Публикации на гл.ас. д-р Теодора Куртева Рабовянова


Рабовянова, Теодора (2017) Изглежда нещо не е наред с глагола. Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации” 8-9 юни 2017 г., Велико Търново.

Рабовянова, Теодора (2017) Многоликото причастие В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Фабер, 2017, с. 174-183. ISBN 978-619-208-123-2.

Рабовянова, Теодора (2017) Миналото страдателно причастие – име предикатив или индикатор за пасив? Български език, 64 (2017), кн. 2, с. 20-33. ISSN 0005-4283.

Рабовянова, Теодора (2017) Записки за един текст В: Нено Неделчев в науката за Българите. Сборник в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Ивис, 2017, с. - . ISBN 978-619-205-070-2.COBISS.BG - ID 1282153188.

Рабовянова, Теодора (2016) За употребата на някои глаголи в разговорната реч Проблеми на устната комуникация. Книга десета. Част 1. Десета международна научна конференция, 7-8 ноември 2014. Ред. Ст. Буров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 172-185. ISSN 2367-8712.

Рабовянова, Теодора (2016) Щрихи към медийната омонимия В: Българският език – история и съвременност. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.98-105. ISBN 987-619-208-048-8.

Рабовянова, Теодора (2016) Езикът на смеха (лингвостилистичен поглед към разказите на Чудомир). - Язык смеха (лингвостилистический взгляд на рассказы Чудомира) Славянские этносы, языки и културы в современном мире. Материалы III Международной научно-практической конференции, подвященной памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной (г. Уфа, 8-9 декабря 2016 г.). Уфа: РИЦ Бьш ГУ, 2016, с. 361-366. ISBN 978-5-7477-4225-3.

Рабовянова, Теодора (2016) Смехът оцеляване, или за „горчивия смях” В: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доцент д-р Руси Русев. Русе: УИ "Ангел Кънчев", 2016, с. 143-153. ISBN 978-954-712-696-1.

Рабовянова, Теодора (2015) Български език за чужденци /С1-С2/ Велико Търново: Фабер", 2015

Рабовянова, Теодора (2011) «Срамните» думи в българските фразеологизми В: Проф. д-р Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 73-90. ISBN 978-954-400-206-0.

Рабовянова, Теодора (2010) За изключенията от правилата в езиковата култура. Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на съвременната българска книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Ред. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив: Контекст, 2010, с. 45-59. ISBN 978-954-8238-25-0.

Рабовянова, Теодора (2010) Универсалният разговорен глагол таковам и неговите производни. Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална научна конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината от вестник „Янтра днес” – 5-6 юни 2008 г. Ред. Хр. Станева, М., Илиева, Ан. Петкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 176-190. ISBN 978-954-524-745-3.

Рабовянова, Теодора (2009) Към въпроса за глаголната полипрефиксация в българския език. В: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 348-356. ISBN 978-954-524-693-7.

Рабовянова, Теодора (2009) За прякото и преносното значение като фактори на полисемията на префигирания глагол. В: Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 184-200. ISBN 978-954-524-674-6.

Рабовянова, Теодора (2009) Сложните думи у Емилиян Станев (наблюдения върху “Антихрист”). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн. Ст. Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009. с. 177-190. ISBN 978-954-524-724-8.

Рабовянова, Теодора (2008) За един вид синтактични съчетания с предлога с в съвременния български език. Проглас, 2008, кн. 1, с. 124-135. ISBN 0861 7902.

Рабовянова, Теодора (2008) Книга за структурите и смислите. Рецензия на книгата на доц. д-р Стефан Гърдев Езикови структури. Пътища и граници на смисъла из перифериите на лингвистиката след функционализма). // Проглас, 2008, 2, с. 152-156. ISBN 0861 7902.

Рабовянова, Теодора (2007) Към въпроса за семантиката на предлога с. В: Славянските предлози. Велико Търново: ИВИС, 2007, с. 64-75. ISBN 978-954-8387-04-0.

Рабовянова, Теодора (2007) Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език. Велико Търново: Астарта, 2007. 392 с. ISBN 978-954-350-024-6.

Рабовянова, Теодора (2006) Глаголните представки – синтагматика и полисемия (за семантичната изборност на съчетаването). Български език, 2006, кн. 1, с. 78-90. ISSN 0005-4283.

Рабовянова, Теодора (2006) За появата на синтагматични семи в префигирания глагол. В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 245-258. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5.

Рабовянова, Теодора (2006) Отново за семантиката на глаголната представка раз- в съвременния български език. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005. Ред. Кр. Чакърова, Св. Черпокова. ИМН - Пловдив, 2006, с. 267-279.

Рабовянова, Теодора (2006) Функционално-синтагматични класове представки. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005. Ред. Кр. Чакърова, Св. Черпокова. ИМН - Пловдив, 2006, с. 267-279.

Рабовянова, Теодора (2005) Към производните значения на глаголната представка раз- в съвременния български език. В: Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (под патронажа на Ректора на ВТУ). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 326-333. ISBN 954-524-486-0.

Рабовянова, Теодора (2005) За синтагматиката на глаголните представки. В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 391-397. ISBN 954-524-485-2.

Рабовянова, Теодора (2004) Семантика и семантична парадигма на глаголната представка раз- в съвременния български език. Проглас, 2000-2004, с. 98-135. ISBN 08617902.

Рабовянова, Теодора (2004) Значението интензивност и глаголната представка раз-. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. 2004, т. 42, кн. 1, с. 243-256. ISSN 0861-0029.

Рабовянова, Теодора (2002) Съдът над другите или съдът над себе си (лингвостилистичен анализ на разказа „Съд” от Йордан Йовков). Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения Велико Търново’2001. Ред. Ел. Налбантова, Ан. Петрова. Велико Търново: Астарта, 2002, с. 175-209. ISBN 954-91070-5-7.

Рабовянова, Теодора (2002) Българските полипрефигирани глаголи – основни преводни еквиваленти в съвременния английски език. Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения. Велико Търново’2002. Ред. Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. Велико Търново: Фабер, 2002, с. 96-126. ISBN 954-775-199-9

Рабовянова, Теодора (2000) Към въпроса за глаголната полипрефиксация в съвременния български език. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филологии. 2000, т. 38, кн. 1, с. 405-416. ISSN 0861-0029.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/