Публикации на ст.ас. д-р Камелия Божидарова Колева


Колева, Камелия (2006) "Моделирането като средство за формиране на понятието функция в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май

Колева, Камелия (2006) "Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май

Колева, Камелия (2006) "Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия" Педагогически алманах

Колева, Камелия (1996) “Математическите знания на древните майи” сп. "Математика и информатика"

Колева, Камелия (1996) “Аксиоматичният метод в геометрията” научен сборник на НВУ "В. Левски"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/