Публикации на гл.ас. д-р Милен Стефанов Видиновски


Видиновски, Милен (2018) СПЕЦИФИКА ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО КАТЕРЕНЕ Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2018, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И ЕКИПИРОВКАТА В КАТЕРЕНЕТО Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ТЕХНИКАТА НА КАТЕРЕНЕ Сборник трудове от еждународна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Видиновски, Милен (2016) Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт Спорт и наука

Видиновски, Милен (2015) Oптимизиране на методиката за начално обучение и усъвършенстване на подрастващи катерачи Дисертационен труд. Велико Търново, 2014. - Великотърновски университет, Педагогически факултет, катедра Теория и методика на физическото възпитание.

Видиновски, Милен (2015) Корелационни зависимости между признаците на физическо развити, специфична подготвеност и специфичната техника при подрастващи спортни катерачи. Спорт и наука

Видиновски, Милен (2015) Анкетно проучване относно необходимостта от създаването на нова методика за начално обучение по катерене Спорт и наука

Видиновски, Милен (2015) Травматизъм в спортното катерене Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото бразование – традиции и съвременност”, 20 – 21 ноември, 2015, Велико Търново.

Видиновски, Милен (2014) Специфика при подготовката на подрастващи катерачи Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видиновски, Милен (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.

Видиновски, Милен (2011) Рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info Международна конференция на катедра "ТМФВ" Кинезиология

Видиновски, Милен (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видиновски, Милен (2009) Приносът на тиймбилдинг за повишаване ефективността на екипни показатели Спорт и наука, брой 6

Видиновски, Милен (2009) Тиймбилдинг – рекреация и екстремност Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”

Видиновски, Милен (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол Сборник трудове от Mеждународна конференция „Кинезиология – 2007, В.Търново

Видиновски, Милен (2007) Социална и възпитателна роля на туризма в училище Сборник доклади и съобщения “Туристически и спортни практики в училище”, “Фабер”, В. Търново

Видиновски, Милен (2007) Развитие на новаторските техники в биг уол катеренето Научна конференция „Кинезиология – 2007”, В. Търново

Видиновски, Милен (2006) Ролята на силата в катеренето Сборник Трудове на ВТУ

Видиновски, Милен (2005) "Към въпроса за силата и гъвкавостта на занимаващите се със спортно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Видиновски, Милен (2004) Спортът "Състезателно катерене" Юбилеен сборник на ФБАК

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/