Публикации на гл.ас. д-р Силвия Михайлеску


Михайлеску, Силвия (2018) Procedee de traducere în limba română a verbelor prefixate din limba bulgară Translation and Cultural Mediation. Traducere și mediere culturală, University of Turku, Finland, 2018, c. 203-212, ISBN 978-951-29-7423-8 (Print), ISBN 978-951-29-7424-5 (PDF).

Михайлеску, Силвия (2017) Йордан Йовков (кратко представяне) Carmina Balcanica, year IX, no. 2 (19), November 2017, Ed. AIUS, съставител: М. Albu, Craiova, с. 81-82, ISSN 2065-0582.

Михайлеску, Силвия (2016) Aspectul verbal in limba bulgara si modalitati de redare in limba romana Editura Universitatii din Bucuresti, 2016, 150 с., ISBN 978-606-16-0635-1.

Михайлеску, Силвия (2016) Съгласуването на глаголните времена в сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за време в румънския език в съпоставка с българския език Лексикографията в началото на XXI век. Сборник с доклади от седмата международна конференция по лексикография и лексикология - София 2015, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов", с.668-675, ISBN 978-954-322-875-1.

Михайлеску, Силвия (2015) Отново за изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 107-113, ISBN 978-954-07-3955-7.

Михайлеску, Силвия (2015) Изразяване на приблизително количество в румънския и българския език Балканите – език, история, култура, Велико Търново, Издателство ,,Ивис”, с. 609-613, ISSN 1314 – 4065.

Михайлеску, Силвия (2014) Български заемки в румънски речници от XIX век Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна научна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий". Ред. Ив. Харалампиев, В. Търново: УИ ,,Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 224-232, ISBN 978-954-524-944-0.

Михайлеску, Силвия (2013) Местоименно изразяване на вежливост в румънски език (в съпоставка с българския език) Балканите- език, история, култура, Сб. от Третата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 14–15 октомври 2011 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. III, с. 450-455. ISSN 1314-4065.

Михайлеску, Силвия (2013) Masteratul de traductologie in limba romana de la Universitatea ,,Sf. Kiril si Metodiu'', Veliko Tarnovo, Bulgaria Dialog cultural in spatiul sud-est European, Editura Universitara, Bucuresti, с. 196-199, ISBN: 978-606-591-668-5

Михайлеску, Силвия (2012) Observatii asupra formelor temporale utilizate in propozitiile conditionale cu ако si daca din limbile bulgara si romana Romanoslavica, vol. XLVIII, nr. 1, Bucuresti, с. 83-90, ISSN 0557-272X.

Михайлеску, Силвия (2011) Modalitati de redare a aspectului verbal din limba bulgara in romana (din perspectiva timpului prezent) Romanoslavica, vol. XLVII, nr.1, Bucuresti, с.81-90, ISSN 0557-272X.

Михайлеску, Силвия (2008) Сложни румънски предлози с компонент,, până'' и техни съответствия в българския език Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2007, Ред. Г. Върлинкова, Велико Търново: Астарта, 2008, с. 106-113, ISSN 1313-4086.

Михайлеску, Силвия (2007) Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български Сб. от научна конференция ,,Съвременно образование и чужд език", Велико Търново, май 2006, Ред.А. Иванова, Велико Търново : Астарта, 2007, с. 134-141, ISBN: 978-954-350-36-9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/