Публикации на доц. д-р Валерия Живова Тодорова


Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм като литературна и културна идентичност сп. „Проглас“, кн. 1, 2015 г.

Тодорова, Валерия (2015) Slovenská katolícka moderna a jej genéza В сб. Диалогични пространства – доклади от Юбилейна славистична международна конференция, В. Търново 2015 г.

Тодорова, Валерия (2015) Kodifikácia spisovnej slovenčiny a estetika slovenského romantizmu Orol tatranský, č. 6/2015

Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм – модерност и традиция Изд. „Ровита“, В. Търново, 2015 г. ISBN- 978-9-54891-435-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/