Публикации на гл.ас. д-р Маринела Николаева Петрова


Петрова, Маринела (2018) Die Vielfalt der Frankophonie in Bulgarien : Ein kurzer Überblick [Les multiples visages de la Francophonie en Bulgarie]// Frankreich-Bulgarien : Innereuropäischer Kulturtransfer. Сб. от международна научна конференция "TRANSFERT CULTUREL FRANCO-BULGARE ", Дрезден,17-18. 06. 2016 г. Ред. Mартин Хенцелман, Кристоф Оливер Майер. Хамбург: Verlag Dr. Kovač, рp. 185-191. ISSN 1862-7277 ISBN 978-3-8300-9494-4

Петрова, Маринела (2017) Classification des locutions comparatives en français formées à l’aide de la conjonction « comme » selon leurs marques stylistiques. Годишник на департамент "Романистика и германистика" : Т. 3 : Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н. Ред.проф. Мария Грозева д.н., гл. ас. д-р Магдалена Караджункова, гл. ас. д-р Мария Спасова. София, Издателство на Нов български университет, 2017, с. 78-89. ISBN 978-954-535-993-4

Петрова, Маринела (2014) Дисертационен труд на тема „Особености на френските сравнителни конструкции и проблеми на превода им на български език“.

Петрова, Маринела (2014) Начини на изразяване на компаративно отношение в простото изречение на френски език според сравнителната дума. Сборник от уеб конференция "Общуване без граници" по проект по Наредба 9 "Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода". Велико Търново, октомври 2013 - април 2014 г. Ред. Вл. Сабоурин. Велико Търново: изд. „Абагар“, 2014, с. 125-136. ISBN 978-619-168-073-3

Петрова, Маринела (2013) Les expressions comparatives de couleur en franсais et leurs еquivalents en bulgare. Дидактика межкультурной коммуникации в иноязычном образовании: теория и практика, 2013, т. 2, Ижевск, Русия, Изд-во «Удмуртский университет»304 с. ISBN 978-5-4312-0244-5

Петрова, Маринела (2013) Начини на изразяване на компаративно отношение в сложното изречение според съюзната връзка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново, изд. „Ивис“, 2013, с. 248-260. ISBN 978-954-2968-50-4

Петрова, Маринела (2012) Устойчиви сравнения с компонент цветообозначение във френския език и особености на превода им на български език. Сб. от международна научна конференция "Теория и практика на превода" – сборник в памет на Даниела Петрова, В. Търново, 24-25 ноември 2011 г. Отг. ред. доц. д- И. Попова-Велева. В.Търново, изд.“Фабер“, 2012, с. 265-276. ISBN 978-954-400-671-6

Петрова, Маринела (2011) Particularitеs des expressions animaliеres sous forme de comparaison en francais et en bulgare In: L’еtat des recherches et les tendances du dеveloppement de la parеmiologie et de la phrasеologie romanes. Lask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2011, pp. 179-187. ISBN 978-83-60178-95-9

Петрова, Маринела (2011) За особеностите в превода от френски на български език на устойчивите сравнения с компонент название на животно Сб. от Международна научна конференция "Паисий Христов – една кариера в служба на словото - сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов", В. Търново, 25-26 октомври 2010 г. Ред. доц. д-р Кр. Петров, доц. дфн Вл. Сабоурин. В. Търново: Изд. "Фабер", 2011, с. 395-402. ISBN 978-954-400-472-9

Петрова, Маринела (2011) Тематична характеристика на фразеологизми с компонент „БОГ” във френския език. В: Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р В.Вътов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 317-328. ISBN 978-954-524-810-8

Петрова, Маринела (2011) Lexique nominal, deuxième partie В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011. - с. 264, ISBN 978 – 954 – 524 – 787 – 3

Петрова, Маринела (2008) ECHANGES CULTURELS ET LINGUISTIQUES ENTRE LA BELGIQUE ET LA BULGARIE DE LA FIN DU XIXеme SIECLE A NOS JOURS Studia Politica, 2008, vol.VIII, no. 1, 2008. pp. 65 – 72. ISSN 1582-4551

Петрова, Маринела (2008) Lexique nominal. Първа част Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 296 с., ISBN 978-954-524-657

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/