Публикации на гл.ас. д-р Мирослав Димитров Петров


Петров, Мирослав (2017) A MEDICAL IMAGE DENOISING METHOD USING SUBBAND ADAPTIVE THRESHOLDING BASED ON A SHEARLET TRANSFORM Serdica Journal of Computing, Vol 10, No 3-4, 2016(XI.2017) pp.219-230, ISSN: 1314-7897 – online, ISSN: 1312-6555 – print

Петров, Мирослав (2015) Многомащабни спектрални методи за индексиране на данни в пространството на Радон International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 04.10 - 07.10.2015, София

Петров, Мирослав (2014) Текстурно базирани системи за търсене по съдържание XVIII Майски четения “Дни на науката 2014”, Велико Търново

Петров, Мирослав (2014) Content-based image retrieval for computer tomography images, using wavelet descriptors Serdica Journal of Computing, Vol 7, No 4, 2013 pp.333-342, ISSN: 1314-7897 - online ISSN: 1312-6555 - print

Петров, Мирослав (2013) A comparative wavelet analysis and a model of a content-based indexing and searching system in biomedical signal databases ТУ - София, Computer & Communications Engeneering,Vol. 7, No2, pp. 63-68, 2013

Петров, Мирослав (2011) A comparative analysis of stationary wavelet transform and repagulary wavelet transform in image recognition Ohrid, R. Macedonia, Sixth International Conference "Computer Science" 2011

Петров, Мирослав (2011) Разпознаване на медицински изображения на основата на двумерно стационарно уейвлет преобразувание Международна конференция - Пентадесетите Майски четения “Дни на науката 2011”, Велико Търново

Петров, Мирослав (2010) “Algorithm for machine recognition images with isolated perculiarities”, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’10 София

Петров, Мирослав (2009) Приложение на уейвлет-максимумите в S - задачата за сигнали с изолирани особености, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’09 София

Петров, Мирослав (2008) Investigation of the focus group in Romania, Tell me a (Digital) story: Memory Line Project Фабер , В. Търново

Петров, Мирослав (2008) Уейвлет анализ и приложенията му в някои хуманитарни науки,научно – практическа конференция “България в ЕС: Първи резултати” Велико Търново

Петров, Мирослав (2007) Мултимедийни компютърни системи Фабер , В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/