болгария. Слово и дело. Сборник участников литературной ассамблеи Слово и дело. Московская.городская организация союза писателей России. Москва. 2016. ISBN 978-5-7949-0589-2. с.155-161. Русия, гр. Москва

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Смехотворецът в българската литература и култура. Т.1.Варна. Изд. Славена.376 с. ISBN 978-619-190-068-8. Варна: Славена

Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. Настроението в българската литература и култура – среща на веселието и тъгата. Расположенье у бугарской кньижевности и култури – сусрет веселья и туге. – Зборник радова: „Емоциjе у култури срба и бугара.” Сборник:„Емоциите в културата на сърби и българи”. Главни и одговорни уредник проф. др Боjана Димитриjевич.ISBN 978-86-7379-411-2 гр. Ниш, Сърбия

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Личната читателска стратегия и образователната идея на читателя. В: Сборник „Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.- 4 клас)”. Електронна книга по проект на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. ISBN 978-619-90391-2-0. гр. Велико Търново

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Технология на методите в обучението по литература. Издателство Славена, Варна, 2015. ISBN 978-619-190-041-1. 248 с. гр. Варна, Изд. Славена

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Жестови характеристики на съюза И в поезията на Христо Ботев. Карактеристике везане за гест код везника И у поезиjи Христа Ботева. –Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба. Сборник под редакцията на Иванова, Ценка, Йович, Надежда и др.Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015. с.87-101. ISBN 978-619-208-010-5. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав.Книгата, в която срещата на автора и явлението прави благодатно мисленето на читателя. Рецензия за книгата на Огняна Георгиева-Тенева. Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918). Български език и литература. 2015. Бр.1.с.88-90. ISBN 0323-9519. София

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Сдружение ГОАРТ. “Света гора” . Алманах за литература, наука и изкуство. 2014-2015 г. Велико Търново. Фабер. с.377–379. ISSN 1311-0209.

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Човешката съдба по тънката нишка на правдата и кривдата – В: Новосад, Петранка. Окото на дявола. Разкази. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. стр.1-4. . ISBN 978-619-00-0209-3

Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Поезията като подарено време – В: Новосад, Петранка. Зазоряване. Стихове и хайку. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. с.3-6. ISBN 978-619-00-0210-9.

Радев, Радослав (2015) Радослав Радев. Пластични и словесни измерения на добродушния смях в творчеството на Чудомир. Сборник: "Чудомир и нашето съвремие". По повод 125 години от рождението на Чудомир. Литературно-художествен музей "Чудомир", Казанлък. Изд.Рамита. Казанлък. 2015. с.13-20. ISBN 978-619-705-427-9

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Българската методика на литературното обучение в опита за утвърждаване новите роли на обучавани и обучаващи (Адриана Дамянова. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище. С., 2012.). Български език и литература. Кн.4. 2014. с.416-419.ISSN 0323–9519.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Интерпретации отвъдени от писането. Алманах за култура КИЛ. Приложение към в. „Кил. Култура, изкуство, литература”, бр.7-8, г.23, 2014. с.5-19. ISSN 1310 – 120X. Варна

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сезоните на Анчо Калоянов.- Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. В. Търново. Изд. Фабер. с.177-181. ISВN 978-619-00-0123-2. В. Търново.Изд. Фабер.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Пораждане и същност на пролетарските смехотворци. Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер. с.196-200. Електронно издание. ISBN 978-954-524-968-6. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Композицията на художествения текст и обучението в композиция в часовете по литература в 11. и 12. клас - Сборник „Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 1963-2013. Секция „Филологически факултет”. Ред. колегия Христо Бонджолов, Стоян Буров и др. с.293-299. ISBN 978-934-524-975-4. Електронно издание. Велико Търново, Универститетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Смехотворецът отвъд държавността. Арнаудов сборник. Т.8. Състав. Русев, Руси, Пометкова, Яна др. с.133-138. ISBN 978-619-7058-33-8. Русе. Изд. „ЛЕНИ-АН”.

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Афоризми в дългия път на педагогичекия опит. Български език и литература. Кн.3. 2014. с. 223-226. ISBN 0323-9519

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Фикционалност на българския и сръбския хумор – диалози с Горан Максимович. Фикционалност бугарског и српског хумора –диаjлози с Гораном Максимовичем. В: Стварност и фикциjа у култури срба и бугара. Зборник радова. Ниш. 2014.Приредила проф. д-р Надежда Jович. Издавачки центар Университет у Ниш – философски факултет. с.215-225. ISBN 978-86-7379-329-0. гр. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Образът на учителя в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови. Славейковото общество. Сборник изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. с 95-101. ISBN 978-954-533-134-3. София, Изд. Кралица Маб

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Сеирът – смехово действие отвъд смеха. В. Кил, Култура, изкуство, литература. Май-юни 2014. №.5-6. с.1 и 12; № 7-8 юли – август 2014. с.15. ISSN 1310 – 120X; Варна

Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Отстояване по Иван-Радевски. – Сборник „Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години. Състав. Иван Станков, Димитър Михайлов. с. 18-22. ISSN 9789543227716 София, изд. на БАН "Марин Дринов"

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Смехът на думите. Малапропизми и йотивизми в българската литература. Сб. Хуморът: Прочити, практики, техники. Състав. Генова, Дафина, Станой Станоев. с.175-203. ISBN 978-954-322-639-9 София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. „Навсякъде аз съм” – раждането и крахът на голямата илюзия в женската поезия през 50-те години на ХХ век – В: Неслученият канон. Българските писателки от 1944 до наши дни. Състав. и редактор Милена Кирова. София. 2013. с. 129-148. Изд. Алтера. ISBN 978-954-9757-92-7. София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Хронотопна функция на местоимението „наш” за изразяване на политическа, регионална и народностна принадлежност. Сборник „Време и пространство в културата на българи и сърби. Време и простор у култури бугара и срба. Състав. и редакция: проф. Радослав Радев, доц. Ценка Иванова. с.13-30. ISBN 978-954-579-975-4 Варна, изд. Славена

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Методиката в търсене на изгубения смисъл – Български език и литература. №4. 2013. с.297-299. ISBN 0323-9519 София

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Конструиране образа на българския смехотворец. - Арнаудов сборник Т.7., Русе. с.30-41. Ред. и състав.Русев, Руси, Николай Ненов, Яна Пометкова и др. ISBN 978-619-7058-06-2. Русе. Изд. ЛЕНИ-АН

Радев, Радослав (2013) Радев, Радослав. Историята като събитие и тайна – Ние в науката и науката в нас. Сборник в чест на 50 – годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. с. 92-100. ISBN 978-954-400-982-3 Велико Търново. Изд. "Фабер"

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Примерни тестове за външно оценяване по български език и литература за 7. клас. Изд. Ciela. София, 2012, 112 стр. София, Изд. Ciela.

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Игрите на литературния кръг „Мисъл” и изучаване поезията на Пенчо Славейков и Пейо Яворов в училище – Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. - Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. Мария Герджикова. Състав. Дамянова, А. с.79-89. София

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Повторителността в литературното обучение и формиране мисленето на ученика – Сборник: „Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца. Състав. Георгиева-Тенева Огняна и др. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. с. 167-178. В. Търново.Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на отсъстващото и литературното обучение – Юбилейни Паисиеви четения „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи. Пловдив 3-4 ноември 2011 г. Научни трудове на Пловдивския университет Т.49, Кн.1. Сб. Г. 2011. „Филология”. Университетско издателсто „Паисий Хилендарски”, с.249-260. Пловдив

Радев, Радослав (2012) Радев, Радослав. Естетика на ръката в творчеството на Пенчо Славейков – Сборник материали от конференции „Славейкови празници 2010-2011. Трявна, 2012. с.3-20. Трявна

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Назоваването и преназоваването в поезията на П. К. Яворов – Традиция и модерност в българската наука и образование.- Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”. Книга ІV. с.156-165. Силистра

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Хумористични характеристики на имената в публицистиката на Христо Ботев. – Сборник: Име у култури срба и бугара.Имената в културата на българи и сърби. Ниш. 2011. Главни и одговорни уредник проф. Боjана Димитриjевич. Приредила проф. Дубравка Срданович. 209-214. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Смехът в селото и града. Сб. Селото и градът в културата на българи и сърби/ Село и град у култури бугара и срба. Ред.Иванова, Маркович, Йор. с.155-167. В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех в епохата на Българското възраждане – Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ценка Иванова и др. с. 352-362.ISBN 978-954-524-775-0 В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.

Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Образът на Европа в творчеството на Петко Славейков. - Сборник материали конференции ”Славейкови празници” 2008-2009. Трявна, 2010. с.79-88. Сборник „Славейковото общество. Изследвания и материали. Състав. Йордан Ефтимов. ISBN 978-954-533-3. с.13-18. София.Изд. Кралица Маб.

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Видимият смях и водещият глас. – И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. Сб. Авторски колектив. с.144-155. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2010.

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Дрехата – скритото или откритото тяло. – Тело и одело у култури срба и бугара (Тяло и дрехи в културата на сърби и българи). Ниш, 2010. Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. с.179-184. Ниш, Р Сърбия

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Откриване на проблеми – начин на четене на художествения текст. – Отклонението като норма. Сб. с доклади от Юбилейната конференция в чест на проф. дпн Румяна Йовева. с.69-79. Шумен

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех и творчеството на Станислав Сивриев. Сб. Станислав Сивриев в българската литература. Материали и проучвания по повод 85-годишнината от рождението на писателя. 61-66. Варна,Изд. Славена.

Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Благополучно бавната ферментация на Николай Даскалов. – В паметта на сърцето. 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов. В. Търново. 2009. Сб. Състав. Бонджолов, Христо, Валерия Живова. 77-80. В. Търново

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Енциклопедия българска еротика. Т. 1. А-М. 452 с. С цветно приложение и илюстрации. ISBN 978-954-579-766-8 Варна, изд. „Славена”.

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Изкуство на свободното любопитство. В: Пламен Легкоступ. Каталог. 2009. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. С., 2009. София. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Радев, Радослав (2009) Радев, Радослав. Ана Карима – жената творец, пророкувана да бъде „майка на това, което ще дойде” - Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Сб. Състав. и редактор Милена Кирова. С., 2009. 175-190. София

Радев, Радослав (2008) Пушката – третото око на Емилиян Станев - “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 423-428.

Радев, Радослав (2008) Ритуалните трансформации на господаря и слугата като основа на карнавалното и смехово действие. Проглас, 2008, Кн.1, 102-110.

Радев, Радослав (2008) Любовни игри по български. Играта в културата на българи и сърби. Игра у култури бугара и срба. 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново. Сборник 72-78

Радев, Радослав (2008) Радев, Радослав, Попова, Койка, Цветков, Станимир. Всичко за матурата по български език и литература..40+1. С., 2008. Изд. Ciela. 164 с. Авторски е раздела: “Коментирането и създаването на текст на държавния зрелостен изпит по български език и литература. 27-57.

Радев, Радослав (2008) Емилиян Станев и изобразителното изкуство – “Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Сб. По повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, 2008, 375-382.. Поместена и в Алманах “Света гора. Буква З, №8, 2007, 260-265.

Радев, Радослав (2008) Лебедова, Румяна, Радослав Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словотото и пластиката. Велико Търново, 2008. Изд. Фабер, 220 с.

Радев, Радослав (2008) Художникът Д.Арнаудов – психология при изграждането на образите. Дон Кихот и Санчо Панса. В: Алманах “Света гора”. 2008. Буква “И” (Бр.9).164-166.

Радев, Радослав (2008) Езоп и българският смехотворец Хитър Петър. – В: “45 години филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново, 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.322-328.

Радев, Радослав (2002) От калпака до цървулите. Етюди за българското мъжко облекло и поведение. Варна. 2002. изд.Славена. 88 с.ISBN 954 579 237 X

Радев, Радослав (1999) Радев, Радослав. Иван Вазов и Българското предвечерие. Монография. Варна, 1999. 196 с. изд.Славена.ISBN 954 579 076 8

Радев, Радослав (1997) Радев, Радослав. Алеко Константинов. Лице и опако. Монография. Варна, издателство "Славена". 1997.128 с.ISBN954 579 016 4

Радев, Радослав (1996) Литература за седми клас. С., 1996 г. 318 с. "Издателство "Тилиа".

Радев, Радослав (1995) Осмокласниците пишат. В съавторство с К. Попова, Л. Николова. С., Изд. “Асио”, 1995, 160 с.

Радев, Радослав (1994) Радев, Радослав. Как се пише есе. История, теория, практика, христоматия. Варна. Изд. Славена, 1994, 176 с.ISBN 954 579 057 1

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Българската възрожденска литература в училище. Т.1. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с.ISBN 954 579 001 6

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за проблемно изучаване на българската възрожгденска литература. Т. 1 А. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с. ISBN 954 579 009 1

Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за изучаване биографиите на българските писатели. Т.1 Б. Варна. Изд.Славена, 1993. 212 с.ISBN 954 579 002 4 (T,1)

Радев, Радослав (1992) Размисли за иконата и стенописа в българската литература. Варна. Издателство "Славена", 1992 г. 80 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/