Публикации на проф. д-р Любомира Симеонова Попова


Попова, Любомира (2017) Социалнопедагогическа работа с младежта - реалност и предизвикателства Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 17 - 18 ноември 2017 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2018, с.... ISSN 2534-9317

Попова, Любомира (2016) Професионалната компетентност на младежкия работник Организация и управление на училището и детската градина, (4), с. .... Print ISSN: 1312-3181

Попова, Любомира (2016) Европейски аспекти на младежката политика в БългарияСб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, В. Търново: Фабер, с. -. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 128368004 Сб. Дни на науката, 2015, Великотърновски клон на съюза на учените в България, В. Търново: Фабер, с. - . ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 128368004

Попова, Любомира (2016) Образователна структура на българските младежи – реалност и тенденции. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2016", посветен на 140-годишнината от Априлското въстание, Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2017, с.50 – 55. ISSN 1314-2283

Попова, Любомира (2016) Младежката политика в България. Социалнопедагогически аспекти. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 200 с. ISBN 978-619-208-064-8. COBISS.BG-ID 1275766756 Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 200 с. ISBN 978-619-208-064-8. COBISS.BG-ID 1275766756

Попова, Любомира (2016) Европейска младежка политика. История и приоритети. Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884 Велико Търново: Ай анд Би,126 с. ISBN 978-619-7281-15-6. COBISS.BG-ID 1279878884

Попова, Любомира (2016) Медийна среда и влиянието й върху младите хора. -Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2016, 25 (4) с. 61-71. ISSN: 0861-475Х. COBISS.BG-ID 1285038052 Образование: двумесечно научно-методическо списание, 2016, 25 (4) с. 61-71. ISSN: 0861-475Х. COBISS.BG-ID 1285038052

Попова, Любомира (2016) Социодемографски профил на младите хора в България – реалност и тенденции. - Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 76-84. Online ISSN: 2367-9360, Print ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1281377764 Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 76-84. Online ISSN: 2367-9360, Print ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1281377764

Попова, Любомира (2016) Към проблема за миграцията на младите хора в България. - Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 69-75. Online ISSN: 2367-9360, Print ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1281364708 Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 69-75. Online ISSN: 2367-9360, Print ISSN: 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1281364708

Попова, Любомира (2016) Професионалното портфолио – възможност за оценка и самооценка на учителя. - В: Учителят прави училището. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 103-112. ISBN 978-619-208-081-5 В: Учителят прави училището. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 103-112. ISBN 978-619-208-081-5

Попова, Любомира (2016) Подготовка на студентите-педагози за справяне с професионалния стрес. - В: Учителят прави училището. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 134-140. ISBN 978-619-208-081-5 В: Учителят прави училището. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 134-140. ISBN 978-619-208-081-5

Попова, Любомира (2016) Семейството и бракът в представите на младите хора в България (съавтор) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 374-379. ISBN 978-5-906888-04-4

Попова, Любомира (2016) Образователни аспекти на младежката политика в България в контекста на стратегия Европа 2020 (съавтор) Инновации в технологиях и образовании (Сборник статей), част 4. Ред. Л.И.Законнова. Белово – Велико Тырново, 2016, с. 371-374. ISBN 978-5-906888-04-4

Попова, Любомира (2016) Possibilities for coping with professional stress in teachers Riga

Попова, Любомира (2015) Иновативни практики в социалните услуги за деца. - Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 364 – 368. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID 1274917860 Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 1963 - 2013", Секция Педагогически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 364 – 368. ISBN 978-619-208-001-3. COBISS.BG-ID 1274917860

Попова, Любомира (2015) Формиране на интерес към четенето чрез стимулиране на познавателната активност В: Грамотността в началното училище. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 59-72. ISBN 978-619-208-029-7

Попова, Любомира (2015) Мотивация за активно използване на електронни услуги в образователната система Електронное правительство в регионах: проблемы и перспективы, Белово, В. Търново, ISBN 978-619-208-011-2, (с. 148-151).

Попова, Любомира (2015) Младежките политики в България в контекста на Националната стратегия за младежта. - В сборнике: Инновации в технологиях и образовании Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции. Белово, 2015, част 4, с. 231-234. ISBN 978-5-90-906805-58-4 В сборнике: Инновации в технологиях и образовании Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции. Белово, 2015, част 4, с. 231-234. ISBN 978-5-90-906805-58-4

Попова, Любомира (2015) За стреса в професията на учителя. - Сб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, с. 316 - 322. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1275981284 Сб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, с. 316 - 322. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1275981284

Попова, Любомира (2015) Младежка политика на Съвета на Европа В: Европейски стандарти в спортното образование - Враца. Велико Търново: Ай енд Би, 2015, с. 111-117. ISBN 978-954-9689-94-5

Попова, Любомира (2015) Съвременни аспекти на младежката политика в България В: Европейски стандарти в спортното образование - Враца. Велико Търново: Ай енд Би, 2015, с. 117-127. ISBN 978-954-9689-94-5

Попова, Любомира (2015) Възможности за стимулиране на интереса към четене Сборник: Насърчаване на четенето, ЦРЧР

Попова, Любомира (2015) Instruments for regulation of the education market (съавтор). - Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 20 - 21 ноември 2015 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015. ISBN 978-619-7281-01-9 COBISS.BG-ID 1281978852 Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, В. Търново, 20 - 21 ноември 2015 г. Съст. Р. Христова - Коцева. Велико Търново: Ай анд Би, 2015. ISBN 978-619-7281-01-9 COBISS.BG-ID 1281978852

Попова, Любомира (2015) Нормативни основи на младежката политика в България. - Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 23 (2), с. 228-249. Print ISSN 1310-358X, Online ISSN: 2367-9360 COBISS.BG-ID 1278824932 Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 23 (2), с. 228-249. Print ISSN 1310-358X, Online ISSN: 2367-9360 COBISS.BG-ID 1278824932

Попова, Любомира (2014) Актуални аспекти на формирането на ценностна ориентация у учениците Сб. от I Международная научно-практическач конференция "Психология отношений в постнеклассической парадигме", Белово, Русия,1 - 15 декабря 2013 г. Ред. М. С. Яницкий, Р. Й. Кузманова - Карталова и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ, Россия, Велико Тырново: Изд-во у-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Болгария, 2014, с.116 - 120. ISBN 978-5-89070-947-9 ISBN 978-954-524-938-9

Попова, Любомира (2014) Стратегии за справяне със синдрома «Бърнаут Сб. от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет", Велико Търново, 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова - Карталова и др. Велико Търново: Фабер, 2015, с. 122 – 129. ISBN 978-619-00-0352-6

Попова, Любомира (2014) Взаимодействието учители – родители в съвременния образователен процес. - Педагогически алманах, 2014, 22 (1) с. 50-57. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1274022884 Педагогически алманах, 2014, 22 (1) с. 50-57. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1274022884

Попова, Любомира (2013) Някои аспекти на диагностичната дейност на класния ръководител. - Педагогика, 2013, 85(9), с.1413 - 1420. ISBN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1261103076 Педагогика, 2013, 85(9), с.1413 - 1420. ISBN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1261103076

Попова, Любомира (2013) Наръчник за студентите - социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца-имигранти. - София: Е Принт, 2013, 100 с. ISBN 978-619-90102-6-6. COBISS.BG-ID 1266823140 София: Е Принт, 2013, 100 с. ISBN 978-619-90102-6-6. COBISS.BG-ID 1266823140

Попова, Любомира (2013) За някои психолого-дидактически аспекти на обучението по четене Сб. "Традиции и иновации в началното образование". Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013 , с. 289-298. ISBN 978-954-07-3634-1

Попова, Любомира (2013) Career development of Bulgarian teachers Сб. от VI международная научная конференция "Иновации в технологиях и образовании", Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, Русия, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”, Белово, 17 - 18 мая 2013 г. Ред. В. Ю. Блюменштейн и др. Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та "Св. Кирилла и Св. Мефодия", Велико Тырново, Болгария, 2013, часть 4, с. 76 – 80. ISBN 978-5-89070-921-9 ISBN 978-954-524-915-0

Попова, Любомира (2013) Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти: учебно помагало Велико Търново: Фабер, 140 с. ISBN 978-954-400-980-9. COBISS.BG-ID 1261589988

Попова, Любомира (2013) Мултикултурното образование в България. - В: Иновации в технологиях и образовании. Сборник статей. Часть 4. VI международная научная конференция. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”. Белово. ISBN 978-5-89070-921-9. ISBN 978-954-524-915-0 В: Иновации в технологиях и образовании. Сборник статей. Часть 4. VI международная научная конференция. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Университет „Св. Кирилла и Св. Мефодия”, Велико Тырново, Болгария, Филиал КузГТУ в г. Белово, Администрация г. Белово, ОАО „Белон”. Белово. ISBN 978-5-89070-921-9. ISBN 978-954-524-915-0

Попова, Любомира (2012) Подготовката на педагози за интегрирано обучение в общообразователна среда. Сб. от Юбилейна международна конференция 18-19 май "130 години предучилищно образование в България". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.262-266. ISBN 978-954-524-842-9. COBISS.BG-ID 1267889380 Сб. от Юбилейна международна конференция 18-19 май,"130 години предучилищно образование в България". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.262-266. ISBN 978-954-524-842-9. COBISS.BG-ID 1267889380

Попова, Любомира (2012) Педагогическа технология за екологично възпитание. - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.1, с.13-24. ISSN 1314-6319 Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.1, с.13-24. ISSN 1314-6319

Попова, Любомира (2012) Модел на занимание по интереси «Моята ваканция». - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.2, с.26-34. ISSN 1314-6319 Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.2, с.26-34. ISSN 1314-6319

Попова, Любомира (2012) Координация и взаимодействие между държавните институции, работещи с деца – жертви на насилие В: Диалог на педагогическите компетенции. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 110-126, ISBN 978-954-524-839-9

Попова, Любомира (2012) Роля на мотивацията в учебната дейност. В. Търново: Абагар, 200 с. ISBN 978-954-427-974-5 COBISS.BG-ID 1246419172 В. Търново: Абагар, 200 с. ISBN 978-954-427-974-5 COBISS.BG-ID 1246419172

Попова, Любомира (2012) Хранителни вериги в животинския свят – модел на занимание по интереси. - Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.4, с.39-42. ISSN 1314-6319 Списание "Целодневно обучение", РААБЕ, бр.4, с.39-42. ISSN 1314-6319

Попова, Любомира (2011) Интеркултурне перспективе у савременом образованом процесу (съавтор) В: Васпитање за хуманое односе – проблеми и перспективе (Зборник радова). Ред. Р. Виденович. Издавачки центар, Универзитет у Нишу, 2011, с. 85-91. ISBN 978-86-7379-233-0

Попова, Любомира (2011) Предизвикателства пред интегрираното обучение в общообразователна среда и подготовката на социални педагози. - B: Подадена ръка. ВеликоТърново: Фабер, 2011, с.87-115. ISBN 978-954-400-555-9. COBISS.BG-ID 1239494628 B: Подадена ръка. ВеликоТърново: Фабер, 2011, с.87-115. ISBN 978-954-400-555-9. COBISS.BG-ID 1239494628

Попова, Любомира (2011) Движението Буккросинг – възможност за формиране на читателски интерес. - Начално образование, 2011, 51(4), с.48-52. ISSN: 0204-4951. COBISS.BG-ID 1238352612 Начално образование, 2011, 51(4), с.48-52. ISSN: 0204-4951. COBISS.BG-ID 1238352612

Попова, Любомира (2011) Европейският парламент и формирането на ценностни ориентации. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 272 – 278. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248780260 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 272 – 278. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248780260

Попова, Любомира (2011) Междуинституционално партньорство за пълноценна интеграция на децата-имигранти в българското училище Учебно помагало, ВТУ

Попова, Любомира (2011) Интеграцията на мигрантите в българското общество – предизвикателства и възможности В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2011, т. 50, серия 6.2, с. 72-76. ISSN 1311-3321

Попова, Любомира (2010) Съвременни аспекти на взаимодействието на класния ръководител с родителите на учениците. - Сб. Дни на науката 2009 (2010), с. 215 - 222. ISSN: 1314-2283. COBISS.BG-ID 1236596196 Сб. Дни на науката 2009 (2010), с. 215 - 222. ISSN: 1314-2283. COBISS.BG-ID 1236596196

Попова, Любомира (2010) Взаимодействие на класния ръководител със социално-педагогическите институции при социализацията на учениците. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 18 (1), с. 22-29. ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240074724 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 18 (1), с. 22-29. ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240074724

Попова, Любомира (2010) Класният ръководител и образователните взаимодействия в началното училище. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 228 с. ISBN 978-954-524-755-2 COBISS.BG-ID 1235189220 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 228 с. ISBN 978-954-524-755-2 COBISS.BG-ID 1235189220

Попова, Любомира (2010) Особености на оценяването в началния образователен етап Сб. от Научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование". Ред. П. Костова. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 135-144, ISBN 978-954-524-734-7

Попова, Любомира (2009) Съвременни измерения на дейността а класния ръководител. - Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Науч. ред. Розалия Кузманова, В. Търново 6-7 ноември 2009, В. Търново: Фабер, 2010, с.137-142, ISBN 978-954-400-422-4 Сб. от Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Науч. ред. Розалия Кузманова, В. Търново 6-7 ноември 2009, В. Търново: Фабер, 2010, с.137-142, ISBN 978-954-400-422-4

Попова, Любомира (2009) Ценностите на обединена Европа и българското образование (съавтор). - Сб. Protivurecnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Ниш, 2009, с. 439- 448, ISBN 978-86-7379-179-1, COBISS. SR-ID 167531276 Сб. Protivurecnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Ниш, 2009, с. 439- 448, ISBN 978-86-7379-179-1, COBISS. SR-ID 167531276

Попова, Любомира (2009) Интеркултурното образование – реалност и перспективи.- В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 17 (1), с. 59-78. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1235152356 В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, 17 (1), с. 59-78. Online ISSN 2367-9360, Print ISSN 1310-358Х. COBISS.BG-ID 1235152356

Попова, Любомира (2009) Европейската програма "Еразъм" - възможност за развитие на интеркултурна компетентност у студентите Педагогика, 2009, XIX(9-10), с. 120 - 135. ISSN 0861-3982

Попова, Любомира (2008) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен (в съавторство) – Педагогика, 2008, 8, с. 58 - 73. ISSN 0861-3982

Попова, Любомира (2008) Училището – единство на различия (съавтор). Велико Търново: РИК "БИ", Науч. ред. Любомира Попова, 2008, 278 с. ISBN 978-954-8771-07-8 Велико Търново: РИК "БИ", Науч. ред. Любомира Попова, 2008, 278 с. ISBN 978-954-8771-07-8

Попова, Любомира (2008) За съвместната дейност на класния ръководител и педагогическия съветник Сб. от научна конференция „120 години СУ и развитие на педагогическата наука”, София, Рец. Ст. Здравкова, Кл. Сапунджиева, Н. Бояджиева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 4..-4.. ISBN 978-954-8846-04-02

Попова, Любомира (2008) Формирането на познавателен интерес – възможност за приобщаване към четене – Начално образование, 2008, 6, с. 56 - 60, ISSN 0204-4951

Попова, Любомира (2008) Външното оценяване на учениците в края на началния етап на основната образователна степен. - Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 88-97, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740 Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 88-97, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740

Попова, Любомира (2008) Образованието в мултикултурна учебна среда. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2008", Велико Търново, май 2008 г. Отг. ред. Ив. Хараламбиев. В. Търново: Фабер, 2009, с. 192 – 199. ISSN 954-400-078-2 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2008", Велико Търново, май 2008 г. Отг. ред. Ив. Хараламбиев. В. Търново: Фабер, 2009, с. 192 – 199. ISSN 954-400-078-2

Попова, Любомира (2008) Портфолиото в съвременния образователен процес Сб. от Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Съст. Р. Кузманова – Карталова, П. Костова, А. Кръстева. Ред. Цв. Рашкова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 231 – 235. ISBN 978-954-524-628-9

Попова, Любомира (2008) Училището и социално-педагогическите институции – партньори в грижата за подрастващите (съавтор) Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). Ред.: В.В.Крижко, К.О.Баханов, В.И.Гусин и др. Бердянськ: БДПУ, 2008, №1, с. 189-194. ISBN 978-966-7828-49-3

Попова, Любомира (2007) Екологично възпитание чрез дейности на открито Сб.Туристически и спортни практики в училище. Състав., науч. ред. Д. Цонкова. В. Търново: Фабер, 2007, с. 63 - 71. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236

Попова, Любомира (2007) Да докоснем природата – дидактични игри на открито за началното училище Сб.Туристически и спортни практики в училище. Състав., науч. ред. Д. Цонкова. В. Търново: Фабер, 2007, с. 72 - 85. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236

Попова, Любомира (2007) Функции на визуалните изображения в началния образователен етап. - Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 431-436, ISBN 954-8510-97-9 Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 431-436, ISBN 954-8510-97-9

Попова, Любомира (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап (в съавторство) сп. Педагогика, 2007, 9, с. 12-27. ISSN 0861-3982

Попова, Любомира (2007) Особености на феномена „четивна компетентност” при децата в начална училищна възраст Педагогически алманах, 2005, 13(1-2), с. 86 – 97. ISSN 1310-358X

Попова, Любомира (2007) Рецензия на „Кратки записки по педагогика (учебно помагало)” - Антония Кръстева. - Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 353-356, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740 Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 353-356, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740

Попова, Любомира (2007) Формиращи функции на спортните дейности в началното училище В: Кинезиология 2007. Велико Търново: I and B, 2007, с. 59-61. ISBN 1313-244Х

Попова, Любомира (2006) Индивидуалното договаряне – нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование, 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951

Попова, Любомира (2006) Помагало за класния ръководител (в съавторство). Велико Търново: Фабер, 2006, Ред. Кина Котларска ISBN-10: 954-775-630-3, ISBN-13: 978-954-775-630-4. COBISS.BG-ID 1243169508 Велико Търново: Фабер, 2006, Ред. Кина Котларска ISBN-10: 954-775-630-3, ISBN-13: 978-954-775-630-4. COBISS.BG-ID 1243169508

Попова, Любомира (2005) Функции на обратната връзка в начална училищна възраст Сб. от Майски четения "Дни на науката’2005", Велико Търново, 21 май 2005 г. Отг. ред. Ив. Харалампиев. В. Търново: Фабер, 2005, с. 266 – 273. ISBN 10: 954-775-560-9 ISBN 13: 978-954-775-560-4

Попова, Любомира (2005) Педагогическа технология за стимулиране развитието на четивната компетентност на ученици от началното училище. - Сб. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, т. 10 (4), с.159-183. ISSN 0204 – 6369 Сб. Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, т. 10 (4), с.159-183. ISSN 0204 – 6369

Попова, Любомира (2005) Особености на феномена “четивна компетентност” при децата в начална училищна възраст. -В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 13 (1), с. 86-96, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В: Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 13 (1), с. 86-96 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Попова, Любомира (2005) Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по шифър 05.07.01 "Педагогическа технология за стимулиране развитието на четивната компетентност на учениците от ІV клас" В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 46 с. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 46 с.

Попова, Любомира (2004) Позитивната атмосфера като предпоставка за учебна мотивация. Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 182 – 184. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596 Сб. от Юбилейна научна конференция "Образованието в глобализиращия се свят", посветена на 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15 - 16 октомври 2004. Науч. ред. Пл. Легкоступ и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, ч.1, с. 182 – 184. ISBN 978-954-524-608-1. COBISS.BG-ID 1228218596

Попова, Любомира (2004) Положителните подкрепления и мотивите за учене в първи клас Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2004, т. 1, с. 431 – 434. ISBN 954-577-216-6

Попова, Любомира (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст (в съавторство) Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6

Попова, Любомира (2004) Подготвителната предучилищна група като предизвикателст-во към мотивацията на 5-7-годишните деца (в съавторство) Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 52 – 57. ISBN 954-439-803-1

Попова, Любомира (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7-годишните деца от подготвителна предучилищна група към учебна дейност (съавтор) Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1

Попова, Любомира (2004) Аспекти на взаимовръзката между жанровите белези на литературния текст и мотивите за четене на учениците от ІV клас - Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 89 – 94. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID 1044179172 Сб. от Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" "Педагогика и методика". Ред. Пл. Легкоступ, М. Георгиева, Ж. Карапенчев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 89 – 94. ISBN 954-524-454-2. COBISS.BG-ID 1044179172

Попова, Любомира (2003) Ролята на мотивацията за развитие на читателската култура на учениците от първи клас В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2003, т. 40, серия 10.2, с.78-81. ISSN 1311-3321

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/