Публикации на доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) Педагогически насоки за работа с интерактивна бяла дъска Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, кн. 1. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID 1121205220

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ (FLIPPED CLASSROOM) – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И ДИЗАЙН – Педагогика, бр. 6/2018, ISSN 1314 – 8540 (Online) ISSN 0861 – 3982 (Print) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Фактори за успешно прилагане на смесено обучение в съвременния университет презентация на лекция от Семинар на тема „Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“, който се състоя на 30 май в 2017 г. в Химико-технологичния и металургичен университет, по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, който се изпълнява от МОН и ЦРЧР. https://www.mon.bg/upload/13808/05_Stoyanka_Lazarova_VTU.pdf

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ Педагогика, Volume 89, Number 1, 2017. ISSN 1314 – 8540 (Online); ISSN 0861 – 3982 (Print), COBISS.BG-ID 1284978916

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Flipped classroom Children & Schools, №1, 2017. ISSN 1532-8759

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Applying blended learning courses for education in the contemporary university London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017, p. 503-520.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229. ISBN 978-619-208-102-7 COBISS.BG-ID 1273609956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2016) Смесено обучение – същност, развитие, компетенстности Сб. статии «Учителят прави училището. – УИ «Св.Св. Кирил и Методий», 2016, стр. 141-153, ISSN ISBN978-619-208-081-5.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2015) Дигитална грамотност – същност и връзките й с информационната и медийната грамотност В: Сб. научни трудове. „Грамотността в началното училище“, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2015, с. 179-189.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2015) Pedagogy of 21 Century. Education Management Information System St. Cyril and St. Methodius University Publishing Company, 2015, p. 195, ISBN 978-619-208-032-7 COBISS.BG-ID 1273609956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) Информационни и комуникационни технологии в образованието УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, с. 189.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) Обучение и технологии Педагогически алманах, 2014.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ сп. Педагогика, с. 9-16. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1263315940

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136. ISBN 978-954-524-924-2, COBISS.BG-ID 1287750372

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Технология за изграждане на учебно съдържание чрез използване на електронни средства за обучение Педагогически алманах, 2013, № 2, с. 134-162. ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID 1261169380

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Connectivism – a paradigm of learning in digital environment В: сб. научных трудов Международной научно-практической конференции «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОВОЛЖЬЯ: ПУТИ И ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ» Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 2013, с. 157-161.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Технологични подходи в съвременната дигитална среда В: Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА 2013”, с. 201-213. ISSN: 1314-2283, COBISS.BG-ID 1255985380

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Ролята на методите на обучение за активизиране на умствената дейност на учениците с помощта на съвременни дигитални технологии В: Сб. докл. “ДНИ НА НАУКАТА”, с. 214-225 ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1232486884

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Компютърни дидактически игри Педагогически алманах, 2012, с. 161-196. ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID 1254947300

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Интерактивната бяла дъска в обучението АСТАРТА, Пловдив, 2012, с. 156. ISBN 978-954-350-141-0, COBISS.BG-ID 1252418276

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Особености в подготовка на учителя за създаване и използване на електронни средства за обучение В: Сб. докл. „130 години предучилищно образование в България”, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 202-205. ISBN 978-954-524-842-9, COBISS.BG-ID 1267889380

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Цифрови дидактически средства за обучение Юбилейна международна университетска конференция 130 години предучилищно образование в България [Електронен ресурс] : 18-19 май 2012, Велико Търново : сборник доклади / [ред. кол.: Пламен Легкоступ ... и др.] ; [състав. Рени Христова-Коцева], В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 308-312. ISBN 978-954-524-842-9, COBISS.BG-ID 1267889380

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Обучение в дигитална среда УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2012, с. 424. ISBN 978-954-524-873-3 COBISS.BG-ID 1248809956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Основни принципи за работа с интерактивна бяла дъска http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_9.html, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Софтуерни приложения, които могат да се използват успешно в преподаването с интерактивна бяла дъска http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_10.html, 2012.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Основни характеристики на мобилното обучение Педагогика, 2014, с. 9-16.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Европейски образователни изисквания за обучение в дигитална среда Стратегии на образователната и научната политика, бр. 6, 2012, с. 479-500 ISSN: 1310-0270, COBISS.BG-ID 1248805604 http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/6612/106/2/3/0//

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Влияние на насилието по медиите върху агресивното поведение на децата Превенция на агресията в предучилищна възраст : научно-практическа конференция 8-9 ноември 2012 : сборник с доклади / [науч. ред. Лучиян Ангелов Милков], с. 56-65. ISBN 978-954-2936-06-0 (т. 1) ISBN 978-954-2936-07-7 (т. 2), COBISS.BG-ID 1248519396

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Теории за новото поколение обучавани Педагогически алманах, 2012, с. 134-147. ISSN: 1310-358X, COBISS.BG-ID 1255001572

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Нагледни средства за съвременното обучение Образование и технологии, Бургас, 3/2012, с. 57-63. ISSN: 1314-1791 COBISS.BG-ID 1274734308

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Хигиенни изисквания към онагледяването на учебната работа и използването на аудио-визуални технологии в обучението http://www.cet-vtu.com/site/bul/et2_4.html, 2011.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Подготовка на дидактически материали в съвременното обучение Педагогически алманах, 2011, № 2, с. 210-247. ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID 1287145956

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2011) Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии В: Сб. докл. „Дни на науката 2011”, Велико Търново, Изд. "Фабер", 2011, с. 323-330. ISSN 1314-2283 ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1248783588

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" Педагогика, 2010, №6, с. 60 — 74. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1235053028

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 228, ISBN 978-954-524-746-0 COBISS.BG-ID 1232647908

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Оценяването във формалното и неформалното образование в университетска среда Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование : сборник доклади от научна конференция / [състав. Пенка Костова, Антония Кръстева] ; [науч. ред. Пенка Костова] В. Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2010, с. 60-70. ISBN 978-954-524-734-7, COBISS.BG-ID 1234438116

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес България и българите в Европа : [доклади от Юбилейна научна конференция] / [ред. кол. Петко Ст. Петков - отг. ред. ... и др.], В. Търново : Фабер, 2010 ISBN 978-954-400-301-2, COBISS.BG-ID 1232390884

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии Научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", 6 - 7 ноември, 2009, Велико Търново : сборник доклади / под. науч. ред. на Розалия Кузманова-Карталова, В. Търново : Фабер, 2010 ISBN: 978-954-400-422-4, COBISS.BG-ID 1236540644

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Интернет технологиите в обучението Педагогически алманах, 2010, с. 17-28. ISSN: 1310-358X, COBISS.BG-ID 1240114660

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Използване на интерактивната мултимедия в обучението Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Образованието в информационното общество (в съавторство) Педагогика, 2009, с. 55-70. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1183739620

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър Педагогически алманах, 2009, с. 110-119. ISSN: 1310-358X, COBISS.BG-ID 1235155428

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Модел на методически кабинет за използване на електронни образователни продукти. В: Съвременни образователни технологии в основното училище : Научно-практическа конференция, Велико Търново, 11 май 2006 / Състав. Пенка Костова Тодорова, 2008, с. 408-413. ISBN 978-954-524-628-9, COBISS.BG-ID 1228373988

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование. Дисертационен труд София, Специализиран научен съвет по педагогика, 2008, COBISS.BG-ID 1249893604

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Модели за формално и неформално образование в някои български университети с хуманитарен профил Педагогика, 2007, №12, с. 68 — 87 ISSN: 0861-3982, COBISS.BG-ID 1180036836

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Образованието в глобализиращия се свят : Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 : Сборник доклади : Ч. 1 - / Ред. кол. Пламен Легкоступ - науч. ред. и др ISBN 978-954-524-608-1, COBISS.BG-ID 1228218596

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Изисквания към методиката и технологията на създаване на електронен учебник Образованието в глобализиращия се свят : Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 : Сборник доклади : Ч. 1 - / Ред. кол. Пламен Легкоступ - науч. ред. и др. Част I, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2007, с. 312-316. ISBN 978-954-524-608-1 (ч. 1), COBISS.BG-ID 1228218596

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Сб. докл. „Образованието в глобализиращия се свят” Част I, Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 308-311.

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2005) Еволюция на материалните носители на информация и на отношението към знанието Педагогически алманах, с. 145-156 ISSN: 1310-358X, COBISS.BG-ID 1174405348

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Информационните технологии – фактор за повишаване качеството на непрекъснатото образование Сб. трудове "Компютърни системи и информационни технологии - 100 години от рождението на Джон Атанасов" Велико Търново, издателство "Фабер", 2004, с. 140-147. ISBN 954-775-289-8, COBISS.BG-ID 1042201316

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) АНДРАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО Сборник трудове "България и Европа - традиции и съвременност" / Ред. кол. Иван Харалампиев - отг. ред. и др., Велико Търново, издателство "Фабер", 2004, с. 234-245 ISBN 954-775-331-2, COBISS.BG-ID 1042478308

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) Дистанционното обучение – същност, възникване и особености В: Сб. докл. "Компютърни системи и информационни технологии. 100 години от рождението на Джон Атанасов", Съюз на учените в България, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2004, с.176-183. ISBN 954-775-289-8, COBISS.BG-ID 1042201316

Георгиева-Лазарова, Стоянка (2003) Структурен подход при създаване на педагогически модел за непрекъснато образование в информационното общество Педагогически алманах, 2003, № 1-2, с. 288 306. ISSN:1310-358X, COBISS.BG-ID 1166910692

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/