Публикации на доц. д-р Искра Генчева Мандова


Мандова, Искра (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци [Some cross-cultural differences between Bulgarian and Chinese people] Сборник с доклади от Mеждународна научна конференция "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа" IV, Ред. кол. Искра Мандова... [и др.], Велико Търново: Фабер, 2019, с. 69-78 ISSN: 2603-5030 (Print); ISSN 2603-5391 (Online) COBISS.BG-ID 1289556964

Мандова, Искра (2019) Първото цялостно научно изследване на морфологичната система на китайския език в България [The First Overall Scientific Research of Chinese Morphological System in Bulgaria] Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching], книжка 3, година XLVI, 2019, 319-321 с., 2019, Гл. ред. проф. дн. Димитър Веселинов, Изд. Аз Буки, София, 2019 ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print) COBISS.BG-ID - 1119691748

Мандова, Искра (2018) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций") за периода октомври 2017 - октомври 2018 Велико Търново: Ивис (Велико Търново: Сира), 2018 ISSN: 2603-4875, 90 с.

Мандова, Искра (2018) Международен форум за езици, култури и комуникации в Пекин ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, Ред. кол. Николина Бурнева - гл.ред. и др., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018 (год. ХХVII), (с. 266-268), ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196

Мандова, Искра (2018) Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – II част [Culture of the Tang Dynasty. The Unknown Exoticism - part 2] Велико Търново: Фабер, 2018, 180 с. ISBN 978-619-00-0810-1 COBISS.BG-ID 1287202276

Мандова, Искра (2018) „16+1“, „Един пояс – един път“ и българското не/участие ["16+1", "One Belt, One Road" and Bulgaria's non/participation] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново: Фабер, 2018, с. 140-149. ISBN 978-619-00-0745-6 COBISS.BG-ID 1285808868

Мандова, Искра (2017) Виното в Китай и в поезията на Ли Бай [Wine in China and in Li Bai's Poetry] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2017, т. IX, с. 251-257. ISBN 978-619-208-128-7 COBISS.BG-ID 1284944100

Мандова, Искра (2017) Bulgaria,"Belt and Road" Initiative and the Role of the Confucius Institutes Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, Велико Търново: Фабер, 2017, с. 126-134. ISBN 978-619-00-0592-6 COBISS.BG-ID 1279019492

Мандова, Искра (2017) Ма Джъюен. „Есен в Ханския дворец“ [Ma Zhiyuan. Autumn in the Han Palace] Христоматия по средновековна китайска литература – част 2, София: Изток-Запад, 2017, с. 171-180. ISBN 978-619-152-991-9 COBISS.BG-ID 1285911780

Мандова, Искра (2017) Годишен доклад (за дейността на Институт "Конфуций" във ВТУ) за периода октомври 2016 г. - октомври 2017 г., 90 с. В. Търново: Ивис, 2017 (В. Търново: Сира) ISBN 978-619-205-078-8 COBISS.BG-ID 1286411492

Мандова, Искра (2016) „Номерът на китайката“ или китайският номер [The Number of the Chinese Girl or the Chinese Trick] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др.], Велико Търново: Фабер, 2016, с. 214-222. ISBN 978-619-00-0406-6 COBISS.BG-ID 1286382308

Мандова, Искра (2016) Гонения срещу религията в Китай през IX в. [Persecution against Religion in China during the IX Century] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2016, т. VIII, с. 231-244. ISBN 978-619-208-060-0 COBISS.BG-ID 1274859236

Мандова, Искра (2015) Тански Китай, Византия и ислямският свят. Дипломатически, стопански и културно-религиозни контакти [Tang China, Byzantium and the Arabic World. Diplomatic, Economic, Cultural and Religious Relations ] Велико Търново: Фабер, 2015, 226 с. ISBN 978-619-00-0255-0 COBISS.BG-ID 1272015076

Мандова, Искра (2014) Културата на китайската епоха Тан (618-907). Непознатата екзотика – I част [Culture of the Tang Dynasty. The Unknown Exoticism - part 1] Велико Търново: Фабер, 2014, 172 с., ISBN 978-619-00-0182-9 COBISS.BG-ID 1271328484

Мандова, Искра (2014) Икономически и правни реформи в Китай през династия Тан (VII-X в.) [Economic and Law Reforms in China during the Tang Dynasty] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, т. VII, с.302-311. ISBN: 978-954-524-996-9 COBISS.BG-ID 1274859236

Мандова, Искра (2014) Сасанидски драхми, открити на територията на Китай от периода на династия Тан (VII-X в.) [Sasanian Drachms on the Territory of China during the Tang Dynasty] Иран и Балканите в огледалото на историята (минало, настояще и перспективи), София: Авангард Прима, 2014, с. 157-162. ISBN 978-619-160-304-6 COBISS.BG-ID 1268072164

Мандова, Искра (2014) Етика и правила в ежедневието на даоисткия монах при династия Тан [Ethics and Rules in the Everyday Life of the Taoist Monks during the Tang Dynasty] Сборник с доклади от международната научна конференция на тема: „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР“, Велико Търново: Фабер, 2014, с. 35-39. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188

Мандова, Искра (2014) Приветствие по случай откриване на международна научна конференция Сборник с доклади „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, Велико Търново: Фабер, 2014, с.7-9. ISBN 978-619-00-0185-0 COBISS.BG-ID 1271465188

Мандова, Искра (2013) Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII-X в.) с Тибет [Chinese Dynasty Marriages with Tibetans during Tang China] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, т. VI, с.489-497. ISBN 978-954-524-903-7 COBISS.BG-ID 1274859236

Мандова, Искра (2013) Две средновековни китайски сведения за арабите [Two Medieval Chinese Chronicles about the Arab Caliphate] - В: „Българска историческа библиотека“ 1’2013, София: 2013, с. 23-34. ISSN 1311-1043 COBISS.BG-ID 1120407524

Мандова, Искра (2013) Innovations In University Education By Modern And Competitive MA and PhD Programs The Reforms And Transformation of Student Affairs in Colleges and Universities, Wuhan: Zhongguo Dizhi Daxue Press, 2013, pp.80-84. ISBN 978-7-5625-3255-2

Мандова, Искра (2013) Две средновековни китайски сведения за Византия [Two Medieval Chinese Chronicles about the Byzantine Empire] Исторически преглед, София: Българска академия на науките, 2013, 5-6/2011, с. 221-228. ISSN 0323-9748 COBISS.BG-ID 1250530276 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=12868

Мандова, Искра (2011) Понятието „дзин чиен” (златни пари/монети) през VII-VIII век в Китай [The Term "jinqian" (gold money) in China during 7-8th c.] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, т. V, с. 397-402. ISBN 978-954-524-780-4 COBISS.BG-ID 1230313956

Мандова, Искра (2009) Китайско-арабски взаимоотношения по Пътя на коприната през VII–X век [Chinese-Arab Relations along the Silk Road during 7-10th c.] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, т. IV, с. 210-216. ISBN 978-954-524-718-7 COBISS.BG-ID 1230313956

Мандова, Искра (2009) Византийски монети в Китай през династия Тан (618–907 г.) [Byzantine Coins in China during the Tang Dynasty (618-907 AD)] Юбилеен сборник 45 години Филологически факултет, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 69-74. ISBN 978-954-524-673-9 COBISS.BG-ID 1230260196

Мандова, Искра (2009) Персийски и византийски монети, открити в гробове на сем. Шъ в гр. Гуюен, Китай [Persian and Byzantine Coins from Shi Family Graves near the Town of Guyuan, China] България, българите и Европа – мит, история, съвремие т.III, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с.119-127. ISBN: 978-954-524-713-2 COBISS.BG-ID 1267151076

Мандова, Искра (2008) Жените по времето на династия Тан – социално положение, облекло и грим [Women during the Tang Dynasty - Social Status, Garments and Make-up] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, т. III-2, с. 164-172. ISBN 978-954-524-666-1 COBISS.BG-ID 1230313956

Мандова, Искра (2007) Символът на дракона в Китай [The Symbol of Dragon in China] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, т. II, с.311-319. ISBN 978-954-524-602-9 COBISS.BG-ID 1227064036

Мандова, Искра (2006) Циншъ хуанди – първият китайски император [Qinshi Huangdi - the first Chinese Emperor] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 274-279. ISBN 978-954-524-508-4 COBISS.BG-ID 1046186980

Мандова, Искра (0) Chinese-Byzantine Relations During the Tang Dynasty Beijing University, China

Мандова, Искра (0) Характеристика и особености на Танската култура [Characteristic Features of Chinese Tang Culture] Societas Classica, Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Ред. кол. Иванка Дончева ... [ и др.], Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2019, т. X

Мандова, Искра (0) Cross-cultural Relations between Tang and Byzantine Empires along the Silk Road Beijing University Press

Мандова, Искра (0) 《保加利亚,“一带一路”倡议与孔子学院的作用》 Beijing University Press, China

Мандова, Искра (0) Учебник по български език за чужденци, ниво А1-A2. изд. Фабер, Департамент за езиково обучение, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/