Публикации на преп. Лариса Любенова Грунчева


Грунчева, Лариса (2018) ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КРИТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник "ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ" , Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2018

Грунчева, Лариса (2018) WHAT DO BEGINNING TEACHERS NEED FOR EFFECTIVE INDUCTION AND RETENTION IN THE TEACHING PROFESSION? KNOWLEDGE International journal. Skopje: Institute of Knowledge Management, December 2018, Vol.26.2, (p.527-533). ISSN 2545 - 4439 (for printed version) ISSN 1857-923X (for e-version).

Грунчева, Лариса (2018) INDUCTION INTO THE TEACHING PROFESSION FROM THE POINT OF VIEW OF BEGINNING TEACHERS KNOWLEDGE International journal. Skopje: Institute of Knowledge Management, September 2018, Vol.26.2, (p.527-533). ISSN 2545 - 4439 (for printed version) ISSN 1857-923X (for e-version).

Грунчева, Лариса (2016) ПРОУЧВАНЕ НА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник доклади. Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18-19.11.2016

Грунчева, Лариса (2015) ДЕТЕТО, ИГРИТЕ С ПРЪСТИ И ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Европейски стандарти в спортното образоване – Враца 2015 / Стефан Стойков. – Велико Търново : Ай анд Би, 2015, (с. 102-110). ISBN 978-954-9689-94-5.

Грунчева, Лариса (2015) МЕТОДИЧЕСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ ПРЕДУЧИЛИЩНИ ПЕДАГОЗИ В РОДНОЕЗИКОВОТО И ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ Списание Педагогически новости. - Русе: Русенски университет “А. Кънчев“, 2015, бр. 1, (с. 39-47). ISSN 1314-7714

Грунчева, Лариса (2015) STUDY OF STUDENT TEACHERS’ METHODOLOGY COMPETENCES ACQUIRED THROUGH THEIR PROFESSIONAL TRAINING IN THE DISCIPLINES PEDAGOGICS OF NATIVE LANGUAGE AT NURSERY SCHOOL AND METHODS OF TEFL AT NURSERY SCHOOL Proceedings of The 5th MAC 2015 October 16th – 17th 2015 in Prague 1st edition / ing. Jiří Vopava, ing. Radek Kratochvíl, ing. Vladimír Douda. – Prague : MAC Prague consulting Ltd., 2015, MAC201510048. ISBN 978-80-88085-09-6.

Грунчева, Лариса (2015) РОЛЯТА НА ИГРИТЕ С ПРЪСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА списание Педагогика – София: Аз Буки, 2015, книжка 7, (с. 943). ISSN 0861 – 3982

Грунчева, Лариса (2005) Подвижните игри и чуждоезиковото обучение /съавтор/. сп. „Спорт и наука”

Грунчева, Лариса (0) ПРОУЧВАНЕ НА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Сборник с доклади от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 20-21 ноември 2015, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/