Публикации на гл.ас. д-р Емил Илиев Спасов


Спасов, Емил (2019) Културно-просветни възгледи и образователна политика на Николай Петров Николаев. сп. Предучилищно и училищно образование, 2019, бр.2, с 113-121, ISSN: 2535-0692

Спасов, Емил (2018) Професор Георги Манев- житейски път и просветна политика. сп. Педагогика, бр.8, с 1161-1167, ISSN:0861-3982

Спасов, Емил (2015) Опитното училище " Св. Седмочисленици " гр. София (1942-1944) . В : Сборник " 30 г . Педагогически факултет". Велико Търново , 2015 , с 138-142 Авторски колектив , 2015 Издателство " Фабер "., 2015 ISBN: 978-619-00-0352-6

Спасов, Емил (2015) Дидактическите възгледи на С . Й . Хесен (1887-1950) . В: Сборник "50 години Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий ". 2015 , с 436-441 Авторски колектив , 2015 Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий ". , 2015 , ISBN: 978-619-208-001-3

Спасов, Емил (2015) Нормативи за образованието на надарените деца в България (20-те-първата половина на 40-те г. на 20 век) . В: Сборник " Педагогическото образование- традиции и иновации".Велико Търново , 2015 Авторски колектив Издателство " Ай анд Би " Велико Търново . , 2015 , ISBN: 978-619-7281-01-9

Спасов, Емил (2014) Образователната политика на правителствата на Демократическия сговор ( 1923-1931г.) . ISBN: 978-619-00-0082-2, COBISS.BG-ID-1266310116 Фабер , Велико Търново .,2014 , 204с

Спасов, Емил (2013) Професор д-р Михаил Герасков за здравното и физическото възпитание на подрастващото поколение . В - Сборник : Европейски стандарти в спортното образование . Враца , 2013 , с 198 - 202 Авторски колектив , 2013 Издателство "Ай анд Би ". Велико Търново . , 2013 , ISBN: 978-954-9689-79-2

Спасов, Емил (2012) Философски аспекти на образованието в педагогическата концепция на Сергей Хесен . В - Сборник : Диалог на педагогическите компетенции . 130 г . от създаването на педагогическото училище във Враца . Велико Търново , 2012 , с 168-174 Авторски колектив , 2012 Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". , 2012 , ISBN 978-954-524-839-9

Спасов, Емил (2007) Концепции и законодателни инициативи за развитие на физическото и здравно възпитание в България през двадесетте и началото на тридесетте години на ХХ век, сб. „Европейски стандарти в спортното образование- В: Сборник "Европейски стандарти в спортното образование ". Велико Търново , 2007 , с 40-43 Велико Търново . , 2007 Издателство " Фабер ", ISBN: 978-954-775-799-8

Спасов, Емил (2005) Идеите за активно образование в България през 20-те и 30-те години на ХХ век.- В : Сборник ,, Педагогически приноси в памет на проф. д-р Михаил Герасков (1874-1957 )”. Велико Търново . , 2005 с 102-107 Авторски колектив , 2005 Издателство " Бойка ". , 2005 , ISBN 954-9689-25-5

Спасов, Емил (2005) Образователната политика на правителствата на Демократическия сговор(1923-1931г.) - автореферат на докторска дисертация . С , 2005 , 44с София , 2005

Спасов, Емил (2004) Просвещенски схващания и управленска дейност на Никола Найденов-Образование , 2004 , кн . 1 , с 53-57. ISNN-0861-475X; COBBISS.BG-ID-1163115236 Сп. Образование . , 2004 ISSN: 0861-475Х; COBISS. BG-ID -1163115236

Спасов, Емил (2003) Социални аспекти в просветното законодателство на Демократическия сговор (1923-1931) -Образование. , 2003 , кн . 4 , с 67-75. ISSN-0861-475X;COBBISS.BG-ID-11625668844 Сп. Образование., 2003 ISSN: 0861-475Х; COBISS.BG-ID-1162566884

Спасов, Емил (2003) Prof . Alecsander Tsancov-educational conseptions end political activivites-www.SWU.BG , Еlectronics issue , Part Education , Posted:2003-03-14 , p 49-57 www. SWE.BG , Еlectronics issue , 2003

Спасов, Емил (2002) Образователното дело в програмата декларация на Демократическия сговор-Начално училище , 2002 , кн .2 , с 50-53. ISNN-1310-0572; COBBIS.BG-ID-11581125284 сп. Начално училище, ISNN:1310 - 0572; COBISS.BG-ID-11581125284

Спасов, Емил (2002) Предучилищното възпитание в образователната политика на Демократическия сговор(1923-1931) . Педагогически алманах , 2002 , кн. 3-4 , с 211-216 сп. Педагогически алманах . , 2002 ISSN: 2367-9360

Спасов, Емил (2001) Понятието "наднационално възпитание" в педагогическата теория на С. Хесен- Педагогика , 2001 , кн . 2 , с 105 -107 сп. Педагогика . , 2001 ISSN 0861 – 3982

Спасов, Емил (2001) Народнически концепции за национално възпитание- Образование ,2001 , кн 4 , с 75-79, ISSN-0861-475, COBISS.BG-ID-1158128100 сп. Образование. , 2001 ISSN: 0861-475

Спасов, Емил (2001) Народната педагогика-социална педагогика на миналото-Начално училище , 2001 , кн. 2 , с 105-107, ISNN-1310-0572, COBISS.BG-ID-1157646308 сп. Начално училище , 2001, ISSN: 1310-0572

Спасов, Емил (2000) Професор Михаил Герасков за общочовешкото и националното в образованието - Педагогически алманах , 2000 , кн . 1-2 , с 191-195, ISSN-2367-9360, COBISS.BG-ID-1158991332 сп. Педагогически алманах . , 2000 ISSN: 2367-9360

Спасов, Емил (1998) Блажени Августин за смисъла и целта на възпитанието - Педагогически алманах , 1998 , кн . 1-2 , с 175-180, ISSN- 2367-9360, COBISS.BG-ID-1154098148 сп. Педагогически алманах . , 1998, ISSN-2367-9360

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/