Публикации на ас. д-р Николай Кънчев Попов


Попов, Николай (2017) Cultuurspecifieke woorden van Turkse origine in vertaling uit het Bulgaars in het Nederlands en Duits Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Попов, Николай (2015) Превод на културноспецифични названия: изследване на случай Списание „Проглас”, кн. 2. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Попов, Николай (2013) За похватите при превод на реалии и за ролята на реалиите при рецепцията на Алековия бай Ганьо на нидерландски език. Сборник от Първия научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново: „Фабер“

Попов, Николай (2013) За дихотомията отчуждаващ - уподобяващ превод и предаването на български културни реалии на немски и нидерландски език Сборник от уеб конференция „Общуване без граници”. В Търново

Попов, Николай (2011) За някои аспекти при използването на Google в преводаческата дейност Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. дфн Пенка Ангелова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/