Публикации на гл.ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов


Стефанов, Тихомир (2017) Какво четат великотърновци? Анализ на най-четените статии в онлайн изданието на вестник „Янтра ДНЕС” Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, Велико Търново, 8.06. – 9.06.2017

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers The 13th International Conference Information Technologies and Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, 16-17 April 2015, ISSN 1691-2489

Стефанов, Тихомир (2015) Мобильные применения новостей, как часть дигитальной модели современной ежедневной газеты VIII Международная научная конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17 – 18 март 2015, част 2, стр. 151-155, ISBN 978-5-906805-56-0

Стефанов, Тихомир (2015) System for Information Extraction from News sites Mathematical and Software Engineering, Vol. 1, No. 1 (2015), p. 25-30, ISSN: 2367-7449

Стефанов, Тихомир (2015) Mobile sites as a part of the digital model of modern daily newspapers Journal "Computer Modelling and New Technologies", 19(4C) ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015

Стефанов, Тихомир (2015) Applying linked data technologies for online newspapers International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 5, 2015, pp. 29-33, Digital Object Identifier (DOI): 10.14569/IJACSA.2015.060505, The Science and Information (SAI) Organization, ISSN 2156-5570

Стефанов, Тихомир (2014) Дигитален модел на съвременен всекидневник Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, ISSN 1313-8138

Стефанов, Тихомир (2014) Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни? Научна конференция на Регионалния академичен център – Велико Търново „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 26 ноември 2014

Стефанов, Тихомир (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Сборник трудове „Дни на науката 2014“, Велико Търново, май 2014

Стефанов, Тихомир (2014) Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник Университетска научна конференция – 2014, НВУ „В. Левски“, Велико Търново, 3-4 юли 2014

Стефанов, Тихомир (2013) Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България Дванадесета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 14 – 15.11.2013

Стефанов, Тихомир (2013) Possibilities of mobile versions websites of national daily newspapers / Возможности мобильных версий web-сайтов национальных ежедневных газет VI Международная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 17-18 май 2013

Стефанов, Тихомир (2013) Mobile Applications for Cultural and Historical Places "Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage", International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2013

Стефанов, Тихомир (2012) Mobile Access to Cultural and Historical Heritage Web Pages “Digital preservation and presentation of cultural and scientific heritage”, International Conference, Veliko Tarnovo, 18-21 September 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Access to E-government’ Services through Vein-code Biometric Identification 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Madrid, Spain, 20-23 June 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Comparative analysis of the websites of leading regional newspapers in Bulgaria / Сопоставительный анализ сайтов ведущих региональных газет в Болгарии V Mеждународная научная конференция “Инновации в технологиях и образовании”, филиал КузГТУ в г. Белово, Кемеровская обл., 18-19 май 2012

Стефанов, Тихомир (2012) Methods for Assessing Information Sites XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST'12, 28-30 June 2012

Стефанов, Тихомир (2011) Достъп на потребителите до On-line изданията на регионалните ежедневници Десета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново, 2011

Стефанов, Тихомир (2011) The New Books - Electronic and Portable XLVI International Scientific Conference ICEST 2011, Serbia, Nish, v3, p.877-880.

Стефанов, Тихомир (2010) Устройства за електронни книги Девета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2010) Мобилни комуникации – състояние и перспективи. Преглед на ОС и процесори за мобилни платформи. Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2009) Виртуализация дейността на централизирана информационна система за нуждите на регионален всекидневник. Национална научна конференция за книгата, печатните комуникации и регионалните медии „Между традицията и модерността”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2008) Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник. Седма Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Съвременната визия на регионалния всекидневник (Наблюдения върху вестник „Янтра ДНЕС“) Шеста национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Стефанов, Тихомир (2007) Универсални файлови формати при подготовка на печатни материали за българска фолклорна съкровищница I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2007) Преглед, анализ и изисквания за унифициране на файлови формати при дигитализация на фолклорни архиви I st Balkan Scientific Conference "The Science, The Education and The Art in 21st Century", Bulgaria, Blagoevgrad

Стефанов, Тихомир (2006) Използване на шрифтове с кирилица в Windows и в приложения за предпечат В НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Стефанов, Тихомир (2006) Приложна програма “ДЕТ-МАТ” за студенти от специалности ПНУП и ПУП-ЧЕ по Педагогика на математическата култура ВТУ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Стефанов, Тихомир (2006) Приложения за предпечат и проблеми при използване на кирилица Пета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/