Публикации на доц. д-р Симеон Димитров Захариев


Захариев, Симеон (2019) Иконостасът в храм „Св. пророк Илия” в Свищов. Известия на Специализиран музеи за зографско и резбарско изкуство – Трявна, Т. 5, ISBN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 23–36, 303–305

Захариев, Симеон (2018) Резбарски творби в свищовските храмове „Св. Димитър” и „Св. ап. Петър и Павел. Визуални изследвания, Бр. 2, ВТУ, ISSN: 2603-381X (On line), ISSN: 2535-101X (Print), 2018, 88–94

Захариев, Симеон (2018) Иконостасът в храм "Св. пророк Илия" в гр. Свищов Дисертация, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, Катедра "Църковни изкуства

Захариев, Симеон (2017) Храмът „Св. пророк Илия” в Свищов. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, Година I (XXXIII), ISSN 2603-3534 (Print), ISSN 2603-5065 (Online), В. Търново, 2017, 557–569

Захариев, Симеон (2011) Международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2011. Велико Търново

Захариев, Симеон (2009) Пластика от дърво "Катаклизъм". Участие в Участие в XV-та Национална изложба на художниците-педагози, Велико Търново, 2009. Велико Търново

Захариев, Симеон (2004) Дърворезбен иконостас в параклис "Св. Мина", Севлиево, 2004. Севлиево

Захариев, Симеон (2004) Международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2004. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/