Публикации на гл.ас. д-р Мариан Недков Ангелов


Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Сборник научни статии и студии, Редакционна колегия: проф. д-р Маринела Михова, доц. д-р Евгения Тополска, гл.ас. д-р Светлана Ангелова. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 133 - 151, ISBN 978-619-208-140-9

Ангелов, Мариан (2017) Слухово-двигателни компетентности в началния етап на основната степен на музикалното образование В: Европейски стандарти в спортното образование, научна конференция, Враца, 21-22 април 2017. Сборник доклади, научен редактор – проф. дпн Стефан Стойков, Велико Търново, Изд. „Ай анд Би”, май 2017, с. 267-276, ISBN: 978-619-7281-24-8

Ангелов, Мариан (2016) Неравноделните метроритми при обучението по музика в 1.-4. клас Докторска дисертация - присъдена образователна и научна степен „доктор”, дата на защита - 22.04.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Илияна Николова, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Mетодика на обучението по музика, Педагогически факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 248 с., 2016.

Ангелов, Мариан (2015) Неравноделните метроритми в учебните програми по музика на българското училище до 60-те години на 20 век 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, юбилейна международна научна конференция, Велико Търново, 10 май 2013. Сборник доклади (компактдиск), Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 486-492, ISBN 978-619-208-001-3

Ангелов, Мариан (2015) Неравноделните метроритми като част от обучението с учебника по музика за първи клас на Г. Калоферова и колектив 30 години Педагогически факултет, юбилейна международна научна конференция, Велико Търново, 21 ноември 2014. Сборник доклади, Велико Търново, Изд. "Фабер", 2015, с. 385-392, ISBN: 978-619-00-0352-6

Ангелов, Мариан (2013) За неравноделните метроритми и детския песенен фолклор 130 години Предучилищно възпитание в България „Детската градина – отговорност за бъдещето”, областна конференция, Враца, 2012. Сборник доклади, съставители: проф. д-р Божидар Ангелов и др., Враца, Печат "БГ Принт" ООД, 2013, с. 112-115, ISBN 978-619-7102-07-9

Ангелов, Мариан (2012) Възпитаване на музикален слух при работа със синтезатор Диалог на педагогическите компетенции. 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца. Съставители: Огняна Георгиева-Тенева, Маринела Михова, София Дерменджиева. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 281-293, ISBN 978-954-524-839-9

Ангелов, Мариан (2010) Метроритмични аспекти на неравноделни мелодии в обучението по музикален фолклор 25 години Педагогически факултет, научна конференция с международно участие, Велико Търново, 6-7 ноември 2009. Сборник доклади, Велико Търново, Изд. "Фабер", 2010, с. 43-47, ISBN: 978-954-400-422-4

Ангелов, Мариан (2009) Синтезаторът – средство за изясняване на метроритъма и размерите в български народни мелодии 45 години Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, втора част - научна конференция „Тенденции в развитието на образованието в сферата на изкуствата”, Пловдив, 29 октомври 2009. Пловдив, 2009, с. 214-223, ISSN: 1313-6526

Ангелов, Мариан (2009) Интеркултурното възпитание в празника „Ние живеем задружно" Научно-методическо списание "Предучилищно възпитание", 2009, кн. 2, с. 24-28, ISSN 0204-7004

Ангелов, Мариан (2007) За инструменталния съпровод и изразните средства при изучаването на български народни хора и танци в началното училище Европейски стандарти в спортното образование, научна конференция, Враца, 15-16 март 2007. Сборник доклади, Велико Търново, Изд. "Фабер", 2007, с. 109-116, ISBN 978-954-775-799-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/