Публикации на доц. дн Янка Илиева Коева


Коева, Янка (2020) Der gute Lehrer von heute BDV Magazin, April 2020 (1), Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehererverbandes, pp. 22-27, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2019) Koeva, Janka. DaF-Lehrerausbildung an der Hll. Kyrill-und-Method-Universität zu Veliko Tarnovo, Bulgarien. - BDV Magazin 2019 (1), pp. 93-96, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2019) Koeva, Janka. Fehlerkorrektur in Partnerarbeit und Kleingruppen bei schriftlich fixierten Texten. - BDV Magazin 2019 (1), pp. 21-27, Print ISSN 1310 - 6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2019) Стажантската практика - краен етап в университетската подготовка на учители. - Педагогика 2019 (6), Volume 91, 767-784, Print ISSN 0861-3982, НРС 1491

Коева, Янка (2018) Schreiben im Fortgeschrittenenunterricht. Eine Diagrammbeschreibung. BDV Magazin (1), pp. 39-49. 2018, Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012, Каталог на Националната немска библиотека: Leipzig DNB [SAX. DE-101a]

Коева, Янка (2018) Невродидактика и многоезичие. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 319 с., ISBN 978-619-208-168-3, COBISS.BG-ID 1288251620.

Коева, Янка (2017) Студентската (де)мотивация за учене. В: Studia philologica. Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т. 36/2. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 36/2, с. 195-204, Print ISSN 2534-918-X, COBISS.BG-ID 1277647332, НРС N 665

Коева, Янка (2017) Digitale Medien im DaF-Unterricht. Eine Unterrichtsbeobachtung. BDV Magazin, 2017 (1) pp. 12–20.Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012. Немска национална библиотека Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2017) Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht. - Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress Varna, Bulgarien. 2017, pp. 232-237. Online ISSN 1314-6874, http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf

Коева, Янка (2016) Експериментална проверка на ретротрансфера от немски към български език. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика и литературознание, 54, (1), сб. Б. Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2015, 54, (1), сб. Б, с. 69-87, Print ISSN 0861-0029, НРС N 299

Коева, Янка (2016) За „трудната” немска граматика. - Годишник на департамент "Романистика и германистика” София: Нов български университет, 2016 (2), Online ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/drg16/lessons.php

Коева, Янка (2015) Sprechfertigkeit im Fremdsprachenunterricht. - BDV Magazin, 2015 (1), pp. 46-52. Print ISSN 1310-6228 COBISS.BG-ID 1234391012 Немска национална библиотека: Z 1998 B 1183.

Коева, Янка (2015) Трансфер и трансфериране. От немски към български език. - В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, (1), сб. А, Филология. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски, 2015, с. 370-385. ISSN 0861-0029, НРС N 299. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Езикознание, т. 53, кн. 1, сб. А, Филология, ISSN 0861-0029 (print), НРС N 299.

Коева, Янка (2015) Невродидактика, учене и чуждоезиково обучение. - В: Филологически ракурси (1). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 323-373, ISSN 2367-8348 COBISS.BG-ID 1283838948. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 323-373, ISSN 2367-8348, COBISS.BG-ID 1283838948.

Коева, Янка (2015) Невродидактика и типове учещи. В: Годишник на департамент Романистика и Германистика. Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на доц. д-р Ани Леви. София: НБУ, 2015, с. 345-355. ISBN 978-954-535-758-892-0, COBISS.BG-ID 1278214628.

Коева, Янка (2015) Sind die Studenten zum Lernen motiviert? - BDV Magazin, (1), 8-13, Print ISSN 1310-6228, COBISS.BG-ID 1234391012. Немска национална библиотека: Z 1998 B 1183

Коева, Янка (2015) Резюмето – една от целите в езиковото обучение. Чуждоезиково обучение, 2015 (4), с. 378-386. Print ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272832228,Web of science [ERIH PLUS ]https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5z6p2Q54UevhK5VkLX&search_mode=GeneralSearch&prID=d269c925-1540-41f4-943b-e788d8d83587 (13.04.2019)

Коева, Янка (2015) Тънкостите на резюмето. Избрано от текстовете, публикувани в изданията на Национално издателство „Аз Буки”. Аз Буки, 2015 (45), ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272832228, Web of science https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5z6p2Q54UevhK5VkLX&search_mode=GeneralSearch&prID=d269c925-1540-41f4-943b-e788d8d83587 (13.04.2019) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] Национално издателство "Аз Буки", 2015 (45), ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272832228, Web of science

Коева, Янка (2014) Многоезичие и обучението по немски език като чужд. В. Търново: ИВИС, 2014, 206 с., ISBN 978-954-2968-76-4 COBISS.BG-ID 1267780068.

Коева, Янка (2014) Многоезичие в практиката. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: ИВИС, 2014, с. 98–104. ISBN 978-954-2968-77-1 COBISS.BG-ID 1267736292.

Коева, Янка (2014) Многоезичният подход в обучението по немски език през погледа на обучаващите. - Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова. София: Нов български университет, 2014, с. 564 – 573. ISBN 978-954-535-810-4, COBISS.BG-ID 1272509668.

Коева, Янка (2014) Многоезичие и изучаване на немски език след руски. В: Филологически сборник VI *Велико Търново – Твер*. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.145 – 153, ISBN 978-954-524-968-6 (CD), COBISS.BG-ID 1274171364.

Коева, Янка (2014) Немски като чужд език в български контекст. В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с.323 – 330, ISBN 978-954-524-975-4 (CD), COBISS.BG-ID 1274191588.

Коева, Янка (2012) Рецептивни дейности в обучението по немски език като чужд. Формулировки на задачи и упражнения. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 271 c., ISBN 978-954-524-867-2, COBISS.BG-ID 1253603300.

Коева, Янка (2011) Езиковите дейности в обучението по немски език като чужд през погледа на обучаваните. - Чуждоезиково обучение, 2011 (5), с. 35 - 41, Print ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1240261092, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491239, http://jurnals.uni-vt.bg/proglas/eng/rk.aspx, Archive (http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/arch.aspx) https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5z6p2Q54UevhK5VkLX&search_mode=GeneralSearch&prID=d269c925-1540-41f4-943b-e788d8d83587

Коева, Янка (2010) Инструкциите за четене и слушане с разбиране – основа за развитие на продуктивните умения говорене и писане в обучението по немски език като чужд. В: Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение. В. Търново: ИВИС, 2010, с. 77 – 92. ISBN 978-954-8387-87-3, COBISS.BG-ID 1239647972.

Коева, Янка (2010) Vom Lesen zum Schreiben. Überlegungen zu einer interkulturellen Methodik im DaF-Unterricht. In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Германия, Göttingen: Universitätsverlag, 2010, pp. 77 – 86, ISBN 978-3-941875-46-3, срв. също https://www.univerlag.uni-goettingen.de/bitstrea Германия, Göttingen: Universitätsverlag, 2010, pp. 77 – 86, ISBN 978-3-941875-46-3, срв. също https://www.univerlag.uni-goettingen.de/bitstream/...3.../alumni_sommerschule.pdf?, Link: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien

Коева, Янка (2009) Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Plovdiv: Lettera, 159 с., ISBN 978-954-516-646-4, COBISS.BG-ID 236489956. Plovdiv: Lettera, 2009, 159 р.,ISBN 978-954516-646-4, COBISS.BG-ID - 1291902180 [ERIH PLUS; WorldCat], https://www.worldcat.org/title/deutsch-lernen-in-bulgarien-ein-lehrwerk-fur-bulgarische-muttersprachler-ger-stufe-b2/oclc/742251293 OCLC Number: 742251293

Коева, Янка (2009) Текстолингвистични особености на инструкцията в учебните комплекси по немски език. В: Отклонението като норма. Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, 2009, с. 254–264.ISBN 978-954-577-538-3, COBISS.BG-ID 1245155300.

Коева, Янка (2009) Empirische Fehleranalyse bei der Übersetzung von Fachtexten (Bedienungsanleitungen Deutsch – Bulgarisch). In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Германия, Dresden: Thelem, 2009, pp. 285–295. ISBN 978-3-939888-83-3; https://www.amazon.com.au/Translation-Bulgarisch-deutscher-Kulturtransfer-Nikolina-Burneva/dp/3939888834 Links: Translation: Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer - Nikolina ...; Traslation: Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer ... - Amazon.fr (16.06.2020)

Коева, Янка (2009) Инструкции към текстовете за слушане (с разбиране) в учебните комплекси по немски език като чужд. - Чуждоезиково обучение, 2009 (4), 3-17. Print ISSN 978-3-939888-83-3, , COBISS.BG-ID 1183187684, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

Коева, Янка (2009) Инструкциите в учебните комплекси по немски език и проблемът за четенето и разбирането. - Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 335-347, Print ISSN 1313 – 8138, COBISS.BG-ID 1237524452.

Коева, Янка (2008) Инструкцията като вид текст в методическата литература. - Проглас, 2008 (2). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 111-126, Print ISSN 0861 7902, COBISS.BG-ID 1182045156, [ERIH PLUS; CEEOL] https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1866

Коева, Янка (2008) Пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика и инструкцията като вид текст. - Чуждоезиково обучение, 2008 (6), 3 - 17. София: MOН, 3 - 17, Print ISSN 0205 – 1834 (print), COBISS.BG-ID 1182045156, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

Коева, Янка (2007) Kulturproblematik bei der Übersetzung von Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen für das Sprachenpaar Deutsch - Bulgarisch). В: Съвременно образование и чужд език. В. Търново: Астарта, 2007, с. 50-60. ISBN 978-954-350-36-9 COBISS.BG-ID 1244115684.

Коева, Янка (2007) DEUTSCH FÜR DICH. Ein Text- und Übungsbuch. Veliko Tarnovo: Abagar, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5 В. Търново: Абагар, 2007, 288 pp. ISBN 978-954-427-804-5

Коева, Янка (2007) Kleines Schlüsselwörterbuch Mitteleuropa. In: Ernst, Peter (Hrsg). Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0 Австрия, Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0449-0

Коева, Янка (2006) Übersetzungsverfahren bei Texten mit instruktiver Funktion für das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch (am Beispiel von Bedienungsanleitungen. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта. 2006, с. 121-127. ISBN-10: 954-8324-98-9 COBISS.BG-ID 1045903588.

Коева, Янка (2006) Die nonverbalen Elemente bei der Translation von verschiedensprachigen Fachtexten (am Beispiel von Bedienungsanleitungen im Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch. В: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. В. Търново: ПИК, 2006, с. 121-127. ISBN 954-736-142-2; 978-954-736-142-3, COBISS.BG-ID 1045500132.

Коева, Янка (2005) Trjavna. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-90992-9-6, COBISS.BG-ID 1227890404 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Bulgarien – 100 Fotos. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-01-3, COBISS.BG-ID 1244225252 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2005) Eine Attraktion in Klang- und Lichtspiel. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-02-1, COBISS.BG-ID 1244225252 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2004) Schreibtraining im Germanistikstudium – Zur Erarbeitung einer Inhaltsangabe von erzählenden Texten und von Dramatexten. - В: “30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen”. В. Търново: ПИК, 2004, с. 185-201. ISBN 954 736 110 4, COBISS.BG-ID 1044075748

Коева, Янка (2004) Die Nacherzählung im Deutschunterricht als Grundlage für die Entwicklung von Sprachfertigkeiten. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, 2004, с. 60-73, ISBN 954-8324-52-0, COBISS.BG-ID 1043593700.

Коева, Янка (2004) Arbanassi. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2004, ISBN 954-90992-7-X Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo

Коева, Янка (2003) Sprachliche Besonderheiten auf Wortebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (eine kontrastive Analyse von Packungsbeilagen und Gebrauchsanweisungen). В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 65-76, ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900.

Коева, Янка (2003) PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN. В. Търново: Слово, 2003, 255 с.,ISBN 954 439 780-9 COBISS.BG-ID 1042209252

Коева, Янка (2002) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Kochrezepten). В: Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, 2002, pp. 68-74, ISBN 954-577-133-Х COBISS.BG-ID 1039281380.

Коева, Янка (2001) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Gebrauchsanweisungen). В: Технологии, сигурност, екология. В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ, 2001 (69), НРС N 80 В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ, 2001 (69), НРС N 80

Коева, Янка (2001) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“, 2. erweiterte und vervollständigte Auflage. Veliko Tarnovo: Abagar, 2001, pp. 328, ISBN 954-427-397-2 Veliko Tarnovo: Abagar, ISBN 954-427-397-2, KOBISS.BG-ID 1035381476

Коева, Янка (2000) DEUTSCH. Text- und Aufgabensammlung für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen an bulgarischen Universitäten und Hochschulen“. В. Търново: Абагар, 2000, 254 с., ISBN 954-427-397-2, KOBISS.BG-ID 1035381476

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/