Публикации на гл.ас. д-р Мила Христова Гълъбова-Маринова


Гълъбова-Маринова, Мила (2019) Система и образователен растеж в обучението по БЕЛ, начален етап Научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието", 17-18 април, Плевен, 2019, ISBN 978-619-91255-1-9, с.496-499

Гълъбова-Маринова, Мила (2019) Адаптиране на български фолклорен епос 2. - 4. клас Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 181 – 188. ISВN: 978-619-7281-52-2.

Гълъбова-Маринова, Мила (2019) Дефицити в педагогическото общуване, начален етап Международна научно-образователна конференция „Междукултурни, научни и образователни диалози България - Балканите - Русия”, 11.06.2019 г., Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) За субектите в контекста на висшето образование Сб. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Авт.кол. В. Търново, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-140-9, с.152-160

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) Словесният фолклор за деца като автентична реалност в традиционната култура Дни на науката 2017/Сб. с доклади от НК на СУБ – В. Търново. Ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 205-211 с. ISSN 1314 - 2283

Гълъбова-Маринова, Мила (2018) Езиковата реалност в днешното начално училище ДЕТЕТО И ПЕДАГОГИКАТА / Юбилеен сб. на СУ "Св. Кл. Охридски". Състав. Косева, М., Я. Рашева-Мерджанова, И. Петкова. София: Просвета, 371-382 с. ISBN 978-954-01-3806-0

Гълъбова-Маринова, Мила (2017) Интердисциплинарен урок за И. Вазов Европейски стандарти в спортното образование 2017. Сб. доклади от НК - Филиал на ВТУ, Враца. Издат.: В. Търново, Ай анд Би, с.94-100 ISBN: 978-619-7281-24-8

Гълъбова-Маринова, Мила (2016) Предучилищно образование - Алтернативни педагогически технологии Сб. Учителят прави училището. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, Авторски колектив. В. Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2016 . CD, с. 247-252, ISBN 978-619-208-081-5

Гълъбова-Маринова, Мила (2016) Читателски практики в училищното детство I - Продължаващо образование, №11, СУ „Св.Кл.Охридски” - ДИУУ, ISSN 1312-899X

Гълъбова-Маринова, Мила (2016) Относно литературната комуникация в начален училищен етап Педагогика/ 6, с.752-760, ISSN:0861-3982

Гълъбова-Маринова, Мила (2016) Иновативният педагог Учителят прави училището. Авторски колектив. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", с. 37-48, ISBN 978-619-208-081-5

Гълъбова-Маринова, Мила (2016) Естетическо изграждане на малкия читател Проглас/ 2 . В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", с. 445-461, ISSN 0861-7902

Гълъбова-Маринова, Мила (2015) Иновационно ограмотяване Сб. Грамотността в началното училище. В. Търново: УИ, с. 102 - 111, ISBN 978-619-208-029-7

Гълъбова-Маринова, Мила (2015) Словесно художествено общуване на малкия ученик Педагогика/ 7, с. 921-931, ISSN:0861-3982

Гълъбова-Маринова, Мила (2015) Художествената реалност на книгата в детския свят Педагогически алманах №1, с.55-65, ISSN: 2367-9360

Гълъбова-Маринова, Мила (2015) Детското четене /Читателски компетенции в детството/ Ред. М. Мандева, В. Търново: Фабер, 143 с., ISBN: 978-619-00-0283-3

Гълъбова-Маринова, Мила (2015) Дневник на студента: Обучението по БЕЛ в начална степен В. Търново: Фабер, 46 с., ISBN 978-619-00-0296-3

Гълъбова-Маринова, Мила (2015) Фолклор за деца. Антология Велико Търново: Фабер, 194 с., ISBN 978-619-00-0362-5

Гълъбова-Маринова, Мила (2014) http://mylessonbel-1.weebly.com http://mylessonbel-1.weebly.com

Гълъбова-Маринова, Мила (2013) http://mylessonbel.weebly.com http://mylessonbel.weebly.com

Гълъбова-Маринова, Мила (2012) http://milagalabova.beep.com http://milagalabova.beep.com

Гълъбова-Маринова, Мила (2012) Детето в художествения свят на Чехов Сб. Диалог на педагогическите компетенции. В. Търново: УИ, с. 195-199, ISBN 978-954-524-839-9

Гълъбова-Маринова, Мила (2012) Художествена комуникация в предучилищна степен Сб. Детската градина - отговорност за бъдещето, с. 141-142 , Враца: „БГ Принт” ООД, 2012, ISBN 978-619-7102-07-9

Гълъбова-Маринова, Мила (2011) За Л. Милева и В. Петров – юбилейно Предучилищно възпитание/ 7, с.51-54

Гълъбова-Маринова, Мила (2010) Лирическият глас на детето Предучилищно възпитание/ 1, с. 3-5

Гълъбова-Маринова, Мила (2010) Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие в литературнообразователния процес Сб. Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция. Авт. кол. София, ИК "Образование", 2010, с. 515-521, ISBN 978-954-552-068-6

Гълъбова-Маринова, Мила (2005) Предметното учение в методиката на проф. М. Герасков сб. “Педагогически приноси в памет на проф. М. Герасков”, В. Търново

Гълъбова-Маринова, Мила (2005) Вълшебството на Андерсен “Предучилищно възпитание”, кн. 9, с.33-39

Гълъбова-Маринова, Мила (2005) Екзюпери – поетът на приказното Сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 1, с. 44-48

Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Театрализираната игра и художественият текст като педагогически фактор Сб. “120 години предучилищно възпитание в България”, В. Търново: Слово, с. 346-351, ISBN 954-439-796-5

Гълъбова-Маринова, Мила (2004) Асен Босев и хумористичното начало в българската поезия за деца сп. “Предучилищно възпитание”, кн. 4, с. 44-45

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) Вълшебното кралство на Ш. Перо Предучилищно възпитание/8, с. 48-50

Гълъбова-Маринова, Мила (2003) "Аз се връщам...": Д. Габе Предучилищно възпитание/10, с. 36-39

Гълъбова-Маринова, Мила (2002) Приказният свят на А. Каралийчев и Св. Минков Предучилищно възпитание/8, с. 61-64

Гълъбова-Маринова, Мила (2000) Българският сонет: Литературен контекст, типологични модели, жанрово-генетично ядро С., Бълг. писател, ISBN 954-443-388-0, 130 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/