Публикации на гл.ас. д-р Мариан Недков Ангелов


Ангелов, Мариан (2018) Формиране на музикална компетентност на студенти – бъдещи начални учители при работа с учебните комплекти по музика - В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 133-151, ISBN 978-619-208-140-9, COBISS.BG-ID 1288324068

Ангелов, Мариан (2018) За автентичността при някои музикалнометрични форми Сб. от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, Русе, 24-25 април 2018 г. Ред. Т. Евтимова и др. Русе: Изд. Рег. библиотека „Любен Каравелов” - Русе, т. I, с. 297–304. ISBN: 978-619-7404-03-6, COBISS.BG-ID 1288017380

Ангелов, Мариан (2018) Възможности за реализиране на учебното съдържание в урока по музика в начално училище при някои форми на практическо обучение на стажант-учители Сб. от Международен симпозиум „Образование – ‘21”, Велико Търново, 30 ноември – 1 декември 2018 г. (под печат)

Ангелов, Мариан (2017) Слухово-двигателни компетентности в началния етап на основната степен на музикалното образование Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 21-22 април 2017 г. Ред. Ст. Стойков. Велико Търново: Изд. „Ай анд Би”, 2017, с. 267-276. ISBN: 978-619-7281-24-8, COBISS.BG-ID 1284445156

Ангелов, Мариан (2016) Неравноделните метроритми при обучението по музика в 1.-4. клас Докторска дисертация - присъдена образователна и научна степен „доктор”, дата на защита - 22.04.2016 г. Научен ръководител: доц. д-р Илияна Николова, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност: Mетодика на обучението по музика, Педагогически факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 248 с., 2016, COBISS.BG-ID 1275361252

Ангелов, Мариан (2015) Неравноделните метроритми в учебните програми по музика на българското училище до 60-те години на 20 век Сб. от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 10 май 2013 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 486-492, ISBN 978-619-208-001-3, COBISS.BG-ID 1274917860

Ангелов, Мариан (2015) Неравноделните метроритми като част от обучението с учебника по музика за първи клас на Галунка Калоферова и колектив Сб. от Юбилейна международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 21 ноември 2014 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова и др. Велико Търново: Изд. „Фабер”, 2015, с. 385-392, ISBN: 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID 1274247140

Ангелов, Мариан (2013) За неравноделните метроритми и детския песенен фолклор Сб. от Областна конференция „Детската градина – отговорност за бъдещето”, Враца, 2012 г. Ред. Г. Дянкова. Враца: Печат "БГ Принт" ООД, 2013, с. 112-115, ISBN 978-619-7102-07-9, COBISS.BG-ID 1261853668

Ангелов, Мариан (2012) Възпитаване на музикален слух при работа със синтезатор – В: Диалог на педагогическите компетенции. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 281-293. ISBN 978-954-524-839-9, COBISS.BG-ID 1246143972

Ангелов, Мариан (2010) Метроритмични аспекти на неравноделни мелодии в обучението по музикален фолклор Сб. от Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: Изд. „Фабер”, 2010, с. 43-47. ISBN: 978-954-400-422-4, COBISS.BG-ID 1236540644

Ангелов, Мариан (2009) Синтезаторът – средство за изясняване на метроритъма и размерите в български народни мелодии Сб. от Научна конференция „Тенденции в развитието на образованието в сферата на изкуствата”, Пловдив, 29 октомври 2009 г. Отпечатано в Пловдив, 2009, ч. II, с. 214-223, ISSN: 1313-6526, COBISS.BG-ID 1274244580

Ангелов, Мариан (2009) Интеркултурното възпитание в празника „Ние живеем задружно" – Предучилищно възпитание, 2009, 2, с. 24-28. Print ISSN 0204-7004

Ангелов, Мариан (2007) За инструменталния съпровод и изразните средства при изучаването на български народни хора и танци в началното училище Сб. от Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование”, Враца, 15-16 март 2007 г. Ред. М. Малчев и др. Велико Търново: Изд. "Фабер", 2007, с. 109-116. ISBN 978-954-775-799-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/