Публикации на проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев


Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 26 maio, p. 27-32.

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. Изд. ИВИС, В. Търново, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

Дерменджиев, Атанас (2017) The Churches and Monasteries – objects of religious tourism in the district of Veliko .Tarnovo... The Overarching Issues of the European Space: Society, Economy and Heritage in a Scenario ... Porto: FLUP, pp. 175‐183 MILENA PRESS, BUCAREST ISBN: 978-973-7873-61-3

Дерменджиев, Атанас (2017) Социална и културна география. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 72 с.

Дерменджиев, Атанас (2017) Социалната и културната география в политологичен и културологичен контекст. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 434 с.

Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. –В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. т. Х, В. Търново „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Азът в географски контекст -В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“., ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературните посланици на балканската география В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, ISSN: 1314-4065.

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще В: Сборник от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 317-322, ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2017) Бариери и мостове на Балканите. Пета международна научна конференция: "Балканите - език, история, култура", В. Търново, с. 329-336.ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2017) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism (A. Dermendzhiev, M. Doikov). XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 41, 2017.

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще. 100 вести. 21 февруари 2017, бр. 43 (5995), год. XXVI, с. 4, ISSN 9 77 1314 19006

Дерменджиев, Атанас (2016) Географията в социокултурен дискурс. Пета международна научна конференция "Географски науки и образование?, 4-5 ХI, Шумен.УИ "Епископ Константин Преславски", с. 232-239. ISBN 978-619-201-172-7

Дерменджиев, Атанас (2016) Социокултурна география. Системен подход. Социокултурен потенциал. Conference "Natural Sciences", NCSC, Varna.", NCNS2016.

Дерменджиев, Атанас (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). /Съавтор/. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016, p.96-97. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo. /Съавтор/. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016, p. 127-129. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Churcehes and Monasteries – Objects Of Religious Tourism in the Distict of Veliko Tarnovo (Bulgaria). XI Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de maio, 2016, p, 11-13.

Дерменджиев, Атанас (2016) Regionalization of the geographical space of Bulgaria through the prism of its socioeconomic and geodemographic condition 37 – 45 THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU , p. 37-45, MILENA PRESS, BUCAREST, ISBN: 978-973-7873-57-6

Дерменджиев, Атанас (2015) Theoretical and methodoldgical questions of social Geography. (Co-author). MILENA PRESS, BUCAREST, 2015, p. 354-370. ISBN 978-989-8648-61-7.

Дерменджиев, Атанас (2015) Regionalization of the Geographical Spase of Bulgaria Through the Prism if its Socio-economic and Geodemographic Condition. X Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, 2015, p. 54-56.

Дерменджиев, Атанас (2015) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. Sh., Eerth Sciences, 2015, ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2015) Геополитически измерения на Гръцко-турския конфликт в Кипър. /Съавтор/. –В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с.165-171. , ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. –В: Географски науки и образование. Ш., ШУ „Еп. Константин Преславски“, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5.

Дерменджиев, Атанас (2015) The Transport Structure of Bulgaria from the Perspective of Political Geography. –В: 4. Српски конгрес географа. Београд, с. 85-86. ISBN:978-86-6283-029-6.

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически отношения между Република България и Република Кипър на съвременния етап. –В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, с. 337-346. , ISSN: 1314-4065.

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически и туристически региони на Балканите. В. Търново, 210 с. (електронна версия) В. Търново

Дерменджиев, Атанас (2015) Географската психология като взаимоотношение „картина – дух“. –В: 50 години Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 159-164. , ISBN: 978- 619-208-002-0.

Дерменджиев, Атанас (2014) География на културата и цивилизациите. В. Търново, 250 с. (електронна версия). В. Търново

Дерменджиев, Атанас (2014) Bulgaria - Eurocorridors and geopolitics. Acta Scientifika Naturalis, volume 1, 2014, p. 242-249. ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2014) Пътеписът като географски ресурс. –В: Трета международна научна конференция. Ш., ШУ „Еп. К. Преславски“, с. 113-122. ISBN 978-619-201-0123-6

Дерменджиев, Атанас (2014) Религиозният туризъм във Великотърновския край. –В: Известия на Историческия музей – Шумен, кн. 16, Ш., с. 722-732.. ISSN 0861-9581

Дерменджиев, Атанас (2014) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. /Съавтор/. IX научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", 31 Х , В. Търново, с. 163-172. ISBN 798-619-208-066-2

Дерменджиев, Атанас (2014) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). IX научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", 31 Х, В. Търново, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2

Дерменджиев, Атанас (2014) Уводни думи. 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 11-13. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиев, Атанас (2014) Новата география: икономическа, социална или обществена? Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 202-223.ISBN 978-619-168-104-4

Дерменджиев, Атанас (2014) Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър /съавтор/. 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 147-154. ISBN 978-954-2968-96-2

Дерменджиев, Атанас (2014) Theoretical and methodoldgical questions of the social Geography. IX Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 30 e 31 de maio, p. 18-22.

Дерменджиев, Атанас (2014) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. /Colab./. Srebrno jezero (Veliko Gradiste), Serbia, 18-21 September 2014, p. 85-86. ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиев, Атанас (2014) Съвременни аспекти на обществената география -В: http://www.soccuitgeo.eu /bg/, 2014-05-10-11-35-20? start =6 http://www.geography.iit.bas.bg/,

Дерменджиев, Атанас (2014) Dermendzhiev, Аtanas; Doykov, Martin. The European space through the prism of Geography. The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, MILENA PRESS, BUCAREST, 2014. p. 99-110, ISBN 978-973-7873-53-8.

Дерменджиев, Атанас (2013) O espao europeu pelo prisma da geografia. VIII Jornadas sobre, grandes problemáticas do espaço Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, p. 39-43.

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley”. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. Milena Press. Bucarest, р. 224 – 235. , ISBN:119-1191306-1371.

Дерменджиев, Атанас (2013) Новата география: икономическа, социална или обществена? –В: Новата икономическа география: теория и практика. С., с. 40-57. ISBN 978-954-490-434-0

Дерменджиев, Атанас (2013) Географското село на България (70 години с името на Анастас Иширков). –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. В. Търново, с. 37-44. ISBN 978-954-2968-55-9

Дерменджиев, Атанас (2013) Историко-географски щрихи от българо-румънските енергийни отношения. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 512-519. ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2013) Географски аспекти на транспортната интеграция на България. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с. 484-494. ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte,/colab./, 257 p. Sofia, Svetovna biblioteka. ISBN: 978-954-574-116-6

Дерменджиев, Атанас (2013) Актуални въпроси на обществената география. –В: Географски науки и образование. Ш., с. 129-134. ISBN 978-954-577-856-8

Дерменджиев, Атанас (2012) A Bulgaria no sejo da Europa – parcerias efectivas para o desenvoivimento regional. Grandes Problematicas do Espaco Europeo..., Porto, FLUP, p. 46-62.MILENA PRESS, BUCAREST, ISBN: 978-973-7873-42-2.

Дерменджиев, Атанас (2012) Думи за Учителя. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 13-16. ISBN 978-954-2968-13-9

Дерменджиев, Атанас (2012) Политико-географски и геополитически аспекти в балканската политика на Румъния. –В: Научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски”, серия География, Ш., с. 123-130. ISBN 978-954-577-643-4

Дерменджиев, Атанас (2012) Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. В. Търново, 315 с. (електронна версия). В. Търново,

Дерменджиев, Атанас (2012) Европейският регионализъм (географският поглед). Географски науки и образование. Шумен, 2012, 148-151. ISBN 978-954-577-653-3

Дерменджиев, Атанас (2012) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. /Съавтор/. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 76-82. ISBN 978-954-2968-13-9

Дерменджиев, Атанас (2012) Theoretical and methodoldgical aspekts of the Regional social-economical Geography. Sh., Eerth Sciences, p. 4-13. ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на европейските обществени процеси. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 485-497. ISBN 978-954-524-844-3

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на международния участък на река Дору: рамка за трансгранично сътрудничество. /съавтор/. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 152-167. ISBN 978-954-2968-13-9

Дерменджиев, Атанас (2012) Particularidades regionais do turismo cultural no Vale das Rosas bulgaro. VII Jornadas sobre, grandes problema Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, p. 25-29.

Дерменджиев, Атанас (2012) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси на България. Електронна версия. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 215 с.

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6. ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. /Съавтор/. С., Изд. Сиела, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в информационния свят. - В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 631-650. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. –В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, с. 260-278. ISSN 1314-4065

Дерменджиев, Атанас (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? /Съавтор/. –В: Ecology problems in mineral raw-material branch, Варна, с. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. IGeographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations /Colab./. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6.ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. /Colab./ International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, November 4-6. ISBN:9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. /Съавтор/. –В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. В. Търново, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. /Съавтор/. С., Световна библиотека, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7

Дерменджиев, Атанас (2010) География и психология. В: География 21, С., бр. 1, с. 36-43. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2010) Bulgaria in Europe: effective partnerships for regional development As Grandes Problematicas do Espaco Europeu, Universidade do Porto, 2010. р. 29-36.

Дерменджиев, Атанас (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. /Colab./. - Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиев, Атанас (2010) Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, 297 с.

Дерменджиев, Атанас (2010) Живот отдаден на географията. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, с. 7-11. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България. (А. Дерменджиев, С. Дерменджиева, Р. Янков, Б. Димитрова). С., шесто допълнено издание [20 варианта] Сиела, 2010., 376 с.

Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. –В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, , с. 27-49. ISBN 978-954-8387-84-2

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България./съавтор/. С., Сиела, 362 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиев, Атанас (2010) A Bulgaria no seio da Europa - Parcerias Efectivas para o Desenvolvimento Regional V As Grandes Problematicas do Espaco Europeu. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 28 e 29 de Maio, 2010, p. 12-14.

Дерменджиев, Атанас (2009) Тестове по география на България. /съавтор/. С., Сиела, 344 с., ISBN: 978-954-28-0218-1.

Дерменджиев, Атанас (2009) Social and Cultural Geography. Space - Society - Culture. http://www.soccultgeo.eu/bg/

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. –В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България. В. Търново, “Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5

Дерменджиев, Атанас (2009) Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 3, Велико Търново, с. 522-536. ISBN 978-954-524-713-2

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин до Варна. 100 национални туристически обекта С., Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-006-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. С., Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. – В: География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Проблемы общественной географии в Болгарии. /Съавтор/. –В: XV Кирилло-Мефодиевские чтения, Смоленск, Изд. “Универсум”, с. 73-78. БББ67-Ч 546

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. –В: Проблеми на националната сигурност, В. Търново, ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0

Дерменджиев, Атанас (2009) В памет на проф. Дончо Дончев. –В: География 21, С., бр. 3,с. 43-44. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Съвременни аспекти на обществената география. –В: География, 21, С., бр. 2, с. 9-13. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) География на националните малцинства на Китай. – В: География, 21, С., бр. 5-6, с. 55-58. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

Дерменджиев, Атанас (2008) Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. –В: Дриновский збIрник, ХаркIв, с. 262-265. ISBN 978-954-322-224-7

Дерменджиев, Атанас (2008) България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Съавтор). С., Ковачев, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2

Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Съавтор). С., Ковачев, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5

Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. Съст. П. Стоянов, А. Дерменджиев София и В. Търново, УИ, Св. св. Кирил и Методий", 2004, ISBN 954-524-421-9

Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. население, селища, стопанство. С., "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8

Дерменджиев, Атанас (2008) Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 2, с. 348-356. 978-954-524-660-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. /Съавтор/. –В: Балканите – език, история, култура. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.316-321. ISBN 978-954-524-636-4

Дерменджиев, Атанас (2008) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. /Съавтор/. С., Сиела; 2008, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7

Дерменджиев, Атанас (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. /съавтор/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,с. 199-202. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиев, Атанас (2007) България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. /съавтор/. –В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, с. 191-198. ISBN 978-954-523-586-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Градски екскурзовод. (Съавтор). В. Търново, Фабер, 132 с. ISBN 978-954-775-741-7

Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. (Съавтор). В. Търново, Бойка, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3

Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. (Съавтор). В. Търново, Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Дерменджиев, Атанас (2006) География на България. (Съавтор). С., Сиела, 267 с. ISBN: 978-954- 649-897-7

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитическите възгледи на Марин Дринов –В: Геополитика, геостратегия, №2, с. 35-39. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2006) За България и българите (геополитически “размисли и страсти”). –В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. IX, Изд. “Друк”, Одеса, Украйна, с.137-145. ISBN 966-2907-13-0

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. -В: Геополитиката и устойчивото развитие на България, В. Търново, ВТУ.

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България. /съавтор/. С., Сиела, 267 с., ISBN: 978-954- 649-897-7

Дерменджиев, Атанас (2005) В началото. -В: Пресътворение VI. Ред. П. Христов, М. Шопова, УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2005, с. 3

Дерменджиев, Атанас (2005) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. /Съавтор/. С., Сиела, 237 с., ISBN 954 – 649 – 897 – 1

Дерменджиев, Атанас (2005) България в транспортната политика на Балканите. –В: Железопътен транспорт, №5, с. 5-9. ISSN 1310-683X

Дерменджиев, Атанас (2005) Село Атолово (историко-географско описание). –В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука, В. Търново,с. 182-191. ISBN 954-524-453-4

Дерменджиев, Атанас (2004) След прочита на “С кръст и меч”. –В: “Света гора”, В. Търново, с. 324-328. ISSN 1311-0209

Дерменджиев, Атанас (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 180 с. ISBN: 965-524-395-3.

Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 120 с. ISBN 954-524-426-7

Дерменджиев, Атанас (2004) Р. Радеву. –В: “Света гора”, В. Търново, с. 329 332. ISSN 1311-0209

Дерменджиев, Атанас (2004) България в балканската транспортна проблематика. Политико-географски съображения. –В: Старопланинско пресичане на коридор №9 – социално-икономически и геополитически аспекти. В. Търново, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. –В: Геополитика, геостратегия, №. 2, с. 24-27. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. –В: Географията. Вчера, днес, утре., С., с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5

Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. –В: Социална и културна география. В. Търново, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. –В: Български транспортен вестник. С., Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814

Дерменджиев, Атанас (2004) Социална и културна география. София - В. Търново, Съст. П. Стоянов, М. Бъчваров, А. Дерменджиев, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 280 с. ISBN 954-524-420-8

Дерменджиев, Атанас (2004) Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. /Съавтор/. Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho.

Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. -В: Геополитика, геостратегия, №1, 2004, с. 8-14.

Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI, В. Търново, 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624.

Дерменджиев, Атанас (2003) Тестовият вариант по география – вход за висшето училище. /Съавтор/ . В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт, с. 24-27. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2003) Професор Марин Деведжиев. –В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003, В. Търново, с. 136-139. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиев, Атанас (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с. ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. -В: Сборник научни трудове. Природни науки. География, Шумен, с. 170-176. ISBN 954-577-139-9

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. –В: Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия, С. Българско геополитическо дружество, с. 8-14. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. – В: НИЕ, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, с. 20-26. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. –В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, с. 91-99. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. /Съавтор/. –В: Геополитика, регионално развитие, географско образование. Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов, Варна, с. 364-374. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. - -В: Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8, С., Бълг. Геополит. Д-во, с. 12-17. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2001) В памет на проф. Русин Русинов. -В: Езиковедски изследвания, В. Търново, Faber, с. 15-17. ISBN 954-775-002-X

Дерменджиев, Атанас (2000) Живот за другите. -В: Марин Деведжиев. Библиография, В. Търново, с. 7-15. ISBN 954 – 524 – 228 – 0

Дерменджиев, Атанас (2000) Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище. -В: 50 години Географски институт при БАН, С., с. 395-402. ISBN 954-9649-05-9

Дерменджиев, Атанас (2000) Радетел на транспортната проблема. -В: Железопътен транспорт, № 5, с. 8-9. ISSN 1310-683X

Дерменджиев, Атанас (2000) Образование и наука - необходимата симбиоза. -В: Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия. Секция 7, Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие. Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, с. 107-115.

Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания. (съавтор). В. Търново, Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9

Дерменджиев, Атанас (2000) Европа. Стопанска география. (съавтор). Русе, Парнас, 320 с.ISBN 954-856-0043-7

Дерменджиев, Атанас (2000) Политико-географски проблеми на транспорта в България. -В: Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия, секция 5. Икономика и управление. Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември, 2000, с. 68-75.

Дерменджиев, Атанас (1999) Стопанска география на континентите. (съавтор). Русе, Парнас, 254 с. ISBN 954 – 8560 – 36 – 4

Дерменджиев, Атанас (1999) По въпроса за социологизиране на географското университетско образование. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 7, с. 98-102. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (1999) Структура на магистърски план по социално-икономическа география във ВТУ. -В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", т. 37, серия 6, с. 69-82. ISSN 1311-3321

Дерменджиев, Атанас (1998) Демографски и стопански показатели на съвременен Китай. /Съавтор/. -В: Китай, № 1 (4), с. 39. ISSN 1310-9634

Дерменджиев, Атанас (1998) Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, с. 151-184. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1998) Румъния на Балканите. Геополитически бележки. -В: Трудове на ВТУ, кн. География, 119-130. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1998) Обществена география на Европа - в самостоятелен училищен курс. -В: Обучението по география, № 4-6, 1998, с. 27-31. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. (съавтор). В. Търново, Faber, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3

Дерменджиев, Атанас (1996) География на енергетиката в Румъния. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 270 с. ISBN 954 – 799 – 689 – 4

Дерменджиев, Атанас (1996) Германия. В центъра на Европа. (съавтор). Русе, Парнас, 128 с.

Дерменджиев, Атанас (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. (съавтор). Русе, Парнас, 112 с.

Дерменджиев, Атанас (1996) Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация. -В: Архив за поселищни проучвания, № 3-4, с. 3-11. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1996) Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, с. 205-212. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. -В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, с. 226-230. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Регионална промишлена структура на Румъния. В: Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки, 213-225. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиев, Атанас (1995) Европа. Стопанска география. (съавтор). Русе, Парнас, 288 с. 954-856-00-70

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. София, 40 с.

Дерменджиев, Атанас (1994) Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. -В: Теоретични проблеми на географското познание, В. Търново, с. 253-266. ISBN 954 – 524 – 082 – 2

Дерменджиев, Атанас (1994) Велико Търново в териториално-административното устройство на България. /Съавтор/. В: Добро утро, № 40, с. 8-9.

Дерменджиев, Атанас (1994) История и култура на Карнобатския край. -В: Архив за поселищни проучвания, № 1, с. 101-107. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. -В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 3, В. Търново, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ. В. Търново, 1994, 320 с.

Дерменджиев, Атанас (1993) Принос в изучаване географията на световното стопанство. -В: Обучението по география, № 3, с. 45-47. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). (съавтор) В. Търново, Аста, 247 с.

Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2

Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. (съавтор). В. Търново, Слово, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7

Дерменджиев, Атанас (1993) Г като география и П като политика. Или още за големия принос. -В: Добро утро, № 27, с. 4

Дерменджиев, Атанас (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 3, с.11-18. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографски анализ на техногенните фактори за екологични нарушения на природната среда в селищата на Златишко-Пирдопската котловина. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда, Русе, 1992, с. 102.

Дерменджиев, Атанас (1992) Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот. В: Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес, Благоевград, с. 44-45.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор). В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. 4930/91

Дерменджиев, Атанас (1992) Христоматия по икономическа география на света. (съавтор). В. Търново, Слово, 195 с. ISBN 954 – 439 – 061 – 8

Дерменджиев, Атанас (1992) Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153-154.

Дерменджиев, Атанас (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. /Съавтор/. -В: Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, с. 153.

Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. В: Трудове на ВТУ, кн. География,с. 85-112. ISSN 0204-6369

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографското странознание - реалност и надежди. -В: Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география, В. Търново, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х

Дерменджиев, Атанас (1992) Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география" -В: Обучението по география, № 3, с. 41-45. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1992) L`enseignement de la geographie socio-economique de l`Europe a l`Universite de V. Tirnovo. -: La nouvelle Europe dans l`enseignement de la geographie. Palais de l`Europe, Strasbourg, 1992 (17).

Дерменджиев, Атанас (1992) Антропогенното замърсяване на водите на река Янтра в района на гр. Г. Оряховица и Лясковец - състояние и проблеми. /Съавтор/. -В: Актуални проблеми по опазване на околната среда . Русе, с. 101.

Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. -В: Подходи към европейската интеграция. С., СУ "Св. Климент Охридски", с. 65-75.

Дерменджиев, Атанас (1991) Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география. В: Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Ш., 1991, с. 66-71.

Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 251 с. РБ-Благоевград, 82331

Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. В: Изв. На БГД, т. ХХХ, с. 89-99. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1991) Да си направим област. /Съавтор/. –В: Север-Изток, №16 (27), 18. 04. 1991,с. 6.

Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. /Съавтор/. -В: Обучението по география, № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849

Дерменджиев, Атанас (1990) And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river /Съавтор/. -: Stable development and ecology – XXI century, Sofia, 1990, р. 80-81.

Дерменджиев, Атанас (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. /Съавтор/. - В: Актуални проблеми по опазване на природната среда, Русе, с. 32-33.

Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. /Съавтор/. -В: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България, С., БАН, с. 125-134.

Дерменджиев, Атанас (1989) Промишленото развитие на СР Румъния. -В: География. №3, 1989, с. 5-9. ISSN 0324-1564

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. -В: Изв. на БГД, XXVII, с. 173-187. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1989) Някои тенденции в изменението на броя и движението на населението в Разградска област. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, 74-75.

Дерменджиев, Атанас (1989) Българското дунавско корабоплаване и ролята на безмитните зони в Русе и Видин. /Съавтор/. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, с. 110.

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. /Съавтор/. -В: Шести конгрес на БГД, В. Търново, с. 183-184.

Дерменджиев, Атанас (1988) По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. -В: 25 години ВТУ, т. 3, В. Търново, с. 5-6.

Дерменджиев, Атанас (1988) Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра. -В: Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра, Комитет по опазване на природната среда, С., 1988.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/