Публикации на проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев


Дерменджиев, Атанас (2020) Bulgaria in the transport systems of Europe 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 263-270 ISSN1857-7636 DOI:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.30 UDC: 656(497.2:4-672EU) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 2 – Геополитическа и обществена култура С., Просвета, 2020, 132 с. ISBN 978-954-01-4032-2 COBISS.BG-ID 4237236

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9 COBISS.BG-ID 42373640

Дерменджиев, Атанас (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6 COBISS.BG-ID 42374408

Дерменджиев, Атанас (2020) The demographic processes andthe regional disparities in Bulgaria 6-th International Scientific Conference GEOBALCANICA 12-14 may 2020, Ohrid, North Macedonia, 2020, p. 423-430 ISSN 1857-7636 DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.47UDC: 314.116(497.2)”1890/2018” [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2020) Провидяни и извървяни пътища в географията Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 13-26. ISBN 978-619-208-234-5 COBISS.BG-ID - 43685896

Дерменджиев, Атанас (2020) Демографски процеси и проблеми в света Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, В. Търново, 11 ноември 2019. Под ред. на А. Дерменджиев и др. – В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2020, с. 49-88. ISBN 978-619-208-234-5 COBISS.BG-ID - 43685896

Дерменджиев, Атанас (2020) Книга за учителя. География и икономика. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Геополитика и обществена култура. Модул 3. Съвременно икономическа развитие. Модул 4. Европа, Азия и България. С., Просвета АД, 2020, 136 с.ISBN 978-954-01-4031-5 COBISS.BG-ID 42462216

Дерменджиев, Атанас (2020) Глобализацията и транснационалните корпорации - процес и продукт на обществените отношения -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 10-31 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиев, Атанас (2020) Чили днес: алтернативи за по-добро бъдеще -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 53-60 ISBN 978-619-90940-9-9

Дерменджиев, Атанас (2020) Слова и думи Пътища в географията. Просеки и просветления. Пловдив, Макрос, 2020, с. 240-282 ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиев, Атанас (2020) Страни, континенти, региони. Социално-икономическа география В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 415 с. ISBN 987-619-208-227-7

Дерменджиев, Атанас (2020) Пътища в географията. Просеки и просветления. Библиография на Атанас Дерменджиев Пловдив, Макрос, 2020, 302 с.ISBN 978-954-561-505-4 COBISS.BG-ID 41362952

Дерменджиев, Атанас (2019) География и икономика за 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3932-6 COBISS.BG-ID 1291373796

Дерменджиев, Атанас (2019) The Railway Infrastructure of Bulgaria in the Context of Balkan Integration 1st Istanbul International Geography Congress, 20-22 June 2019, p. 509-510.

Дерменджиев, Атанас (2019) The Railway Infrastructure of Bulgaria in the Contrxt of Balkan Integration. – In: 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Istanbul University Publication № 5255, p. 669-679, June 20-22, 2019. ISBN: 978-605-07-0714-4. DOI 10.26650/PB/PS12.2019.002.065 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2019) Културната география и "новите културни географии" "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", т. 13, бр. 1, 2019, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". с. 283-305. ISSN 2603-3860 ISSN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2019) Regional Geography. Planning Regions in Bulgaria – Dynamics, Problems and Solutions XIV Jornadas Internacionais sobre Grandes Problemáticas do Espaço Europeu, 24 a 26 de maio de 2019, p. 38-40. FLUP Porto, Portugal

Дерменджиев, Атанас (2019) Theoretical-Methodological Problems of Social Geography II. International Congress on Geographical Education 2019 (ICGE/UCEK – 2019) – “Powerful Geographical Education, Powerful Future”. 03-05 October, 2019, Eskishehir Osmangazi University, Eskishehir, Turkey, p. 291-292. DOI: 27146 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

Дерменджиев, Атанас (2019) География и икономика за 5.-7. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. Електронен учебник. С., Просвета 1945, 2019, 88 с. ISBN 978-954-01-3931-9

Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. -В. Търново: Изд. "Ивис", 2018, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7 COBISS.BG-ID 1288453092

Дерменджиев, Атанас (2018) A model of research activity in Social and Cultural Geography XIII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25-27 maio, p. 44-46.

Дерменджиев, Атанас (2018) Географски аспекти на социално-икономическото развитие на Република Босна и Херцеговина XVI-th National Conference "Natural Sciennces 2018", NCNS, 5-6.10. Shoumen, Bulgaria 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (2018) Териториалните общности като географска картина на социалните процеси Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Година II, (XXXIV), 2018, с. 203-214, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, ISSN 2603-3534

Дерменджиев, Атанас (2018) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism The overarching issues of the european space - preparing the new decade for key socio-economic and environmental challenges, Porto, Fac. Letras Univ. Porto. pp. 154-165. ISBN 978-989-54179-2-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще Сб. от Eдинадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. Велико Търново, 1 ноември 2016. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI , с. 317-322, ISBN 978-619-208-125-6

Дерменджиев, Атанас (2017) The Churches and Monasteries – objects of religious tourism in the district of Veliko .Tarnovo. The Overarching Issues of the European Space: Society, Economy and Heritage in a Scenario ... Porto: FLUP, - BUCAREST: MILENA PRESS, 2017, pp. 175‐183 ISBN: 978-973-7873-61-3 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2017) Съвременни акценти на социалната и културната география. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 72 с. COBISS.BG-ID 1557964244

Дерменджиев, Атанас (2017) Социалната и културната география в политологичен и културологичен контекст. -В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 434 с. COBISS.BG-ID 1557964244

Дерменджиев, Атанас (2017) Някои теоретични въпроси на социокултурната география. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност" Велико Търново. 29 октомври 2016. Ред. Н. Кънев. Велико Търново : „Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х, с. 243-253. ISBN 978-619-208-104-1 COBISS.BG-ID 1283396068

Дерменджиев, Атанас (2017) Азът в географски контекст -В: България, българите и Европа - мит, история, съвременност. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“., ISBN 978-619-208-104-1

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературните посланици на балканската география. В: Балканите – език, история, култура. В. Търново, ISSN: 1314-4065 (print), 2535-1346 (online).

Дерменджиев, Атанас (2017) Бариери и мостове на Балканите. Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 329-335. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1239059172

Дерменджиев, Атанас (2017) Географията в социокултурен дискурс. Сб. от Пета международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 4-5 ноември 2016. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 232-238. ISBN 978-619-201-172-7 COBISS.BG-ID 1282965220

Дерменджиев, Атанас (2017) The monasteries in the Bulgarian lands – resource for development of the geography of cultural tourism. XII Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, maio, p. 41, 2017.

Дерменджиев, Атанас (2017) Литературната география и съхраненото бъдеще. 100 вести. 21 февруари 2017, бр. 43 (5995), год. XXVI, с. 4, ISSN 9 77 1314 19006

Дерменджиев, Атанас (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 163-172. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (2016) Историческа география на Средна Азия (Към изследванията на В. В. Бартолд). Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2015, 31 октомври. Ред. Н. Кънев. Велико. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 173-176. ISBN 798-619-208-066-2 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1283396580

Дерменджиев, Атанас (2016) Социокултурна география. Системен подход. Социокултурен потенциал. Conference "Natural Sciences", NCSC, Varna.", NCNS2016. 2367-5144 (print), 2603-347X(online)

Дерменджиев, Атанас (2016) The Empire As a Heritage (Turkey – The, now and…). Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p. 96-97. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo. Fourth Romanian-Bulgarian-Nungarian-Serbian Conference. Geographical Research and Cross-Border. Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin-Bulgaria, 15-17 September 2016. Editor in chief: Nelly Hristova. Vidin-Bulgaria: Tip-top press, 2016, p.127-129. ISBN 978-954-723-179-5

Дерменджиев, Атанас (2016) Churcehes and Monasteries – Objects Of Religious Tourism in the Distict of Veliko Tarnovo (Bulgaria). XI Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de maio, 2016, p, 11-13.

Дерменджиев, Атанас (2016) Regionalization of the geographical space of Bulgaria through the prism of its socioeconomic and geodemographic condition 37 – 45 THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU , - BUCAREST: MILENA PRESS, 2016, p. 37-45. ISBN: 978-973-7873-57-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Еducational Potential of the “Regional Development and Geo-economics” Degree at the “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria Зборник Радова. Београд, №64, 2016, с.157-166. Original scientific article 378.16:332.1(497.submitted: 15. X 2016., accepted: 20. XII 2016. doi:10.5937/zrgfub1664157D2) submitted: 15. X 2016., accepted: 20. XII 2016.

Дерменджиев, Атанас (2016) Contemporary Еducational Potential of the “Regional Development and Geo-economics” Degree at the “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria Зборник Радова, Географски факултет, Београд. №64, 2016, с. 157-166. Original scientific article 378.16:332.1(497.2) submitted: 15. X 2016., accepted: 20. XII 2016. doi:10.5937/zrgfub1664157D

Дерменджиев, Атанас (2016) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси в Русия и България Велико Търново, ВТУ "СВ. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2016, 160 с.

Дерменджиев, Атанас (2015) A Model of Research Project in The Education in Geography of The Balkan States The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 371-390. ISBN 978-989-8648-61-7 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2015) Theoretical and methodoldgical questions of social Geography. The overarching issues of the european space: spatial planning and multiple paths to sustainable and inclusive development. UNIVERSIDADE DO PORTO – Faculdade de Letras da Universiade do Porto, 2015, pp. 354-370. ISBN 978-989-8648-61-7 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2015) Regionalization of the Geographical Spase of Bulgaria Through the Prism if its Socio-economic and Geodemographic Condition. X Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, 2015, p. 54-56.

Дерменджиев, Атанас (2015) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. -Sh.: Eerth Sciences, 2015, ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2015) Геополитически измерения на Гръцко-турския конфликт в Кипър. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.165-171. , ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиев, Атанас (2015) От Екзархия към българска държавност. Географски бележки. Сб. от Четвърта международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 30-31 октомври 2015. Ред. Д. Владев. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 187-192. ISBN 978-619-201-105-5. COBISS.BG-ID 1277322724

Дерменджиев, Атанас (2015) The Transport Structure of Bulgaria from the Perspective of Political Geography. 4. Српски конгрес географа. Копаоnik, октобар 2015, Уредник Стеван Станкович. Београд: [Географски факултет], Планета принт, 2015, с. 85-86. ISBN:978-86-6283-029-6. COBISS.SR-ID 217883404

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически отношения между Република България и Република Кипър на съвременния етап. Сб. от четвърта международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 18-20 октомври 2013. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2015, т.IV, с. 337-345. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 127664324

Дерменджиев, Атанас (2015) Социално-икономически и туристически региони на Балканите. (електронна версия) В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 210 с.

Дерменджиев, Атанас (2015) Географската психология като взаимоотношение „картина – дух“. Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Секция Исторически факултет. Велико Търново, 18-20 май 2013. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с.159-164., ISBN: 978- 619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

Дерменджиев, Атанас (2014) Bulgaria - Eurocorridors and geopolitics. Acta Scientifika Naturalis, volume 1, 2014, p. 242-249. ISSN 1311-834X Web of Science https://randii.nacid.bg/register/search

Дерменджиев, Атанас (2014) Пътеписът като географски ресурс. Сб. от Трета международна научна конференция. Шумен, 12 септември 2014. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2014, с. 113-121. ISBN 978-619-201-012-6 COBISS.BG-ID 1273274596

Дерменджиев, Атанас (2014) Религиозният туризъм във Великотърновския край. Сб. от Международна научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей - Шумен. 25-27 юни 2014. Ред. В. Бонева. Известия на Историческия музей – Шумен: 2016, кн. 16, с. 722-730. ISSN 0861-9581

Дерменджиев, Атанас (2014) География на културата и цивилизациите. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2015, 250 с.

Дерменджиев, Атанас (2014) Уводни думи. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 11-13. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиев, Атанас (2014) Новата география: икономическа, социална или обществена? Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Изд. "Абагар", Дизайн и запис: рекламна къща "ДизАрт", 2014, с. 202-223. ISBN 978-619-168-104-4 COBISS.BG-ID 1272335844

Дерменджиев, Атанас (2014) Икономическо развитие и проблеми на стопанството на Република Кипър. Сб. от Юбилейна научна конференция "30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново. 2014, 28-29 ноември. Ред. С. Дерменджиева. ВеликоТърново: ИВИС, 2014, с. 147-154. ISBN 978-954-2968-96-2 COBISS.BG-ID 1269208036

Дерменджиев, Атанас (2014) Theoretical and methodoldgical questions of the social Geography. IX Jornades Problematicas do Espaco uropeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 30 e 31 de maio, p. 18-22.

Дерменджиев, Атанас (2014) The European transport (in) accessibility of Bulgaria. The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Srebrno jezero (Veliko Gradiste), Serbia, 18-21 September 2014, p. 85-86. ISBN: 978-86-7031-344-6.

Дерменджиев, Атанас (2014) Съвременни аспекти на обществената география -В: http://www.soccuitgeo.eu /bg/, 2014-05-10-11-35-20? start =6 http://www.geography.iit.bas.bg/,

Дерменджиев, Атанас (2014) The European space through the prism of Geography. The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis. BUCAREST: MILENA PRESS, 2014. p. 99-110, ISBN 978-973-7873-53-8. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley” THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE GRANDES PROBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. Porto: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PORTO –Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, p. 225-236. ISBN: 978-989-8648-13-6 (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2013) Новата география: икономическа, социална или обществена? Сб. от научна конференция/семинар "Новата икономическа география: теория и практика". София, 23 ноември 2012. Ред. Н. Димов, М. Русев, Р. Недков. София: Изд. "ЕКС-ПРЕС" Габрово, 2013, с. 40-57. ISBN 978-954-490-434-0 COBISS.BG-ID 1268340964

Дерменджиев, Атанас (2013) O espao europeu pelo prisma da geografia. VIII Jornadas sobre, grandes problemticas do espao Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 29 e 30 de maio, p. 39-43.

Дерменджиев, Атанас (2013) Regional tourist sites in the bulgarian “Rose Valley”. The Overarching issues of the European space - Strategies for Spatial (Re)planning based on Innovation, Sustainability and Change. -Bucarest: Milena Presst, 2013, р. 224 – 235. ISBN:119-1191306-1371. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2013) Bulgarien – 100 nationale touristische objekte -Sofia: Svetovna biblioteka. 257 р. ISBN: 978-954-574-116-6

Дерменджиев, Атанас (2013) Географското село на България (70 години с името на Анастас Иширков). Сб. от Трета научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 16 ноември 2012. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2013, с. 37-44. ISBN 978-954-2968-55-9 COBISS.BG-ID 1262839780

Дерменджиев, Атанас (2013) Историко-географски щрихи от българо-румънските енергийни отношения. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 512-519. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264764388

Дерменджиев, Атанас (2013) Географски аспекти на транспортната интеграция на България. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 484-493. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264709604

Дерменджиев, Атанас (2013) Актуални въпроси на обществената география. Сб. от втора международна научна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 1-2 ноември 2013. Ред. С. Дерменджиева. -Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", 2013, с. 129-133. ISBN 978-954-577-856-8

Дерменджиев, Атанас (2012) Европейският регионализъм (географският поглед). Сб. от международна конференция "Географски науки и образование". Шумен, 19-20 октомври 2012. Ред. Т. Николов, С. Дерменджиева, Н. Димов. -Шумен: УИ "Епископ К. Преслевски", 2012, с. 148-151. ISBN 978-954-577-653-3 COBISS.BG-ID 1254408932

Дерменджиев, Атанас (2012) Думи за Учителя. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 13-16. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиев, Атанас (2012) Политико-географски и геополитически аспекти в балканската политика на Румъния. Сб. от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски Университет 1971-2011". Шумен, 2011. Ред. Д. Марчев. Шумен: Научни трудове на ШУ „Епископ К. Преславски”, серия География, УИ "Еп. К. Преславски", 2012, с. 123-130. ISBN 978-954-577-643-4 COBISS.BG-ID 1247783396

Дерменджиев, Атанас (2012) A Bulgaria no sejo da Europa – parcerias efectivas para o desenvoivimento regional. Grandes Problematicas do Espaco Europeo..., Porto, FLUP, -BUCAREST: MILENA PRESS, 2012, p. 46-62, ISBN: 978-973-7873-42-2. (CD edition) (indexing: Google scholar)

Дерменджиев, Атанас (2012) Съвременни аспекти на обществената география на страни от Източна и Югоизточна Европа. (електронна версия). В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 310 с.

Дерменджиев, Атанас (2012) Балканите и Източна Европа в търсене на идентичност. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 76-82. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиев, Атанас (2012) Theoretical and methodoldgical aspekts of the Regional social-economical Geography. Annual of K. Preslavski University of Shumen. Vol. XXI B4, Faculty of Natural Scirnces. Eerth Sciences,"Bishop Konstantin Preslavsky" University Press, Shumen, 2012, p. 4-13. ISSN 1311-834X

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на европейските обществени процеси. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие" Велико Търново, октомври 2011 г.. Ред. Н. Кънев. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, т. 5, бр. 1, с. 485-497. ISBN 978-954-524-844-3 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print) COBISS.BG-ID 1267158500

Дерменджиев, Атанас (2012) Географски аспекти на международния участък на река Дору: рамка за трансгранично сътрудничество. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 152-166. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 1249106660

Дерменджиев, Атанас (2012) Particularidades regionais do turismo cultural no Vale das Rosas bulgaro. VII Jornadas sobre, grandes problema Europeu, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 25 e 26 de maio, 2012, p. 25-29.

Дерменджиев, Атанас (2012) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси на България. Електронна версия. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 210 с.

Дерменджиев, Атанас (2012) Тестове по география на България : за ученици и кандидат-студенти. 6. доп. изд. София: Cиела, 2012, 381 с. ISBN 978-954-28-1094-0 COBISS.BG-ID 1245954020

Дерменджиев, Атанас (2011) National Tourist Sites of Bulgaria Through the Prism of the Geographic Point of View. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) География. Учебно помагало за държавен зрелостен изпит по география и икономика. С., Изд. Сиела, 2011, 266 с., ISBN: 978-954-28-782-7 COBISS.BG-ID 1245902308

Дерменджиев, Атанас (2011) Geographic Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) About the Transport Problems of Bulgaria and Some Regional Challenges. International Conference Environment – Landscape – European Identity; Bucharest, 4-6 November 2011. ISBN: 9781627485371

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в информационния свят. Сб. от четвърта научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие", Велико Търново, 29-31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т.IV, с. 631-650. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2011) Географията в балканската политика на Румъния. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011,с. 260-276. ISSN: 1314-4065(Print) COBISS.BG-ID 1245000420

Дерменджиев, Атанас (2011) Геоекологичното образование – обществена потребност? Of the International scientific technical conference "Ecology problems in mineral raw-material branch". Varna, 28 August-1 September 2011. Editor-in-chief Dimcho Iossifov. Varna, 2011, p. 569-576. ISBN 978-954-92738-3-0 Cobiss BG-ID 1249615588

Дерменджиев, Атанас (2011) Geografia dos recursos turisticos no distrito de Veliko Tarnovo, Republica da Bulgaria. VI Jornadas de Estudo sobre Grandes Problematicas do Espaco Europeo, Porto, p. 26-31.

Дерменджиев, Атанас (2011) 100 национални туристически обекти на България. (Авторски текст - с. 6-177). С., Световна библиотека, 2011, 255 с. ISBN: 978-954-574-065-7 COBISS.BG-ID 1238513380

Дерменджиев, Атанас (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 650-657. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2010) Geographic Analysis of the Integration processes in Transport and Energy in the Lower Region of the Danube. Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Craiova, Romania, 2010, p. 44-46. ISBN 978-973-7773-44-9

Дерменджиев, Атанас (2010) География и психология. География 21, С., бр. 1, с. 36-43. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2010) Bulgaria in Europe: effective partnerships for regional development As Grandes Problematicas do Espaco Europeu, Universidade do Porto, 2010. р. 29-36.

Дерменджиев, Атанас (2010) Теоретико-методологични аспекти на обществената география. В. Търново, Университетска печатница, 2010, 297 с. COBISS.BG-ID 1260740068

Дерменджиев, Атанас (2010) Тестове по география на България.Пето допълнено издание. -София: Сиела, 2010., 362 с. ISBN 978-954-28-0218-1

Дерменджиев, Атанас (2010) Живот отдаден на географията. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 7-11. ISBN 978-954-8387-84-2 COBISS.BG-ID 1239721444

Дерменджиев, Атанас (2010) Проблемни аспекти на научното отношение „социална география – социология – териториална общност”. Сб. от Научна конференция "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа". Велико Търново, 27 ноември 2010. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 27-48. ISBN 978-954-8387-84-2 COBISS.BG-ID 1239721444

Дерменджиев, Атанас (2010) A Bulgaria no seio da Europa - Parcerias Efectivas para o Desenvolvimento Regional V As Grandes Problematicas do Espaco Europeu. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 28 e 29 de Maio, 2010, p. 12-14.

Дерменджиев, Атанас (2009) Тестове по география на България. Четвърто допълнено издание. -София: Сиела, 343 с., ISBN: 978-954-28-0218-1

Дерменджиев, Атанас (2009) Social and Cultural Geography. Space - Society - Culture. http://www.soccultgeo.eu/bg/

Дерменджиев, Атанас (2009) Европейският интеграционен процес и социо-културната регионализация на Балканите. Сб. от международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври, 2007 г. Ред. К. Мутафова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 316-321. ISBN 978-954-524-636-4 ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print)

Дерменджиев, Атанас (2009) Войни, граници, територии – политико-географски аспекти. Сб. от конференция с международно участие "130 години от Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България". Велико Търново, май 2008. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 273-280. ISBN 978-954-524-712-5 COBISS.BG-ID 1231341796

Дерменджиев, Атанас (2009) Регионални различия в Република Башкортостан. Икономогеографски анализ. Сб. от трета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 31 октомври 2008 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 522-536. ISBN 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 126715076

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин за Варна? Спрете на Свещарската гробница. –В: “24 часа”, 24. 05. 2009, с. 24.

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. Главоболието спира на белите камъни. –В: “24 часа”, 2. 06. 2009, с. 15.

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски прочит на балканските тегоби. Сб. от международна научна конференция "Проблеми на националната сигурност". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. В. Бузов. Велико Търново: ИВИС, с.146-154.ISBN 978-954-8387-62-0 COBISS.BG-ID - 1234607076

Дерменджиев, Атанас (2009) В памет на проф. Дончо Дончев. География 21. -София: 2009, бр. 3,с. 43-44. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1183234788

Дерменджиев, Атанас (2009) От Видин до Варна. 100 национални туристически обекта -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-006-0

Дерменджиев, Атанас (2009) От Несебър до Батак. 100 национални туристически обекта. -София: Световна библиотека, 80 с. ISBN 978-954-574-007-7

Дерменджиев, Атанас (2009) География на националните малцинства на Китай. География, 21. - София: бр. 5-6, с. 55-58. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Съвременни аспекти на обществената география. География, 21. -София: 2009, бр. 2, с. 9-13. ISSN 1312-6628 COBISS.BG-ID 1182340836

Дерменджиев, Атанас (2009) Географски етюди. География-21, бр. 5-6, с. 61-62. ISSN 1312-6628

Дерменджиев, Атанас (2009) Проблемы общественной географии в Болгарии. Сб. от XV Кирилло-Мефодиевские чтения. Смоленск. Материалы научно-практической конференции, 23 мая 2009. Ред. Н. Е. Мажар. Смоленск: Изд. “Универсум”, 20091 т. 2, с. 73-78. ББК 67 Ч 546

Дерменджиев, Атанас (2008) Геополитически аспекти във възгледите на Марин Дринов. Дриновский збIрник. Дриновски сборник. ХаркIв- СофIa. Харков-София. Ред. М. Г. Станчев. Харков-София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008, с. 262-265. ISBN 978-954-322-224-7

Дерменджиев, Атанас (2008) България се превръща в анклав. –В: “24 часа”, 9. 11. 2008, с. 13.

Дерменджиев, Атанас (2008) 100 неща, които трябва да знаем за географията на България. Население, селища, стопанство. -София: "Световна библиотека", 80 с. ISBN 954-8615-87-8

Дерменджиев, Атанас (2008) Европа. Икономическа география. (Авторска част - Общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Силистра: Ковачев, 2008, 309 с. ISBN 978-954-8775-76-2 COBISS.BG-ID 1228204516

Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Авторска част - Азия: с.5-120) -Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5 COBISS.BG-ID 1233603300

Дерменджиев, Атанас (2008) Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ, "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 280 с. [ред., съст. ] ISBN 954-524-421-9

Дерменджиев, Атанас (2008) Географски поглед върху църквите и манастирите в Сърбия. Сб. от втора научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". ВеликоТърново, 31 октомври 2007 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, т. 2, с. 348-356. 978-954-524-660-9 COBISS.BG-ID 122847520

Дерменджиев, Атанас (2008) Тестове по география на България за ученици и кандидат-студенти. Трето допълнено издание София: Сиела, 2008, 299 с. ISBN 978-954-28-0218-1 COBISS.BG-ID 1229011684

Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. -В. Търново: Изд. "Бойка", 2007, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3 COBISS.BG-ID 1227540196

Дерменджиев, Атанас (2007) Област Велико Търново. География, туристически обекти и забележителности. -В. Търново: Фабер, 135 с. ISBN 978-954-775-816-2

Дерменджиев, Атанас (2007) Регионална структура на търговския обмен на България със страните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. . Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 199-202. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиев, Атанас (2007) България и Балканите – възможните вектори на икономическо сътрудничество. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 1 ноември 2006 г. Ред. Д. Димитров. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, с. 191-198. ISBN 978-954-523-586-2 COBISS.BG-ID 1228475620

Дерменджиев, Атанас (2007) Градски екскурзовод. -В. Търново: Фабер, 132 с. ISBN 978-954-775-741-7

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти -София: Сиела, 2006, 268 с. ISBN 10: 954- 649-897-1, ISBN 13: 978-954-649-897-7 COBISS.BG-ID 1046184676

Дерменджиев, Атанас (2006) За България и българите (геополитически "размисли и страсти") Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали". Том девети. Одеса, 10 септември 2005. Ред. А. Дерменджиев, Пл. Павлов, В. Станко, Н. Червенков и др. Одеса: "Друк", 2006, с. 137-145. ISBN 966-2907-13-0

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитическите възгледи на Марин Дринов Геополитика, геостратегия. -София: 2006, №2, с. 35-39. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1174073828

Дерменджиев, Атанас (2006) Геополитически измерения на балканските транспортни коридори. Сб. от научна конференция "Геополитиката и устойчивото развитие на България". Велико Търново, 18 май 2006. Ред. М. Деведжиев. Велико Търново: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 17-28.

Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. -София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897 COBISS.BG-ID 1242953956

Дерменджиев, Атанас (2006) Електорална география на България : Малък уч. атлас [Предг.] Електорална география на България: Малък уч. атлас / Румен Янков В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 44 с. : с к., табл. ; 29 см ISBN 954-524-502-6 COBISS.BG-ID 1045085156

Дерменджиев, Атанас (2005) В началото. -Пресътворение VI. Ред. П. Христов, М. Шопова. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 3. ISBN - 954-524-461-5 COBISS.BG-ID - 1044244964

Дерменджиев, Атанас (2005) България в транспортната политика на Балканите. Железопътен транспорт. -София: 2005, №5, с. 5-9. ISSN 1310-683X COBISS.BG-ID 1168415460 s. 26-27

Дерменджиев, Атанас (2005) Село Атолово (историко-географско описание). Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": "Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Велико Търново, 20 май 2003. Ред. С. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 182-191. ISBN 954-524-453-4 COBISS.BG-ID 1043815652

Дерменджиев, Атанас (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Второ издание. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 179 с. ISBN: 965-524-395-3.COBISS.BG-ID 1042127588

Дерменджиев, Атанас (2004) След прочита на “С кръст и меч”. Алманах "Света гора”. - В. Търново, 2004, с. 324-328. ISSN 1311-0209 COBISS.BG-ID

Дерменджиев, Атанас (2004) Географски анализи. -В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 120 с. ISBN 954-524-426-7 COBISS.BG-ID 1042626532

Дерменджиев, Атанас (2004) Р. Радеву. Алманах “Света гора”. -В. Търново: 2004, с. 329-332. ISSN 1311-0209 COBISS.BG-ID 1163317732

Дерменджиев, Атанас (2004) България и транспортните схеми на Балканите. Сб. от Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти". Елена, 20 май 2004 г. Ред. Атанас Дерменджиев. Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 14-19. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Геополитика, геостратегия. -София: №. 2, с. 24-27. ISSN 1312-4579

Дерменджиев, Атанас (2004) География и общество – проблеми и решения. Географията. Вчера, днес, утре. Юбилеен сборник в чест на 60 годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2004, с. 193-203. ISBN 954-07-1894-5

Дерменджиев, Атанас (2004) За необходимостта от социални, културни и геополитически знания. Социална и културна география. -София и В. Търново: УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 2004, с. 89-103. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116

Дерменджиев, Атанас (2004) България в транспортните схеми на Балканите. Български транспортен вестник. -София: Год. Х, бр. 22 (400), 3 юни 2004, с. 2-6. ISSN 1310-3814 COBISS.BG-ID 1212688356

Дерменджиев, Атанас (2004) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Геополитика, геостратегия. -София: №1, 2004, с. 8-14. ISSN 1312-4579 COBISS.BG-ID 1166676452

Дерменджиев, Атанас (2004) Нужно е образование, съобразено с времето, в което живеем. Издател, VI. - В. Търново: 2004, №3, с. 3-5, ISSN 1310-4624. COBISS.BG-ID 116571404

Дерменджиев, Атанас (2004) Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. Старопланинско пресичане на коридор N 9 - социално-икономически и геополитически аспекти. [ред., съст.]. Велико Търново: Изд. на Бълг. геополит. д-во, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Община Елена, 2004, 72 с. ISBN 954-524-419-4 COBISS.BG-ID 1042450916

Дерменджиев, Атанас (2004) Geopolitica na formacao universitaria de geografia na Bulgaria. Actas V Congresso da Geografia Portuguesa Portugal Territуrios e Protagonistas, Guimarгes, Universidade do Minho.

Дерменджиев, Атанас (2004) Социална и културна география. София - В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2004, 280 с. [ред., съст.]. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116

Дерменджиев, Атанас (2003) Тестовият вариант по география – вход за висшето училище. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, серия 9, Европеистика, икономика и мениджмънт. -Русе: 2003, с. 24-27. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1178592996

Дерменджиев, Атанас (2003) Професор Марин Деведжиев. Професорите на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий”, 1963-2003. - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 136-139. ISBN 954-524-381-3

Дерменджиев, Атанас (2003) Политикогеографски аспекти на транспортната интеграция на България. Сборник научни трудове. Природни науки. География. - Шумен: УИ "Еп. К. Преславски", с. 170-176. ISBN 954-577-139-9 COBISS.BG-ID 1041003236

Дерменджиев, Атанас (2003) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 148 с. ISBN: 954-524-351-1.

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. Сб. от научна конференция "Геополитически аспекти на българската енергийна стратегия".-София, 27 февруари 2002. София:: Българско геополитическо дружество, с. 8-14. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) България в транспортните схеми на Балканите. http://www.jptactis.com/Archives/jpt505/atanas.htm

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката в България. НИЕ, 2002, бр. 3, с. 21-23. ISSN 1311-0446 COBISS.BG-ID 1159373028

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортната интеграция на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002 с. 20-26. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 117887204

Дерменджиев, Атанас (2002) Река Дунав и териториално-административното устройство на България. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, серия 9, 2002, с. 10-14. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177890532

Дерменджиев, Атанас (2002) Изработване на интелектуални карти и контент-анализ на учебно съдържание “Географски региони”. Сб. от научна конференция с международно участие "Геополитика, регионално развитие, географско образование" в памет на проф. Д. Яранов. Варна, 9-12 септември 2002. Ред. Т. Кръстев. София: Географски институт-БАН, 2002, с.364-375. ISBN 954-9531-09-0

Дерменджиев, Атанас (2002) Политико-географски аспекти на транспортен коридор № 8. Сб. от Международна конференция "Същност, геополитически перспективи и проблеми на общоевропейски транспортен коридор № 8". София, 23 октомври 2002. София: Бълг. Геополит. Д-во, с. 12-17. ISSN 1311-0446

Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката. Икономически живот. 11 (13 март, 2002). с. 1, 10-11 ISSN 0205-0994. -XXXVI COBISS.BG-ID 1119403492

Дерменджиев, Атанас (2001) Думи за юбилея. Следите на Свещената книга в българската литература. – В. Търново: Faber, 2001, с. 14-15. ISBN 954-9541-94-0

Дерменджиев, Атанас (2001) В памет на проф. Русин Русинов. Езиковедски изследвания. -В. Търново: Faber, с. 15-17. ISBN 954-775-002-X

Дерменджиев, Атанас (2000) Живот за другите. Марин Деведжиев. Библиография. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-15. ISBN 954 – 524 – 228 – 0 COBISS.BG-ID 1143855332

Дерменджиев, Атанас (2000) Тематични аспекти на обучението по обществена география във висшето училище. Сб. от тематична научна сесия "50 години Географски институт при БАН". София: ноември 2000. Ред. М. Йорданова. София: Географски институт-БАН, 2000, с. 395-402. ISBN 954-9649-05-9 COBISS.BG-ID - 1289470180

Дерменджиев, Атанас (2000) Радетел на транспортната проблема. Живот за другите [проф. М. Деведжиев] Железопътен транспорт. -София: 2000, № 5, с. 8-9. ISSN 1310-683X COBISS.BG-ID 1143855332

Дерменджиев, Атанас (2000) Образование и наука - необходимата симбиоза. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия. Секция 7, Непрекъснато образование и развитие на човека през новото хилядолетие. -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември 2000, с. 107-115.

Дерменджиев, Атанас (2000) Португалия. Дъхът на Лузитания. (Авторска част - с. 5-46). -В. Търново: Faber, 95 с.ISBN 954-9541-50-9 COBISS.BG-ID 1290572516

Дерменджиев, Атанас (2000) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа) -Русе: Парнас, 2000, 320 с.ISBN 954-856-0043-7 COBISS.BG-ID 1035214820

Дерменджиев, Атанас (2000) Политико-географски проблеми на транспорта в България. Сб. от научна конференция "Техника, технологии и образование. Юбилейна научна сесия, секция 5. Икономика и управление". -Ямбол: Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - Ямбол, 10-11 ноември, 2000, с. 68-75.

Дерменджиев, Атанас (2000) Библиография. Марин Деведжиев В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000, 110 с., [ред., съст.]. ISBN 954-524-228-0 COBISS.BG-ID 1035079396

Дерменджиев, Атанас (1999) Стопанска география на континентите. (Авторска част - Азия, Латинска Америка) -Русе: Парнас, 1999, 254 с. ISBN 954 – 8560 – 36 – 4 COBISS.BG-ID 1033430244

Дерменджиев, Атанас (1999) По въпроса за социологизиране на географското университетско образование. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". -Русе: 1999, т. 37, серия 7, с. 98-102. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1147126244

Дерменджиев, Атанас (1999) Структура на магистърски план по социално-икономическа география във ВТУ. Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев". -Русе:, 1999, т. 37, серия 6, с. 69-82. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1147057892

Дерменджиев, Атанас (1998) Румъния на Балканите. Геополитически бележки. Трудове на ВТУ, кн. География. В. Търново, УИ "СВ. св. Кирил и Методий", 1998, с. 119-130. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529252

Дерменджиев, Атанас (1998) Демографски и стопански показатели на съвременен Китай. Китай, № 1 (4), -София: с. 39. ISSN 1310-9634

Дерменджиев, Атанас (1998) Геодемографска характеристика и социално-икономически промени във Великотърновски регион на съвременния етап. Трудове на ВТУ, кн. География. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1998, с. 151-184. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146526436

Дерменджиев, Атанас (1998) Обществена география на Европа - в самостоятелен училищен курс. Обучението по география, № 4-6. -София: 1998, с. 27-31. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156

Дерменджиев, Атанас (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. -В. Търново: Faber, 1997, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3 COBISS.BG-ID 1034542308

Дерменджиев, Атанас (1996) Европа. Стопанска география. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). -Русе: Парнас, 1996, 288 с., ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764

Дерменджиев, Атанас (1996) География на енергетиката в Румъния. -В. Търново, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, 270 с. ISBN 954 – 799 – 689 – 4 COBISS.BG-ID 1290573284

Дерменджиев, Атанас (1996) Германия. В центъра на Европа. -Русе: Парнас, 1996, 128 с. ISBN 954-8560-20-8 COBISS.BG-ID 1030599652

Дерменджиев, Атанас (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 1996, 112 с. ISBN ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956

Дерменджиев, Атанас (1996) Промени в градските селища в България сред 1944 г. - типология и категоризация. Архив за поселищни проучвания, 1996, № 3-4, с. 3-11. -В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий". ISSN 086-6507 COBISS.BG-ID 1138768356

Дерменджиев, Атанас (1996) Енергийните отношения на Балканите (на примера на България и Румъния). Икономогеографски аспекти. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 205-212. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Икономогеографски аспекти на икономиките на страните от Балканския полуостров след Втората световна война. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки. -В. Търново: ВВОУ с. 226-230. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Регионална промишлена структура на Румъния. Научни трудове на ВВОУ, т. 44, Обществени науки.- В. Търново: ВВОУ, с. 213-225. ISSN 0861-0312

Дерменджиев, Атанас (1996) Стопанска география на европейските страни. (Авторска част: Европа - общи теми, Западна Европа, Северна Европа, Източна Европа). Русе, Парнас, 1996, 288 с. ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764 Русе, Парнас, 1996, 288 с. ISBN 954-856-00-70. COBISS.BG-ID 1029217764

Дерменджиев, Атанас (1995) Реваншизмът в северната ни съседка се завръща облечен в политически одежди -В. Търново: Времена, № 230, с. 8

Дерменджиев, Атанас (1994) Велико Търново в териториално-административното устройство на България. -В. Търново: в. Добро утро, № 40, с. 8-9.

Дерменджиев, Атанас (1994) История и култура на Карнобатския край. Архив за поселищни проучвания. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", № 1, с. 101-107. ISSN 086-6507

Дерменджиев, Атанас (1994) Теоретични въпроси на икономогеографското изследване на енергетиката. Сб. от научна конференция: Теоретични проблеми на географското познание" Несебър, 10-11 септември 1993. Ред. Н. Димов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 253-266. ISBN 954 – 524 – 082 – 2 COBISS.BG-ID 1027804900

Дерменджиев, Атанас (1994) Географски аспекти на териториалната организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. -София: 40 с.COBISS.BG-ID 1254961892

Дерменджиев, Атанас (1994) Суровинна осигуреност и енергийна реализация на добруджанските окръзи в Румъния. Историко-географски аспекти. Сб. от международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие". Изследвания и материали, т. 3. Велико Търново, 10-11 декември 1993 Ред. П. Тодоров, В. Тъпкова-Заимова, Р. Русинов.. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1994, с. 267-272. ISBN 954-424-088-1 ISSN 978-954-400-183-4 (Print)

Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс на Румъния. Икономогеографски анализ. -В. Търново: 1994, 320 с.COBISS.BG-ID 1254961892

Дерменджиев, Атанас (1993) Г като география и П като политика. Или още за големия принос. -В. Търново: в. Добро утро, № 27, с. 4

Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). Авторски текст: Азия - с. 7-148. -В. Търново: Аста, 1993, 247 с. COBISS-ID 1025393380

Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2 COBISS.BG-ID 1026454500

Дерменджиев, Атанас (1993) Британски острови. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 134 – 7 COBISS.BG-ID 1026454756

Дерменджиев, Атанас (1993) Принос в изучаване географията на световното стопанство. Обучението по география. -София: № 3, с. 45-47. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156

Дерменджиев, Атанас (1992) Екологичната проблематика в обучението по география във ВТУ. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.153.

Дерменджиев, Атанас (1992) Развитие и териториално разположение на въгледобивната промишленост на Румъния. Трудове на ВТУ, кн. География. -В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 85-112. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1145663972

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографското странознание - реалност и надежди. Сб. от регионална научно-методическа конференция "Промените в България, Европа, света и отражението им в училищния курс по география". Велико Търново, 10-11 септември 1992. Ред. Д. Кънчев, И. Марков, А. Дерменджиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методи, 1992, с. 61-66.ISBN 954 – 524 – 030 – Х COBISS.BG-ID 1025511140

Дерменджиев, Атанас (1992) Международен симпозиум на тема: "Променяща се Европа, отразена в преподаването по география" Обучението по география. -София: 1992, № 3, с. 41-45. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150075620

Дерменджиев, Атанас (1992) L`enseignement de la geographie socio-economique de l`Europe a l`Universite de V. Tirnovo. La nouvelle Europe dans l`enseignement de la geographie. Palais de l`Europe, -Strasbourg: 1992 (17).

Дерменджиев, Атанас (1992) Антропогенното замърсяване на водите на река Янтра в района на гр. Г. Оряховица и Лясковец - състояние и проблеми. Сб. от трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 92". Русе, 29-30 октомври 1992. Русе: СУБ - Русе, 1992, с. 101.

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. COBISS.BG-ID 1026514148

Дерменджиев, Атанас (1992) Христоматия по икономическа география на света. -В. Търново: Слово, 1992, 195 с. ISBN 954 – 439 – 061 – 8 COBISS.BG-ID 1024174308

Дерменджиев, Атанас (1992) Променяща се Европа, отразена в преподаването по социално-икономическа география във ВУЗ. Сб. от юбилейна научно-практическа конференция "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 28-29 май 1992. Ред. П. Петров. Смолян: ДФ "Кайнадина", 1992, с.153-154.

Дерменджиев, Атанас (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. Обучението по география. -София: 1992, № 3, с.11-18. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156

Дерменджиев, Атанас (1992) Икономогеографски анализ на техногенните фактори за екологични нарушения на природната среда в селищата на Златишко-Пирдопската котловина. Сб. от трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 92". Русе, 29-30 октомври 1992. Русе: СУБ - Русе, 1992, с. 102.

Дерменджиев, Атанас (1992) Обучението по икономическа география на страните във ВУЗ в условията на демократизация на обществения живот. Сб. от научна конференция "Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес". Благоевград, 20 май 1992. Ред. П. Петров. Благоевград: ЮЗУ, 1992, с. 44-45.

Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. Сб. от научна конференция "Подходи към европейската интеграция". София, април 1992. София: СУ "Св. Климент Охридски", 1992, с. 65-75.

Дерменджиев, Атанас (1991) Да си направим област. Север-Изток, №16 (27). Добрич: 18. 04. 1991,с. 6.

Дерменджиев, Атанас (1991) Опит за промишлено райониране на Румъния. Изв. На БГД, т. ХХХ. -София: УИ "Св. Кл. Охридски", с. 89-99. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1991) And economic and geographic study of some transport pollutans in the towns along the Yantra river Ecology conference with international participation "Stable development and ecology – XXI century". Sofia, 22-24 october 1991. Chairman S. Nedialkov. Sofia: Association of Bulgarian Ecologists, 1991, р. 80-81.

Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 252 с. COBISS.BG-ID 1090317028

Дерменджиев, Атанас (1991) Възможности на икономогеографското странознание за актуализиране на учебно-научния процес по география. Сб. от научна конференция "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Силистра, 18-19 май 1991. Ред. В. Куков. Шумен: Хелиос, 1991, с. 66-71.

Дерменджиев, Атанас (1990) Икономогеографско проучване на някои транспортни замърсители в градските селища от поречието на р. Янтра. Сб. от втора научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 90". Русе, 24-26 септември 1990. Русе: СУБ - Русе, 1990, с. 32-33.

Дерменджиев, Атанас (1990) Река Дунав и териториално-административното устройство на България от времето на Туна вилает до наши дни. Сб. от научна конференция "Усъвършенстване на административно-териториалното устройство и деление на България".София, ноември 1990. Ред. Б. Колев. София: Географски институт на БАН, 1990, с. 125-134.

Дерменджиев, Атанас (1990) Състояние и проблеми на дунавския туризъм. Обучението по география. -София: № 4, 1990, с. 40-45. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 11550077156

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми в развитието на електроенергетиката на СР Румъния. Изв. на БГД, XXVII. -София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 173-187. ISSN 03-755-92-4

Дерменджиев, Атанас (1989) Някои тенденции в изменението на броя и движението на населението в Разградска област. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 74-75.

Дерменджиев, Атанас (1989) Българското дунавско корабоплаване и ролята на безмитните зони в Русе и Видин. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 110.

Дерменджиев, Атанас (1989) Състояние и проблеми на крайбрежния и задграничен дунавски туризъм. Сб. от Шести конгрес на БГД. Велико Търново, 8-10 октомври 1989. Ред. Цв. Михайлов. София: Печатна база на СНРБ, 1989, с. 183-184.

Дерменджиев, Атанас (1989) Промишленото развитие на СР Румъния. География. -София: №3, 1989, с. 5-9. ISSN 0324-1564

Дерменджиев, Атанас (1988) По въпроса за типизацията на окръзите и формиране на промишлени райони в СР Румъния. Сб. от Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на Великотърновския университет "Кирил и Методий" т. 3. Велико Търново. 18 април 1988. Ред. Й. Андреев. Велико Търново: Университетска печатница на ВТУ "Кирил и Методий", 1988, с. 5-6.

Дерменджиев, Атанас (1988) Екологични проблеми на градските селища от басейна на р. Янтра. Изграждане на система от мерки като модел за създаване на единна екологична политика в басейна на р. Янтра, Комитет по опазване на природната среда. -София: Комитет за опазване на околната среда, 1988.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/