Публикации на доц. д-р Иван Николов Миленски


Миленски, Иван (2016) Диагностични функции на играта Сб. "Приложна психология и социална практика". Варна, ВСУ "Ч. Храбър", 2016, с. 149-156.

Миленски, Иван (2015) Характерни особености на негативната играчка и познавателни стратегии за преодоляване на отрицателното отношение към нея в представите на децата от предучилищна възраст сп. "Педагогика", кн. 3, 2015, с. 360-376.

Миленски, Иван (2015) Същност на игровите технологии в образованието сп. "Педагогика", кн. 7, 2015, с. 897-904.

Миленски, Иван (2015) Същност и характерни особености на игровите технологии в образователния процес Сб. "Приложна психология и социална практика". В., ВСУ "Ч. Храбър", 2015, с. 466-472.

Миленски, Иван (2015) Връзка и взаимодействие между играта и изобразителната дейност в педагогическия процес Сб. "Педагогическото образование - традиции и съвременност". В. Търново, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, с.

Миленски, Иван (2014) Съвременни тенденции в развитието и функциите на любимата играчка сп. "Педагогика", кн. 5, 2014, с. 764-778.

Миленски, Иван (2014) Актуальные проблемы классификации детских игр Психолог в детском саду, № 2, 2014, с. 119-127.

Миленски, Иван (2014) Психолого-педагогически изисквания към развиващата предметно-пространствена игрова среда сб."Приложна психология и социална практика".В.ВСУ "Черноризец Храбър",с.404-429

Миленски, Иван (2014) Съвременни проблеми в класификацията на детските игри Сб. "30 години педагогически факултет". В. Търново, Фабер, 2014, с. 236-241.

Миленски, Иван (2013) Проблемите на играта в творчеството на проф. дпн Елка Петрова Сб. "50 години ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново, 2013, с. 42-46.

Миленски, Иван (2012) Съвременно развитие и особености на детската игра сп."Педагогика",кн.1,2012,с.118-125.

Миленски, Иван (2012) Характерни особености и функции на играта с въображаем партньор Сб. "130 години предучилищно възпитание в България", РИО-Враца, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий-филиал Враца, 2012, с. 130-133.

Миленски, Иван (2012) Съвременни проблеми на детската игра Сб. "Диалог на педагогическите компетенции". В. Търново, УНИВ. ИЗД. "Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 49-58.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/