Публикации на гл.ас. д-р Йоана Стоилова Славчева


Славчева, Йоана (2020) "Probleme actuale în predarea limbii române studenților bulgari. Nivelul A1-A2 conform CECRL" Филологически изследвания на ВТУ, том 38

Славчева, Йоана (2020) "Умрялата котка на днешната поезия" на Мирча Картареску сп. Език и литература

Славчева, Йоана (2020) "Националният поет – от романтичния образ до модерния културен мит. Случаят на румънския поет Михай Еминеску", автор: Йоана Бот сп. "Език и литература"

Славчева, Йоана (2020) “Aspecte аle spaţiului în câteva romane antitotalitariste româneşti din anii '60 -'70 ai secolului al XX-lea” Сборник “FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE", Румъния

Славчева, Йоана (2020) Румънският писател Александру Ивасюк и неговият роман-антиутопия „Ракът“ сп. "Език и литература"

Славчева, Йоана (2017) Романът „Временното” на Габриела Адамещяну като още един прочит на миналото Балканите - език, история, култура, 2017 / Том 5 ISSN: 2535-1346 (Online)

Славчева, Йоана (2016) Book-review: World literature studies 2, vol. 7, Outstanding Romanian Personalities in World Literature and Literature Studies. (Eds.) Libuša Vajdová, Andrei Terian. Bratislava, Institute of World Literature, SAS, 2015. [Изследвания по световна литература 2. том 7, 2015. Изтъкнати румънски личности в световната литература и литературна наука. Редактори: Либуша Вайдова, Андрей Териан] Colloquia Comparativa Litterarum, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2016. Vol 2, No 1 (с.135-140). ISSN: 2367-7716

Славчева, Йоана (2015) Аспекти на документалното в някои румънски антитоталитарни романи Проглас. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, №2, (с. 414-428). ISSN 0861-7902

Славчева, Йоана (2015) Индивидуалният протест на героите в румънските антитоталитарни романи от 70-те години на XX век Сборник от Международна конференция по балканистика „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция”, София, 30 и 31 май 2014 г. София: УИ „Св. Кл.Охридски“, 2015. ISBN 978-954-07-3935-9

Славчева, Йоана (2010) „Темата за отчуждението като симптом за противопоставяне в романите „Натрапникът” и „Самотникът” от румънския писател Марин Преда" сп. Проглас, кн. 1, 2010 г., с. 170-180.

Славчева, Йоана (2010) „Времето като „идеологическо алиби” в румънските политически романи от 60-те и 70-те години на ХХ век” Сборник от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, състояла се на 23-24 октомври 2009 г.във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

Славчева, Йоана (2009) „Затворът и концлагерът в два румънски политически романа от края на 70-те години на XX век”, сп. Език и литература, бр. 3-4 2009 г., с. 150

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/