Публикации на гл.ас. д-р Димитър Николов Николов


Николов, Димитър (2016) Николов Д. „Интервенции и подходи за превенция при наличие на тормоз” Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Велико Търново

Николов, Димитър (2015) Николов Д. „Анкетно проучване за наличие на тормоз в училищна среда”. Сб. Научни статии към център за следдипломна квалификация към НСА, гр. София

Николов, Димитър (2014) Николов Д.„Анализ на зависимости между някои физически и психически показатели след прилагане на експериментална методика”. Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В. Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Зависимости между елементите на социалните отношения настъпили под влияние на експериментална методика при юноши". Годишна университетска научна конференция, НВУ “Васил Левски” – Велико Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. „Изследване на моментното емоционално състояние на юноши” Първи научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. „Изследване на личностни черти на юноши". Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В.Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на връзката между някои физически и психически показатели и въздействието им върху социалната адаптивност при юноши". Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново

Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за развитие на психофизически качества у юноши" Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново

Николов, Димитър (2012) Николов Д. „Социално-психологически аспекти на асоциалното поведение" Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В. Търново

Николов, Димитър (2012) Николов Д. „Фактори и ниво на агресивност и асоциалност при юноши” „Кинезиология 2012”, Велико Търново

Николов, Димитър (2012) „Ниво на агресивност при момчета и момичета на 13-14 годишна възраст” Международна научна конференция „Кинезиология 2012”, Велико Търново

Николов, Димитър (2011) Николов Д. „Анкетно проучване на ученици за нагласата и потребностите им в часовете по физическо възпитание и участие в часове със спортна насоченост”. Международна научна конференция „Кинезиология 2011"”, Велико Търново.

Николов, Димитър (2011) Николов Д. „Проучване на физическата дееспособност на подрастващи 13-14- годишна възраст”. научна конференция, Русе

Николов, Димитър (2010) Николов Д. „Проучване на физическо развитие и фукционална работоспособност на деца занимаващи се с футбол”. Сб.”Иновации в образованието” 2010г, стр.1004-1007, Шумен

Николов, Димитър (2009) Николов Д."Соматотипологична характеристика на занимаващи се с фитнес и бодибилдинг". Научна конференция, гр. В.Търново

Николов, Димитър (2008) Димкова Р. "Правилна исхрана и дозирани от физички напор ако предуслов за добро здравjе и високи спортски резултати" сб.Просбетно дело, Скопjе

Николов, Димитър (2007) Николов Д. "Изследване на взаимовръзката между силовата издръжливост и бързината при 12 годишни ученици, занимаващи се с лека атлетика". Сб."Европейски стандарти в спортното образование"

Николов, Димитър (2007) Николов Д."Проучване влиянието на извънурочните занимания по футбол върху физическата дееспособност на 12 годишни деца". Сп.Спорт и наука

Николов, Димитър (2007) Николов Д."Масажът и ароматерапията- ключ към вътрешната хармония и душевния комфорт". Сб. Кинезиология, гр. В. Търново

Николов, Димитър (2007) Крумова-Цончева К. "Анализ на трудността на съчетанията на девойки старша възраст (13-14 год.) от държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика" Сп. Спорт и наука, гр. София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/