Публикации на доц. д-р Виргиния Мирославска


Мирославска, Виргиния (2016) За някои проблеми на българските студенти при усвояването на полския речев етикет, Проглас, Издание на Филологически факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, кн. 2 (2016), 419 - 430

Мирославска, Виргиния (2016) ABC fleksji polskiej. Ćwiczenia, (съавторка Стелиана Александрова),100 c. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016

Мирославска, Виргиния (2014) Gramatická podoba prísudku a úroveň jazykovej etikety v slovenčine a poľštine Romanoslavica, Vol. L, nr. 2, Bukuresti: Editura Universitatii din Bukuresti, 2014, 87- 92

Мирославска, Виргиния (2013) О семантике словацких мужских имён славянского происхождения Състояние и проблеми на българската ономастика, 13. Материали от Международна научна конференция “Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13 – 15 септември 2012 г.), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 571- 580

Мирославска, Виргиния (2013) Trudne miejsca w nauczaniu wymowy polskiej w środowisku bułgarskojęzycznym Postscriptum Polonistyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2013, 2 (12), 303- 309

Мирославска, Виргиния (2013) ФОРМАТА НА СКАЗУЕМОТО КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕЗИКОВА ВЕЖЛИВОСТ В БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК Проглас. Филологическо списание, кн. 2 (2013), Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 129 -135

Мирославска, Виргиния (2012) ABC fleksji polskiej, 88 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012

Мирославска, Виргиния (2012) Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, 336 с. (съавторка) Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012

Мирославска, Виргиния (2011) Językowy savoir-vivre w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców Научни трудове, том 48, кн. 1, сб. А, 2010, Филология, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2011, 441- 447

Мирославска, Виргиния (2010) Ćwiczenia fonetyczne z języka polskiego, 98 с. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010

Мирославска, Виргиния (2010) Роль дисциплин историко-лингвистического цикла в преподавании польского языка как иностранного Studii de Limbă, Literatură şi Metodică, Lucrările simpozionului internaţional: Tendinţe actuale în studierea limbilor, literaturilor şi culturilor slave, Cluj-Napoca, 19-20 iunie 2008, Cluj-Napoca 2010, 333 - 338

Мирославска, Виргиния (2009) Z problematyki semantyki słowackich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Словаците и словакистиката в България. Slováci a slovakistika v Bulharsku, София: Издателство „Стигмати“, 2009, 134 -142

Мирославска, Виргиния (2008) O semantyce słowackich i polskich imion żeńskich o rodowodzie słowiańskim Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция 14-15 ноември 2008 ВТУ, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 504 - 513

Мирославска, Виргиния (2008) Z problematyki kształtowania się nazwisk polskich (na materiale historycznym z cntralnej Polski) Славистични проучвания. Сборник в чест на XIV международен славистичен конгрес, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 29 - 36

Мирославска, Виргиния (2007) Dzieje narodu a rozwój kultury i języka Studia Polonica. Materiały naukowo-dydaktyczne dla studentów filologii polskiej, Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2007, 66 - 83

Мирославска, Виргиния (2006) Polskie nazwy własne. Ćwiczenia, 40 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. И. Канта, 2006

Мирославска, Виргиния (2005) Fleksja polska. Wzory odmiany, 74 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2005

Мирославска, Виргиния (2005) Nauczanie wiedzy o Polsce i polskiej kulturze na studiach polonistycznych polonistycznych w Kaliningradzie Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. Piotra Garncarka, Warszawa: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, 2005, 275 - 281

Мирославска, Виргиния (2002) Ćwiczenia z fonetyki języka polskiego, 52 с. Калининград: Издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, первое издание, 2002, второе издание, 2004

Мирославска, Виргиния (1999) Formy nazwisk dzieci w dialektach polskich i słowackich Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997), Bratislava 1999, 191 - 196

Мирославска, Виргиния (1997) Uwagi o deklinacji nazwisk polskich Varia VI. Zborník zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 27.11. – 29.11.1996), Bratislava 1997, 145 - 149

Мирославска, Виргиния (1997) K problématike ženských priezvísk v slovenčine a poľštine Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 1997, 16 - 23

Мирославска, Виргиния (1997) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII – XVIII w.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997, 148 с.

Мирославска, Виргиния (1996) Vedomosti o urbanonymách vo vyučovaní poľštiny Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996), Banská Bystrica – Bratislava 1996, 271 - 273

Мирославска, Виргиния (1996) K problématike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine (съавторка Miloslavá Sokolová) Varia V. Zborník z V. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 29.11. – 1.12.1995), Bratislava 1996, 59 - 64

Мирославска, Виргиния (1996) Miesto onomastiky vo vyučovacích programoch a školskej praxi v Poľsku 12. slovenská onomastická konferencja a 6. seminár „Onomastika a škola“, Prešov 25. – 26. októbra 1995, Prešov 1996, 80 - 82

Мирославска, Виргиния (1995) Ženské osobné mená v matrikách z Lutomierska a Kazimierza (17. a 18. stor.) Varia IV. Materiály zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra – Piesok 30.11. – 2.12.1994), Bratislava 1995, 10 - 14

Мирославска, Виргиния (1994) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej parafii Kazimierz z XVII w. :] Onomastický zpravodaj (Zpravodaj Místopisné komisie ČSAV), ročník XXXIV – XXXV, Praha 1994, 82 - 85

Мирославска, Виргиния (1994) Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencja Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referatov, Bratislava – Nitra 1994, 149 - 151

Мирославска, Виргиния (1992) „Ludowe” etymologie nazwisk w „Liber chamorum” Waleriana Nekandy Trepki Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae, annus XXVIII, wolumen 3, Slavistika. Prešov 1992, 109 - 115

Мирославска, Виргиния (1990) Imiona chrzestne w księdze metrykalnej Lutomierska Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XXXVI, 1990, 145 - 152

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/