Публикации на доц. д-р Ния Иванова Радева


Радева, Ния (2018) Български език за чужденци. Ниво С1, С2. Уроци № 2, № 6, № 10. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2018) Езикови особености на "Приказки и нравоучителни примери..." от Матей Преображенски Кръгла маса "Велик и безсмъртен", посветена на 190-годишнината от рождението на Матей Преображенски. 11 октомври; с. Ново село, Великотърновско

Радева, Ния (2018) Езикът на Матей Преображенски Седемнадесета национална научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190-годишнината от рождението на отец Матей Преображенски. 15-16 ноември; Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", Велико Търново

Радева, Ния (2018) Случай на редупликация в съвременната речева практика. Семантика, форма, произход. - В: Проблеми на устната комуникация. 11. В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". с. 331-343

Радева, Ния (2017) Случай на редупликация в съвременната речева практика. Семантика, форма, произход. Единадесета международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация"; 10-11 ноември; Велико Търново

Радева, Ния (2017) Личното име Архангел в българската наименувателна практика Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: УИ "Св. св. Крил и Методий", с. 286-294; ISBN 978-619-208-123-2.

Радева, Ния (2017) Български език за чужденци. Ниво С1, С2. Уроци № 2, № 6, № 10. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2017) За монографията "Пуризмът в епохата на Българското възраждане" Електронно списание LiterNet; бр. 2 https://liternet.bg/publish31/nia-radeva/nadka-nikolova.htm

Радева, Ния (2016) Изпреварващо словообразуване/ формообразувне в съвременния български език. Проблеми на устната комуникация. 10. Част І. Велико Търново; Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"; с. 186-192; ISSN 2367-8712.

Радева, Ния (2016) Сборник текстове за семинарни занятия по история на българския книжовен език /Втората половина на ХVІІІ н. – 70-те години на ХІХ в./ Велико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 107 с. ISBN 978-619-208-085-3.

Радева, Ния (2016) Български език за чужденци. Ниво С1, С2. Уроци № 2, № 6, № 10. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2015) Български език за чужденци. Ниво С1, С2.; Уроци № 2, № 6, № 10 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; Департамент за езково обучение; Уроци № 2, № 6, № 10; с. 27-44; с.103-120; с. 175-190.

Радева, Ния (2015) Доц. д-р Ралица Цойнска на 75 години. сп. Български език; кн. 3; с.143-147; ISSN 0005-4283

Радева, Ния (2015) "Болгарска грамматика" на Неофит Рилски сред граматики от 30-те - 40-те години на ХІХ век Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове. Т. 53, кн. 1, сб. А. Пловдив:УИ "Паисий Хилендарски", с. 97-113. ISSN 0861-0029.

Радева, Ния (2015) Български език за чужденци. Ниво С1, С2 Велико Търново

Радева, Ния (2015) "Болгарска граматика" на Неофит Рилски сред граматики от 30 - 40-те години на XIX век Международна научна конференция "Паисиеви четения 2015"; 29-31 октомври, Пловдив

Радева, Ния (2014) Рибният буквар и българските граматики от 30-те години на ХІХ век. сп. Език и литература; кн. 3-4, с. 48-62

Радева, Ния (2014) Цялостно изследване за българските относителни местоимения. (Иван Г. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход развой. Част І и ІІ.) сп. Проглас, кн. 1, с. 189-193; ISSN 0861-7902.

Радева, Ния (2014) Образцово издание на „История славянобългарска”. (За: Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар.) сп. Език и литература; кн. 1-2; с.173-175;

Радева, Ния (2014) Библиография на научните трудове на доц. д-р Ралица Цойнска по случай 75-годишнината ѝ. http://e-nasledstvo.com/index.php/2014-11-21-14-37-22/95-2015-09-28-09-11-43

Радева, Ния (2014) Изпреварващо словообразуване/Формообразуване в съвременния български език Десета международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация". 7-8 ноември, Велико Търново

Радева, Ния (2013) От езика на "История славянобългарска" към езика на нейните преписи. Част I. В. Търново:УИ "Св. св. Крил и Методий". 138 с.

Радева, Ния (2013) Преписите на „История славянобългарска” – подход при изследване на езика. „История славянобългарска” и духовният живот през 30-40-те години на ХІХ век. В. Търново

Радева, Ния (2013) Учебна тетрадка за чужденци. Ниво С. Велико Търново

Радева, Ния (2012) Етюди върху явления от историята на българския език. Велико Търново: Веста, 270 с.; ISBN 978-954-543-040-4.

Радева, Ния (2012) Белочерковският препис (1843 г.) на „История славянобългарска” и процесите в книжовния български език. сп. Език и литература

Радева, Ния (2012) Кънчо-Стояновият препис (1844 г.) на „История славянобългарска” и неговият език. сп. Проглас. Кн. 2, с. 21-42

Радева, Ния (2009) Антропоними, производни от глагола быти, в българската наименователна практика В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9, В. Търново, с. 267-276

Радева, Ния (2006) Мъжки лични имена от Търново (XV-XVII век) В: Научни изследвания в чест и памет на академик Иван Дуриданов. В. Търново, с. 315-322;

Радева, Ния (1999) Малък речнк на остарели и редки думи в българския език А-Я. В. Търново: Слово. 204 с.

Радева, Ния (1994) Учебен речник на непознати, чужди и остарели думи в българския език Велико Търново: "Слово", 202 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/